Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKE' 2000 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET * Optovent presenterade i juni, vid världskongressen för anestesi, ett unikt nytt instrument. Optovents patenterade andningsövervakningssystem kombineras med pulsoximetri, en etablerad metod för att mäta blodets syresättningsgrad. Världsmarknaden för pulsoximetri är årligen över 7 miljarder SEK. Lanseringen och försäljning av kombinationsinstrumentet Responstm inleddes under det tredje kvartalet. Svenska sjukhus som idag använder Optovents andningsövervakare Responstm, är bland annat Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Uppsala Akademiska sjukhus. Försäljningen av de nya produkterna ResponsTM och ReneeTM med tillbehör uppgick under året till ca 600 Tkr. Det två nya systemen har fått marknadsföringstillstånd inom EU, Kanada och Australien. * Under december genomförde Optovent en nyemission med företräde för existerande aktieägare. Sammanlagt tecknades 668 257 aktier av serie A och 5625 av serie B. Bolaget tillfördes under januari månad ca 8,2 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Ägarbilden i Optovent har förändrats efter emissionen. Nya stora ägare är Quesada AB med 9,9 % av kapitalet och Stena Sessan AB med 4 %. Som tidigare är Staffan Persson med bolag största ägare med 11,8 %. * Optovent har bildat ett nytt teknologibolag, OptoQ AB, med säte i Linköping. Bolaget utvecklar en patentsökt teknologi för icke-invasiv, smärt- och blodprovsfri mätning av hemoglobin. En riktad emission om 17,1 MSEK har genomförts till Skandia Investment AB och Banco Fonder. Optovents kvarvarande ägarandel uppgår till 74,5 %, motsvarande ca 12 SEK per aktie räknat på värderingen vid emissionstillfället. OptoQ AB har under året byggt en projektorganisation och bland annat inlämnat fem nya patentansökningar i Sverige. * Under oktober lanserade Optovent ett nyutvecklat kretskort, det s.k RtR Fully Featured Board (FFB), som gör det möjligt att implementera RtR-teknologin i andra tillverkares medicinska apparater för patientövervakning. Under fjärde kvartalet tecknade bolaget ett långsiktigt distributionsavtal med Marconi Medical, en av världens största tillverkare av magnetröntgenkameror. * Ansökan om FDA godkännande för marknadsföring av de nya produkterna ResponsTM och ReneeTM i Nordamerika inlämnades i oktober. Diskussioner med potentiella partners i USA pågår. * Optovent har tecknat ett samarbetsavtal med Luleå Universitet och deltar i ett EU projekt tillsammans med telekomföretaget Ericsson och Xicon som syftar till att med hjälp av Blue Tooth teknologi för trådlös överföring säkra övervakning av vitala parametrar däribland andning i samband med idrottsutövning. En förlängning av projektet kommer att rikta in sig på monitorering av patienter i hemmen, s.k hemsjukvård. * I februari 2000 tecknade Optovent AB och Ortivus AB ett licens- och distributionsavtal avseende Optovents teknologi för andningsövervakning (RtR). Avtalet, som sträcker sig till 2005, gäller primärt mobila övervakningssystem men kan komma att utvidgas. * Under augusti har Optovent tecknat ett utvecklingsavtal med det nystartade företaget Somnovent AB i Göteborg. Bolagen utvecklar gemensamt metoder för förbättrad diagnostik av andningsrelaterade sjukdomar. Försäljningspotentialen inom dessa användningsområden är betydande. * Under året tecknade Optovent exklusiva distributionsavtal med företag i Finland, Norge, Österrike, Holland, Frankrike och Kuwait. Sedan tidigare finns ett avtal med en samarbetspartner i Italien. * Optovent AB inlämnade under oktober en patentansökan i Sverige och USA avseende diagnostik av hjärt- och lungfunktioner i samband med arbets-EKG. Användningsområdet är nytt för kombinationsinstrumentet Respons. Marknadspotentialen för detta segment uppskattas till ca SEK 1,300 miljoner för EU och USA på årsbasis. Den första