Niomånadersrapport - 1999

Niomånadersrapport 1999 @ * Optovent AB påbörjade lanseringen av bolagets första produkt, Optovent RR 9700, under första kvartalet 1999. Marknadspotentialen i USA och Europa uppskattas till mer än 2 miljarder kronor. * Optovent genomför under hösten 1999 en riktad emission på 17,5 mkr i syfte att öka resurserna för en intensifierad marknadsbearbetning. I samband med detta har ett flertal betydelsefulla rekryteringar av marknadspersonal genomförts. Optovent avser att koncentrera insatserna på Norden,USA och industriella kunder (OEM). * Optovents kvalitetssäkringssystem har under tredje kvartalet godkänts av SEMKO enligt ISO 9001-normerna. * Utvecklingsarbetet med ett kombinationsinstrument (Optovents andningsövervakningssystem och pulsoximetri) fortskrider enligt plan. Ett @ komplett sortiment av förbrukningsprodukter till Optovent RR 9700 och kombinationsinstrumentet beräknas bli klart för lansering under andra kvartalet 2000. R Optovent har bildat en självständig FoU-enhet i Linköping. En patentansökan avseende en icke invasiv metod för mätning av syre i blodet, röda blodkroppar samt totala blodvolymen har inlämnats. * Optovent har under året fått ett flertal viktiga referensorder. Den första genombrottsordern erhölls från det amerikanska bolaget Picker International, en av de ledande tillverkarna av magnetkameror i världen. Vidare har ett distributionsavtal tecknats med det italienska företaget Blue Med. En betydelsefull referensorder har erhållits från Örebro Läns Landstings Ambulanssjukvård. * Under tredje kvartalet utsåg General Electric (GE) Optovent till godkänd leverantör av andningsövervakningsutrustning för användning i samband med magnetkameraundersökningar. GE har globalt en marknadsandel på drygt 35 procent inom magnetkameror. * Nettoomsättningen uppgick under de första nio månaderna 1999 till 749 tkr (140 tkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 671 tkr (-6 312 tkr). Resultatet per aktie uppgick till -1,81 kr (-2,72 kr). Verksamhetsinriktning Optovent är ett medicintekniskt innovationsbolag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra system för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Verksamheten bedrivs med målsättningen att bli en internationellt erkänd leverantör av marknadsanpassade patientövervakningssystem med bred medicinsk tillämpning. Det första R övervakningssystemet, Optovent RR 9700, monitorerar andningsfrekvens i realtid på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Omsättning och resultat Optoventkoncernens nettoomsättning uppgick under de första nio månaderna 1999 till 749 tkr (140 tkr). Rörelseresultatet uppgick till -5 631 tkr (-6 398 tkr) och resultatet efter finansiella poster till -5 671 tkr (-6 312 tkr). I resultatet ingår återföring av negativ goodwill med 1 860 tkr (642 tkr). Per 30 september uppgick orderstocken till drygt 500 tkr. Verksamheten R I december 1998 erhöll Optovent RR 9700 MDD-godkännande, vilket innebär att systemet är certifierat och godkänt för försäljning inom EU. I början av februari 1999 fick bolaget besked från FDA i USA att systemet godkänts för marknadsföring på den amerikanska marknaden. Marknadspotentialen i USA och Europa för Optovents första produkt uppskattas till mer än 2 miljarder kronor. Strax efter FDA-godkännandet fick Optovent sin första order från Picker International som ingår i Pickerkoncernen. Picker är en av de ledande tillverkarna av magnetkameror i världen. Det finns för närvarande cirka 12.000 magnetkameror i världen och antalet användningstillfällen uppgår till mer än 25 miljoner per år. Optovent tecknade under andra kvartalet ett distributionsavtal med det italienska företaget Blue Med och erhöll vidare en betydelsefull referensorder från Örebro Läns Landstings Ambulanssjukvård. Marknadspotentialen i R västvärlden för andningssystemet Optovent RR 9700 inom transportmedicin/akutvård uppskattas till 400 miljoner kronor årligen. Under tredje kvartalet utsåg General Electric/Numeris S.A., ett bolag i den amerikanska General Electric-koncernen (GE), Optovent till godkänd leverantör R av andningsövervakningsutrustning. Optovent RR 9700-systemet kommer att marknadsföras genom GE:s katalog för medicintekniska produkter för användning i samband med magnetkameraundersökningar. Upplagan är cirka 14 000, och distribueras till sjukhus, ambulansenheter och vårdavdelningar globalt. GE har globalt en marknadsandel på drygt 35 procent inom magnetkameror. Pulsoximetri, som kommit att bli "standard of