Delårsrapport 1 januari- 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari- 30 september 2001: Ökade rörelseintäkter för Optovent Medicinteknikföretaget Optovent AB (publ) redovisar i sin delårsrapport en försäljning för de tre första kvartalen om 2 812 TSEK (1 166TSEK), en ökning av koncernens rörelseintäkter med 141 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -13 379 TSEK (-13 076 TSEK). En viktig händelse under perioden är en del i ett avtal med Livförsäkring AB Skandia. I avtalet avyttrade Optovent delar av sitt innehav i dotterbolaget OptoQ som genererade en reavinst om TSEK 9 150. I avtalets andra del garanterar Skandia en nyemission i OptoQ om SEK 15 miljoner kronor. Optovents dotterbolag, OptoQ AB, har genom ytterligare forskningsarbete funnit ett sätt att reproducerbart och icke invasivt mäta en av två viktiga signaler som är grunden till hemoglobinberäkning på människa. OptoQ har lämnat in en patentansökan som skyddar uppfinningen. I augusti beslutades vid en extra bolagsstämma i Optovent om att erbjuda personalen i Optovent teckningsoptioner. Sammanlagt 140 000 optioner erbjöds till en lösenkurs om 13 kronor per aktie och de ska lösas under september 2004. Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Företaget har utvecklat en patenterad teknologi för andningsövervakning. Optovent RtR® Fiber Optisk Respirometri (FORE) ingår i olika system för övervakning av patienters andningsmönster i realtid och larm vid andningsstillestånd. Teknologin har många användningsområden som post-operativ vård, dagkirurgi, transportmedicin samt hjärt- och lungdiagnostik i samband med arbets- EKG.Optovents. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. DELÅRSRAPPORT 1 januari-30 september 2001 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och diagnostik. Optovents RtR® FORE- teknologi möjliggör övervakning av andningsfrekvens i realtid och larmar vid kliniskt utvalda situationer, exempelvis andningsstillestånd. Det första systemet testlanserades under 1999 och efterföljdes i juni 2000 av två nya system, Reneetm, en vidareutveckling av RR 9700, och Responstm, vilket kombinerar andningsövervakning med pulsoximetri. Under år 2000 har även diagnostiska applikationer utvecklats. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. Optoventgruppen består av, förutom moderbolaget, dotterbolagen OptoQ AB i Linköping, Optovent Inc., USA och Optovent Management AB. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET · Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 2 812 TSEK, en ökning med 141 % jämfört med föregående år (1 166 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -13 379 TSEK (-13 076 TSEK). I perioden redovisas en jämförelsestörande post om 9 150 TSEK (11 875 TSEK) i koncernen. Moderbolaget Optovent AB uppvisade ett rörelseresultat före finansiella poster om -9 512 TSEK (-8 899 TSEK). · Som en del i ett avtal med Livförsäkrings AB Skandia avyttrade Optovent delar av sitt innehav i dotterbolaget OptoQ, vilket genererade en beräknad realisationsvinst om TSEK 9 150. Försäljningen gjordes till en värdering av OptoQ om SEK 100 miljoner kronor. I avtalets andra del garanterar Skandia en nyemission i OptoQ om SEK 15 miljoner. Optovents kvarvarande innehav efter nyemission i OptoQ motsvarar ett övervärde om 62,8 miljoner kronor. Detta övervärde motsvarar ett värde av 12,95 kronor per aktie i Optovent. · Optovents dotterbolag, OptoQ AB, som under kvartal 1 2001 kunde bekräfta att bolagets unika idé för att mäta hemoglobin icke invasivt fungerar väl i bänkförsök, har genom ytterligare forskningsarbete funnit ett sätt att reproducerbart och stabilt mäta en av två viktiga signaler som är grunden till Hb-beräkning på människa. OptoQ har lämnat in en patentansökan, som skyddar uppfinningen och som ytterligare kommer att förstärka bolagets skydd för sin metod att mäta hemoglobin på ett icke invasivt sätt. · I augusti beslutades vid en extra bolagsstämma i Optovent om att erbjuda personalen i Optovent teckningsoptioner. Sammanlagt 140.000 optioner erbjudes till en lösenkurs om 13 kr per aktie och de ska lösas under september 2004. · I början av februari fick Optovent den amerikanska myndigheten FDA:s marknadsföringstillstånd för produkterna Respons och Renee. Den första ordern, värd knappt 100 000 kr, erhölls i april från Christiana Care, ett av de största privata sjukhusen i USA. · Under april lanserades ett trådlöst larm som kopplas till Optovents monitoreringsutrustning vilket möjliggör adekvat övervakning av patienter även på mindre personalintensiva vårdavdelningar. Detta gör att patienter som kräver smärtlindring (smärtlindande medicin kan påverka andningen) kan överföras till vanlig vårdavdelning tidigare än idag vilket betyder kostnadsbesparingar för sjukvården. Första ordern erhölls i juni. · Optovent tecknade i mars ett femårigt samarbetsavtal med GE Medical Systems Information Technologies i Norden. Avtalet är exklusivt och avser arbets-EKG, det nya användningsområdet för Optovents teknologi som