Bokslutskommuniké 1999

Bokslutskommuniké 1999 * Optovent AB erhöll i februari 1999 marknadsföringstillstånd för USA från FDA (Food & Drug Administration) för företagets första system, Optovent® RR 9700. Sedan december 1998 har bolaget motsvarande godkännande i Europa. Marknadspotentialen för företagets system bedöms vara mer än 4 miljarder SEK. * Optovent har under året fått ett flertal viktiga referensorder. Den första genombrottsordern erhölls från det amerikanska bolaget Picker International, en av de ledande tillverkarna av magnetkameror i världen. * I februari 2000 tecknade Optovent AB och Ortivus AB ett licens- och distributionsavtal avseende Optovents teknologi för andningsövervakning (RtR). Avtalet gäller primärt mobila övervakningssystem men kan komma att utvidgas. * Under tredje kvartalet utsåg General Electric (GE) Optovent till godkänd leverantör av andningsövervakningsutrustning för användning i samband med magnetkameraundersökningar. * Optovent genomförde under hösten 1999 en riktad emission på 17,5 mkr i syfte att öka resurserna för en intensifierad marknadsbearbetning. En ny VD , Peter Benson, har tillträtt. Personalen till marknadsorganisationen har rekryterats under vintern och avtalet med den tidigare distributören Medata har sagts upp. Ett distributionsavtal har tecknats för den finska marknaden. * Optovent har bildat ett nytt teknologibolag Optolink AB, med säte i Linköping. Bolaget utvecklar en patentsökt teknologi för icke-invasiv, smärt- och blodprovsfri mätning av hemoglobin. En riktad emission på 30-50 mkr skall genomföras . På sikt kommer Optovents ägande att minskas genom utskiftning till bolagets aktieägare. * Utvecklingsarbetet med ett kombinationsinstrument (Optovents andningsövervakningssystem och pulsoximetri) fortskrider enligt plan. Ett @ komplett sortiment av förbrukningsprodukter till Optovent RR 9700 beräknas bli klart för lansering under andra och tredje kvartalet 2000. Utvecklingen kommer att resultera i ytterligare patentansökningar och Optovent kommer i år att kunna erbjuda övervakning även för mycket små barn. * Nettoomsättningen uppgick till 899tkr (180tkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,9 mkr (-6,8 mkr). Resultat per aktie uppgick till -2,75 kr (-2,18 kr). * För innevarande år förväntas en väsentligt ökad omsättning. Företaget räknar dock på grund av marknadsinvesteringar med ett fortsatt negativt resultat. Optoventkoncernen Optovent är ett innovationsbolag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och diagnostik. Verksamheten bedrivs med målsättningen att bli en internationellt erkänd leverantör av marknadsanpassade patientövervakningssystem med bred medicinsk tillämpning. Det första @ övervakningssystemet, Optovent RR 9700, monitorerar andningsfrekvens i realtid och larmar vid kliniskt utvalda situationer, exempelvis andningsstillestånd. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. Optoventgruppen består av, förutom moderbolaget, de helägda dotterbolagen Optolink AB i Linköping och Optovent Inc. USA. Marknad - System @ I december 1998 erhöll Optovent RR 9700 MDD-godkännande, vilket innebär att systemet är certifierat och godkänt för försäljning inom EU. I början av februari 1999 fick bolaget besked från FDA i USA att systemet godkänts för marknadsföring på den amerikanska marknaden. Marknadspotentialen i USA och Västeuropa för Optovents teknologi uppskattas till mer än 4 miljarder SEK. Under tredje kvartalet utsåg General Electric/Numeris S.A. Optovent till ® godkänd leverantör av andningsövervakningsutrustning. Optovent RR 9700- systemet kommer att marknadsföras genom GE:s katalog för medicintekniska produkter för användning i samband med magnetkameraundersökningar. Optovents teknologi öppnar stora möjligheter till innovativa distributionslösningar. Företaget kommer därför att satsa på nyckelkundsbearbetning i egen regi