beställningen erhölls i november. Händelser inträffade efter verksamhetsårets slut * I början av februari fick Optovent den amerikanska myndigheten FDA:s marknadsföringstillstånd för produkterna Respons och Renee. * Försäljningen under januari månad var 480 TSEK, att jämföra med 112 TSEK under år samma period 2000. Optoventkoncernens resultat 2000 och utsikter för 2001 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 385 TSEK, en ökning med 54 % jämfört med föregående år (899 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6,9 MSEK ( - 8,9 MSEK). I resultatet redovisas en vinst på 11,869 mkr hänförbar till emissionen i OptoQ AB. För år 2001 förväntas en kraftigt ökad omsättning. Företaget räknar dock på grund av marknadsinvesteringar med ett fortsatt negativt resultat. Marknad - System Optovent har byggt en nordisk marknadsorganisation med egna resurser i Danmark och Sverige samt exklusivavtal i Finland, Norge, Österrike, Holland, Frankrike, Kuwait och Italien. Den egna organisationen i Sverige har varit fullt verksam sedan februari . Kliniska prövningar med Optovents RtR-teknologi pågår i USA, Italien, Danmark och Sverige. Ett tjugotal sjukhus testar för närvarande Optovents system i olika kliniska miljöer. Av Dartmouth University har Optovent inbjudits att delta i en av American Medical Association och National Institute of Medicine sponsorerad studie för att utveckla nya standards för smärtlindring och tillförsel av lugnande medel inom barnsjukvården. Inbjudan kan komma att leda till ytterligare tekniska och kliniska samarbeten i USA. Optovent undertecknade under oktober månad en avsiktsförklaring avseende strategisk samarbete med världens största leverantör av utbildningskoncept och simulatorutrustningar för simulering av patienters påverkan av narkosmedel och smärtlindrande medicin, METI, Sarasota FL. Marknad-OEM Instrumentstyrning Samarbetet med Marconi Medical (f.d Picker International) International fortskrider enligt plan. Utrustningar med RtR- teknologi har levererats till såväl USA som Europa och Asien. Under oktober lanserade Optovent en nyutvecklad OEM-modul, anpassad för att ingå som teknikplattform i andra tilverkares utrustningar. Marconi Medical blev under hösten Optovents första kund avseende det nyutvecklade kretskortet. Detta kommer under 2001 och framåt att levereras för installation i Marconis kamerasystem, med förbättrad bildkvalitet som resultat. Inom området instrumentstyrning tecknade Optovent under oktober/november utvecklingsavtal med två svenska universitetskliniker. Avsikten är att studera möjligheterna för instrumentstyrning inom strålterapi/cancerbehandling samt CPAP/syreterapi. Monitorering Den största marknadspotentialen ligger i dag inom traditionell övervakning, men mobila informatiksystem med inriktning på telemedicin förväntas öka kraftigt i användning. Optovent och Ortivus AB tecknade i februari ett licens- och distributionsavtal avseende användandet av Optovents mätmodul i mobila övervakningssystem. Avtalet löper till 2005 och kan komma att utvidgas till andra användningsområden. Optovent tillhandahåller marknads- och teknikstöd samt engångsartiklar. Inom postoperativ övervakning på vårdavdelningar har Optovent identifierat ett stort behov av flexibla, enkla och kostnadseffektiva system av typ Respons. Företaget avser att under 2001 erbjuda trådlös larmfunktion kopplat till systemet och därmed öka förutsättningarna för ett brett marknadsgenombrott. Marknadspotentialen för denna typ av övervakningssystem bedöms vara flera miljarder. Diagnostik Bolaget för för närvarande diskussioner med flera tänkbara partners inom detta område. Ett första avtal undertecknades i augusti med det nystartade företaget Somnovent i Göteborg. Avsikten är att bolagen gemensamt ska utveckla nya teknikplattformar för användning inom sömnstudier och andningsterapi. Samarbetet kan komma att leda till ytterligare