lanserades under hösten föregående år. GE Medical Systems är ett av världens största medicintekniska företag. Den första ordern värd knappt 200 000 levererades i april. · Ett tvåårigt leveransavtal undertecknades i juni med Östergötland läns landsting värt ca SEK 400 000 under en tvåårsperiod. Avtalet gäller leverans av instrumentet Respons som kombinerar företagets egen FORE teknologi med pulsoximetri. Avtalet kan komma att förlängas med ett år. · Under maj tillträdde Christer Jacobsson som VD och koncernchef då han efterträdde Peter Benson som sitter kvar i styrelsen för Optovent och OptoQ. · I samband med ordinarie bolagsstämma i april omvaldes Staffan Persson, Peter Benson, Lars Jeppsson och Claes Rymond som medlemmar i Optovent styrelse. Tommy Jacobson valdes som ny medlem av styrelsen. Ny ordförande för styrelsen är Staffan Persson. · Styrelsen har adjungerat Claes Hofmann som sakkunnig intill nästa Bolagsstämma Claes Hofmann , 43 år, är VD och huvudägare i Synergica AB. Synergica är ett konsultföretag inom IT och Management med speciell inriktning på företag inom branschsektorn Life Science Claes var tidigare Executive Director med ansvar för European Business för Skillsgroup Plc, ett engelskt börsnoterat IT företag . Claes mångåriga erfarenhet från försäljning och distribution kommer väl till pass i samband med att Optovent nu ökar sina ansträngningar för internationell expansion. Resultatutveckling under de första nio månaderna 2001 Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 2 812 TSEK, en ökning med 141 % jämfört med föregående år (1 166 TSEK). Rörelse resultatet före finansiella poster uppgick till -13 379 TSEK (-13 076 TSEK). I perioden redovisas en jämförelsestörande post om 9 150 TSEK (11 875 TSEK) i koncernen. Moderbolaget Optovent AB uppvisade ett rörelseresultat före finansiella poster om -9 512 TSEK (-8 899 TSEK). För år 2001 förväntas en fortsatt ökad omsättning jämfört med föregående år. Företaget räknar dock på grund av marknadsinvesteringar med ett fortsatt negativt resultat. Marknad - System Optovent har byggt en nordisk marknadsorganisation med egna resurser i och Sverige samt distributörsavtal i Danmark, Finland, Norge, Holland, Frankrike, Tyskland, Kuwait och Italien. Den egna organisationen i Sverige har varit fullt verksam sedan februari år 2000. Idag finns Optovents teknologi representerad på alla större sjukhus i Sverige. Under mars månad tecknade Optovent och GE Medical Systems Information Technologies ett distributionsavtal för Norden avseende arbets-EKG. Avtalet är femårigt och ett genombrott för Optovent inom området hjärtsjukvård. Kliniska prövningar med Optovents FORE (Fiberoptisk Respirometri)- teknologi pågår i USA, Italien och Sverige och resultaten presenteras fortlöpande vid kongresser och i vetenskapliga tidskrifter. I USA används nu kombinationsinstrumentet Respons rutinmässigt vid Christiana Care, ett av de största privata sjukhusen i USA. Marknad-OEM Instrumentstyrning Samarbetet med Marconi Medical International fortskrider enligt plan. Utrustningar med RtR-teknologi har levererats till såväl USA som Europa och Asien. Under hösten 2000 lanserade Optovent en nyutvecklad OEM-modul, anpassad för att ingå som teknikplattform i andra tillverkares utrustningar. Marconi Medical blev under hösten 2000 Optovents första kund avseende det nyutvecklade kretskortet som installeras i Marconis kamerasystem, med förbättrad bildkvalitet som resultat. Första leveransen skedde under andra kvartalet i år. Inom området instrumentstyrning har Optovent tecknat utvecklingsavtal med två svenska universitetskliniker. Avsikten är att studera möjligheterna för instrumentstyrning inom strålterapi/cancerbehandling samt CPAP/syreterapi. Monitorering Den största marknadspotentialen ligger i dag inom traditionell övervakning där mobila informatiksystem med inriktning på telemedicin förväntas öka kraftigt i användning. Optovent och Ortivus AB tecknade i februari ett licens- och distributionsavtal avseende användandet av Optovents mätmodul i mobila övervakningssystem. Avtalet löper till 2005 och kan komma att utvidgas till andra användningsområden. Optovent tillhandahåller marknads- och teknikstöd samt engångsartiklar. Inom postoperativ övervakning på vårdavdelningar har Optovent identi fierat ett stort behov av flexibla, enkla och kostnadseffektiva system av typ Respons. Diagnostik Bolaget inlämnade under 2000 en patentansökan i Sverige och USA avseende diagnostik av hjärt- och lungfunktioner i samband med arbets-EKG. Användningsområdet är nytt för kombinationsinstrumentet Respons. Marknadspotentialen för detta segment uppskattas till ca SEK 1,300 miljoner för EU och USA på årsbasis. Den första beställningen erhölls i november. Under år 2000 tecknades att avtal med det nystartade företaget Somnovent i Göteborg. Avsikten är att bolagen gemensamt ska utveckla nya teknikplattformar för användning inom sömnstudier och andnings-terapi. Samarbetet kan komma att leda till ytterligare patent. Marknads- potentialen är betydande