och utveckling av elektroniska handelssystem för distribution av förbrukningsartiklar. Internet kommer att i utökad omfattning användas för utbildning och information. Samarbetet med Medata i Nordeuropa har sagts upp under 1999 och Optovent har byggt en nordisk marknadsorganisation med egna resurser i Danmark och Sverige samt exklusivavtal i Finland med Medith Oy. Förhandlingar pågår i Norge. Organisationen är fullt verksam från början av 2000 . Flera provinstallationer har gjorts och en viktig referensorder erhölls under året från Örebro Läns landstings ambulanssjukvård. Företaget fokuserar I dag marknadsföringsarbetet på post-operativ vård, dagkirurgi och öppen vård, där behovet är stort av enkla och kostnadseffektiva system. Som exempel genomförs idag i västvärlden cirka 250 miljoner procedurer årligen under s k Conscious Sedation, där patienten på grund av läkemedelstillförsel riskerar att utsättas för andningspåverkan. Marknad-OEM Företaget bildade i december en separat avdelning för marknadsföring av RtR teknologin mot OEM-marknaden, där Optovents patenterade teknologi har goda möjligheter att få bred acceptans inom skilda applikationsområden. I huvudsak kan marknaden delas upp i tre segment; Instrumentstyrning ( bilddiagnostik, andningsterapi och strålbehandling), Monitorering och Diagnostik ( främst sömnutredningsutrustning). Instrumentstyrning Strax efter FDA-godkännandet fick Optovent sin första order från Picker International som ingår i Pickerkoncernen, en av de ledande tillverkarna av magnetkameror i världen. Det finns för närvarande cirka 12.000 magnetkameror i världen och antalet användningstillfällen uppgår till mer än 25 miljoner per år. Picker har vid egna studier fastställt att Optovents teknologi på ett enkelt och mycket effektivt sätt kan användas för att minska de bildstörningar som uppkommer av normala andningsrörelser. Monitorering Den största marknadspotentialen ligger i dag inom traditionell övervakning, men mobila informatiksystem med inriktning på telemedicin förväntas öka kraftigt i användning. Optovent och Ortivus AB har i februari i år tecknat ett licens- och distributionsavtal avseende användandet av Optovents mätmodul i mobila övervakningssystem. Avtalet löper till 2005 och kan komma att utvidgas till andra användningsområden. Optovent tillhandahåller marknads- och teknikstöd samt engångsartiklar. Diagnostik Bolaget för förnärvarande diskussioner med tänkbara partners inom detta område. Utveckling - system Pulsoximetri, som kommit att bli "standard of care" inom all typ av intensiv- och postoperativ vård, har den nackdelen att ett andningsstillestånd inte leder till sänkt syremättnad i blodet förrän minuter senare. Optovent gör bedömningen att RtR@-teknologin, som ger realtidsinformation kompletterar pulsoximetrin. Utvecklingsarbetet med ett kombinationsinstrument (RtR@ och pulsoximetri) fortskrider enligt plan och beräknas bli klart för lansering under andra kvartalet 2000. Den existerande världsmarknaden för pulsoximetrisystem är idag ca 5 miljarder SEK. TM Optovents patent avseende Optovent RR 9700 godkändes i USA 1997 och har nyligen godkänts i Europa. Det svenska patentskyddet gäller till år 2014. I juli 1998 sökte Optovent ett internationellt patent på den @ specialdesignade engångsprodukten Airdapter som möjliggör användningen av @ Optovent RR 9700-systemet. Företaget har för närvarande ett komplett sortiment av engångsprodukter under utveckling, vilket innebär att bolagets produkter kommer att kunna användas i alla förekommande vårdsituationer och på samtliga relevanta patienter inklusive för tidigt födda barn. Utvecklingen kommer att resultera i ytterligare patentansökningar och kompletterande FDA ansökningar för att bredda användningen av Optovents teknologi. Utvecklingen sker enligt plan och produktlanseringar kommer att ske successivt under andra och tredje