patent. Marknadspotentialen är betydande inom dessa områden. Utveckling Pulsoximetri, som kommit att bli "standard of care" inom all typ av intensiv- och postoperativ vård, har den nackdelen att larmutslag för andningsstillestånd inte omedelbart sker då sänkt syremättnad i blodet vid mätpunkten märks först minuter senare. Optovent gör bedömningen att RtR- teknologin, som ger realtidsinformation, utgör ett viktigt komplement till pulsoximetrin. Utvecklingsarbetet med ett kombinationsinstrument (RtR och pulsoximetri) avslutades i maj och systemet lanserades i juni. Den existerande världsmarknaden för pulsoximetrisystem är idag ca 7 miljarder SEK. Företaget har för närvarande ett komplett sortiment av engångsprodukter under utveckling. Utvecklingen har resulterat i ytterligare patentansökningar och kompletterande FDA ansökningar för att bredda användningen av Optovents teknologi. Den vidare utvecklingen sker enligt plan och produktlanseringar kommer att ske successivt under 2000/2001. Vid genomförande av s k Arbetsprov/Konditionstest har företaget under hösten deltagit i studier som klart visat att användandet av Responstm i samband med arbetsprov förbättrar möjligheten att ställa rätt diagnos mellan hjärt- och lungsjukdom, något som med dagens utrustning inte är möjligt. De första installationerna gjordes under år 2000. OptoQ AB Optovent har bildat ett nytt teknologibolag, OptoQ AB, med säte i Linköping. Bolaget utvecklar en patentsökt teknologi för icke-invasiv, smärt- och blodprovsfri mätning av hemoglobin. En riktad emission om 17,1 MSEK har genomförts till Skandia Investment AB och Banco Fonder. Optovents kvarvarande ägarandel uppgår till 74,5 %. På sikt kan Optovents ägande komma att ytterligare minskas genom utskiftning till bolagets aktieägare eller genom en industriell strukturaffär. OptoQ AB har under hösten ökat hastigheten i projektarbetet, gjort flera viktiga nyanställningar och bland annat inlämnat flera nya patentansökningar. Aktier Vid årsskiftet uppgick antalet aktier i Optovent AB till 4 174 800, fördelad på 115 000 serie A och 4 059 800 serie B. I den under december avslutade, men ej inbetalda, företrädesemissionen tecknades ytterligare 673 872 aktier. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2000 Investeringar och finansiell ställning Under året gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande 4,8 mkr. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 10 921 mkr. Personal Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 17 (11). Styrelse I samband med emissionen i december/januari lämnade Ingvar Pettersson sin plats i styrelsen för att vara VD i OptoQ AB. Inför bolagsstämman har styrelsen tillsatt en nomineringskommitte, bestående av Staffan Persson ( tel.: 08-6110098) och Peter Lindell (tel.: 08-6117710). Rapporttillfällen under 2001 Bokslutskommunike 15 februari Kvartalsrapport Q124 april Bolagsstämma 24 april Halvårsrapport 21 augusti Kvartalsrapport Q323 oktober Bromma, den 15 februari 2001 Styrelsen i Optovent AB Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och diagnostik. Optovents RtR® FORE- teknologi möjliggör övervakning av andningsfrekvens i realtid och larmar vid kliniskt utvalda situationer, exempelvis andningsstillestånd. Det första systemet testlanserades under 1999 och efterföljdes i juni 2000 av två nya system, Reneetm, en vidareutveckling av RR 9700, och Responstm, vilket kombinerar andningsövervakning med pulsoximetri. Under år 2000 har även diagnostiska applikationer utvecklats. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. Optoventgruppen består av, förutom moderbolaget, dotterbolagen OptoQ AB i Linköping, Optovent Inc., USA och Optovent Management AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00150/bit0004.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00150/bit0004.pdf

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Dokument & länkar