inom dessa områden. Utveckling Pulsoximetri, som kommit att bli "standard of care" inom all typ av intensiv- och postoperativ vård, har den nackdelen att larmutslag för andningsstillestånd inte omedelbart sker då sänkt syremättnad i blodet vid mätpunkten märks först minuter senare. Optovent gör bedömningen att FORE-teknologin, som ger realtidsinformation, utgör ett viktigt komple ment till pulsoximetrin. Utvecklingsarbetet med ett kombinationsinstrument (FORE och pulsoximetri) avslutades under föregående år. Den existerande världsmarknaden för pulsoximetrisystem är idag ca 7 miljarder SEK. Företaget har för närvarande ett komplett sortiment av engångsprodukter under utveckling. Utvecklingen har resulterat i ytterligare patentansök ningar och kompletterande FDA ansökningar för att bredda användningen av Optovents teknologi. Vid genomförande av s.k. Arbetsprov/Konditionstest har företaget under hösten deltagit i studier som klart visat att användandet av Responstm i samband med arbetsprov förbättrar möjligheten att ställa rätt diagnos mellan hjärt- och lungsjukdom, något som med dagens utrustning inte är möjligt. De första installationerna gjordes under år 2000. Under året lanserades ett trådlöst larm som kopplas till Optovents monitoreringsutrustning vilket möjliggör adekvat övervakning av patienter även på mindre personalintensiva vårdavdelningar. Detta gör att patienter som kräver smärtlindring (smärtlindande medicin kan påverka andningen) kan överföras till vanlig vårdavdelning tidigare än idag vilket betyder kostnadsbesparingar för sjukvården Optovent har tecknat ett samarbetsavtal med Luleå Universitet och deltar i ett EU projekt tillsammans med telekomföretaget Ericsson och Xicon som syftar till att med hjälp av Blue Tooth teknologi för trådlös överföring säkra övervakning av vitala parametrar däribland andning i samband med idrottsutövning. En förlängning av projektet kommer att rikta in sig på monitorering av patienter i hemmen, s.k. hemsjukvård. OptoQ AB Optovents teknologibolag, OptoQ AB, med säte i Linköping utvecklar en patentsökt teknologi för icke-invasiv, smärt- och blodprovsfri mätning av hemoglobin. En riktad emission om 17,2 MSEK genomfördes under år 2000 till Livförsäkrings AB Skandia och Banco Teknik & Innovationsfond. Under september månad i år avyttrade Optovent delar av sitt innehav i OptoQ till Livförsäkrings AB Skandia, vilket genererade en realisationsvinst om TSEK 9 150. Under oktober månad 2001 kommer en riktad nyemission om 15 miljoner kronor att genomföras. Nyemissionen är garanterad av Skandia. Efter genomförd nyemission kommer Optovents innehav i OptoQ att uppgå till 55,86 % Under april månad inledde Optovent en process i syfte att finna strate giska partners till bolaget. Avtalet med Skandia säkerställer OptoQ:s finansiering ytterligare 1,5 år, men arbetet med att hitta en långsiktig lösning fortgår som planerat. Under kvartal 1, 2001 kunde bekräftas att bolagets unika idé för att mäta hemoglobin icke invasivt fungerar väl i bänkförsök, och under juli har bolaget genom ytterligare forskningsarbete funnit ett enkelt och reproducerbart sätt att mäta på människa. Mätmetoden är enkel, robust och icke invasiv. Den går därför att kombinera med andra icke invasiva, patientnära metoder för klinisk diagnostik. OptoQ har lämnat in en patentansökan, som skyddar uppfinningen och som ytterligare kommer att förstärka bolagets skydd för sin metod att mäta hemoglobin på ett icke invasivt sätt. OptoQ´s hemoglobin-projekt har härmed passerat den viktigaste milstolpen, nämligen att bekräfta att mätningar på patient kan genomföras enkelt och robust. Arbetet kommer nu att inriktas på att utveckla metoder och instrument för att bestämningen skall kunna göras snabbt och med en tillräckligt hög noggrannhet för att metoden skall kunna användas i klinisk rutin. Resultat från denna forskning förväntas under de kommande tre kvartalen. Aktier Antalet aktier i Optovent AB uppgår till 4 848 672, fördelade på 120 625 serie A och 4 728 047 serie B. Investeringar och finansiell ställning Under perioden gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande 3 948 TSEK. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 10 112 TSEK. Personal Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 17 (13). Styrelse Styrelsen har under perioden haft sju ordinarie sammanträden, varav två under det tredje kvartalet. [REMOVED GRAPHICS] Noter Not 1 - Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisning. Ekonomisk information Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Christer Jacobsson, tfn 070-535 88 93. Nästa rapport, bokslutskommuniké för perioden januari-december 2001, publiceras den 31 januari 2001. Översiktlig granskning Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Bromma den 23 september 2001 Styrelsen i Optovent AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT01150/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT01150/bit0001.pdf

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Dokument & länkar