kvartalet. Optovents kvalitetssystem godkändes under 1999 av SEMKO enligt ISO 9001- normerna. Optolink AB Optovents patentsökta teknologi för smärt- och blodprovsfri bestämning av hemoglobin har överförts i ett separat helägt teknologibolag under ledning av Ingvar Pettersson. Målsättningen för bolaget är att omsätta forskningsresultaten i robusta och kostnadseffektiva produkter för primärvård och blodbanker. Bolaget kommer att genomföra en riktad emission på 30-50 mkr. På sikt kommer Optovents ägande att minskas genom utskiftning till bolagets aktieägare. Optoventkoncernens resultat 1999 och aktiekapitalets utveckling Koncernens rörelseintäkter uppgick till 899 tkr. Rörelseresultatet uppgick till -8,9 mkr och resultat efter finansiella poster till -8,9 mkr. Kostnader i samband med nyemission och börsnotering uppgick till cirka 0,1 mkr. I resultatet ingår återföring av negativ goodwill med 2,48 mkr. I november genomfördes en ägarspridning via en riktad nyemission om 1 031 700 aktier serie B. Teckningskurs var 17 kronor per aktie. Emissionen tillförde bolaget 17,5 mkr netto. Efter genomförd emission uppgick antalet aktier i Optovent AB till 4 149 800, fördelat på 115 000 serie A och 4 034 800 serie B. Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 1999. Investeringar och finansiell ställning Under året gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande 2,0. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 16,6 mkr. Personal Peter Benson tillträdde i början av 2000 som VD för Optovent AB. Tidigare VD och grundarens av Optovent AB Ingvar Pettersson kvarstår i Optovents styrelse och har även utsetts till VD för nystartade Optovent AB. Benson har lång erfarenhet av företagsledning, marknadsföring och utveckling av innovationsföretag i Nordamerika, Asien och Europa. Han har bland annat varit medlem av Pharmacias koncernledning och VD för affärsområdet Hospital Care. Benson är sedan 1997 medlem i Optovents styrelse. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 10 (5). Antalet konsulter knutna till Optovent uppgick till 4 (4). Styrelse Lars Jeppsson, Staffan Persson och Claes Rymond valdes vid ordinarie bolagsstämma in i Optovents styrelse. Lars Jeppsson är ekonom med mångårig erfarenhet från ledande befattningar i svenska och internationella företag, bland annat som Senior vice President Accounting and Taxes vid Pharmacia AB och som Senior vice President Finance hos Pharmacia Upjohn Corporate Headquarter, London. Staffan Persson har mångårig erfarenhet från bank- och dataindustrin samt fondkommissionärsverksamhet. Staffan Persson är Senior Partner i riskkapitalbolaget ITP och styrelseordförande i NET Fondkommission AB. Claes Rymond är praktiserande akutläkare vid Columbia & Presbyterian Medical Center /Nyack Hospital i New York, han är styrelseledamot och grundare av Optovent Inc, samt medicinsk och regulatorisk sakkunnig i bolaget. Dr Rymond har tidigare bland annat varit Director Clinical & Regulatory Development hos Merck & Co. Inc. samt medverkat och lett finansiering och utveckling av flera mindre bioteknikbolag. Övrig finansiell information: Tremånadersrapport 12 maj Halvårsrapport 25 augusti Niomånadersrappport 24 november RESULTATRÄKNING Koncern ModerbolaKoncern Moderbola g g Belopp i tkr 1999 1999 1998 1998 Nettoomsättning 899 2 865 180 330 Övriga - 301 34 34 rörelseintäkter Rörelsekostnader -10 960 -9 431 -7 799 -5 855 Avskrivningar -1 325 -824 -1 059 -1 059 Återföring av 2480 - 1800 - negativ goodwill Rörelseresultat -8 906 -7 089 -6 844 -6 550 Finansnetto -29 -466 46 -306 Resultat efter -8 935 -7 555 -6 798 -6 856 finansiella poster Skatter -17 - Minoritetsandelar 8 4 - Periodens resultat -8 927 -7 555 -6 811 -6 856 BALANSRÄKNING Koncern ModerbolaKoncern Moderbola g g Belopp i tkr 1999-12- 1999-12- 1998-12- 1998-12- 31 31 31 31 Balanserade FoU-utgifter 2 157 459 1 697 1 695 Patent 95 95 168 168 Inventarier, verktyg & 1 443 1 442 1 139 1 139 installationer Andelar i dotterbolag - 2 091 - 1891 Summa 3 695 4 087 3 004 4 893 anläggningstillgångar Fordringar hos - 2 539 - - koncernföretag Varulager 268 268 421 421 Kundfordringar 173 173 10 10 Övriga kortfristiga 572 572 5 596 5 596 fordringar Förutbetalda kostnader & 239 238 156 156 upplupna intäkter Kassa och bank 16 580 15 877 4 980 3 982 Summa 17 832 19 668 11 163 10 164 omsättningstillgångar Summa tillgångar 21 527 23 754 14 167 15 058 Aktie kapital 4150 4150 2407 2407 Bundna reserver 33990 34128 18285 18301 Balanserad förlust -11509 -11843 -4852 -4987 Årets resultat -8927 -7555 -6810 -6856 Summa eget kapital 17 704 18 880 9 029 8 864 Minoritetsintressen 3 - 12 - Negativ goodwill - - 2 480 - Skulder till - 1 803 - 3 914 koncernföretag Långfristiga skulder - - 45 45 Kortfristiga skulder 3 820 3 071 2 602 2 235 Summa skulder & eget 21 527 23 754 14 167 15 058 kapital KASSAFLÖDESANALYS Koncern Moderbo Koncern Moderbo lag lag Belopp i tkr 1999 1999 1998 1998 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella -8 906 -7 089 -6 844 -6 550 poster Avskrivningar 1 325 824 1 059 1 058 Övriga ej likviditetspåverkande -2 480 -301 -1 800 - poster -10 061 -6 566 -7 585 -5 492 Erhållen ränta 150 151 289 162 Erlagd ränta -380 -243 -468 Betald inkomstskatt -18 -17 133 -229 29 -306 Ökning/minskning varulager 152 152 -308 -308 Ökning/minskning kundfordringar -163 -163 153 153 Ökning/minskning övriga 4 942 2 403 -5 295 -5 295 kortfristiga fordringar Ökning/minskning 397 425 1 295 1 295 leverantörskulder Ökning/minskning övriga 838 410 762 395 kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande -3 763 -3 568 -10 949 -9 558 verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella -1 261 4 280 -937 anläggningstillgångar Sålda immateriella 1 238 anläggningstillgångar Investeringar i materiella -756 -754 -663 -1 273 anläggningstillgångar Sålda materiella 251 anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag -200 -593 Kassaflöde från -2 017 284 3 617 -2 552 investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 17 571 17 571 9 917 9 782 Upptagna lån 3 903 Amortering av skuld -192 -2 392 -10 Kassaflöde från 17 379 15 179 9 907 13 685 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 11 600 11 895 2 574 1 575 Likvida medel vid årets början 4 980 3 982 2 406 2 406 Likvida medel vid årets slut 16 580 15 877 4 980 3 982 NYCKELTAL - KONCERN 1999 1998 Resultat per aktie,kr -2,75 -2,18 Avkastning på eget kapital neg neg , % Avkastning på sysselsatt neg neg kapital, % Soliditet, % 82 64 Eget kapital per aktie vid 4,27 2,90 periodens slut, kr Antal aktier vid periodens 4 149 8003 118 100 slut Bromma, den 10 mars 2000 Peter Benson Verkställande direktör Optovent AB (publ) är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och marknadsför system för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Bolaget är sedan september 1998 noterat på Stockholm Fondbörs Nya Marknaden med Aragon Fondkommission AB som sponsor. TM Optovent RR 9700 är ett patenterat portabelt system för andningsövervakning utvecklat vid Linköpings Universitet. Systemet monitorerar en patients andningsmönster i realtid och larmar vid andningsstillestånd. Teknologin har många användningsområden. Bolaget prioriterar systemutvecklinh för post-operativ vård, dagkirurgi, transportmedicin och öppen vård.Övriga tillämpningsområden bearbetas via teknologilicenser till industriella kunder. För ytterligare information kontakta: Peter Benson, VD Ingvar Pettersson, styrelseledamot Tel. 08 - 564 808 90 Tel. 08 - 564 808 90 alt 0706 - 353541 Optovents delårsrapporter och pressmeddelanden är tillgängliga i Hugins databas: www.huginonline.se/OPTV ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00660/bit0002.pdf

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Dokument & länkar