care" inom all typ av intensiv- och postoperativ vård runt om i världen, har den nackdelen att ett andningsstillestånd inte leder till sänkt syremättnad i blodet förrän minuter R senare. Optovent gör bedömningen att Optovent RR 9700 kan komma att komplettera pulsoximetrin. Utvecklingsarbetet med ett kombinationsinstrument (Optovents andningsövervakningssystem och pulsoximetri) fortskrider enligt plan och beräknas bli klart för lansering under andra kvartalet 2000. R Optovents patent avseende Optovent RR 9700 godkändes i USA 1997 och har nyligen godkänts i Europa. Det svenska patentskyddet gäller till år 2014. I juli 1998 sökte Optovent ett internationellt patent på den specialdesignade R R engångsprodukten Airdapter som möjliggör användningen av Optovent RR 9700- systemet. Optovents kvalitetssystem har under tredje kvartalet godkänts av SEMKO enligt ISO 9001-normerna. Framtagandet av ett komplett sortiment av R förbrukningsprodukter till Optovent RR 9700 fortskrider enligt plan och förväntas kunna lanseras under andra kvartalet 2000. Optovent har bildat en självständig FoU-enhet i Linköping. Verksamheten i R Linköping inkluderar bland annat den fortsatta utvecklingen av Optovent RR 9700 som "stand-alone-instrument" och i kombination med andra övervakningsteknologier. Optovent har lämnat in en patentansökan för en ny typ av icke invasiv metod för mätning av syre i blodet, röda blodkroppar samt totala blodvolymen, för vilken Optovent har förvärvat världsmarknadsrättigheterna. Utvecklingsprojektet befinner sig i en tidig utvecklingsfas och bedöms ha betydande marknadsförutsättningar. Optovent avser att söka en separat finansiering för detta utvecklingsprojekt. Optovent deltog i november på Medica-mässan i Düsseldorf, världens största inom medicinsk teknik. Optovents teknologi har under höstens mässor rönt stort intresse från potentiella industriella partners. Investeringar och finansiell ställning Efter genomförda emissioner under hösten 1998 och vintern 1998/99 uppgick antalet aktier i Optovent AB till 3 118 100, fördelat på 115 000 serie A och 3 003 100 serie B. Optovent genomför under hösten 1999 en riktad emission på 17,5 mkr i syfte att öka resurserna för en intensifierad marknadsbearbetningen. Antalet aktier serie A kommer därefter att uppgå till 115 000 och antalet aktier serie B till 4 034 800. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under de första nio månaderna till 710 tkr (792 tkr). Vid periodens utgång uppgick koncernens soliditet till 58 procent och likvida medel till 2,0 mkr. Struktur/organisation Optovents teknologi öppnar stora möjligheter till innovativa distributionslösningar. Företaget kommer därför att satsa på nyckelkundsbearbetning i egen regi och avser att använda tillgängliga elektroniska handelssystem för framtida rutinförsäljning. Optovent har under tredje kvartalet fortsatt arbetet med att bygga upp en marknadsorganisation med rätt kompetens och erfarenhet. Företaget har även avslutat distributionsavtalet med Medata i Norden och avser att gå vidare i egen regi. Kresten Bruhn har utsetts till Nordenchef. Kresten Bruhn kommer närmast från Chiron Diagnostics, där han med framgång byggt upp en heltäckande nordisk marknadsorganisation. Steve Heim har anställts som marknadschef i USA. Han kommer närmast från en befattning som marknaddirektör med ansvar för pulsoximetri inom Datex Ohmeda. Scott Vierke har utsetts till försäljningschef i USA. Han har bland annat varit försäljnings- och marknadsansvarig vid Datex Ohmeda med fokus för hemsjukvård/monitorering. Jan Jacobsson har knutits till Optovent som vetenskaplig rådgivare och ska bland annat ansvara för det kliniska utvecklingsarbetet inom Europa. Jan Jacobsson arbetar som överläkare vid Karolinska Sjukhusets Thorax/antestesiavdelning och har industriell erfarenhet från bland annat Pharmacia och AGA. Christer Jacobsson har anställts som OEM-chef med ansvar för uppbyggnaden av Optovents industriförsäljning. Han kommer närmast från Johnson & Johnson i Tyskland, där han för närvarande är Business Unit Director. Samtliga nyanställda kommer att vara operativa per 1 december 1999. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 9 (4). Antalet konsulter knutna till Optovent uppgick till 5 (5). Bolaget kommer att fortsätta rekryteringen, framför allt inom marknadsföring och försäljning. Övrigt Lars Jeppsson, Staffan Persson och Claes Rymond invaldes i samband med ordinarie bolagsstämma den 28 maj 1999 till Optovent AB:s styrelse. Övrig finansiell information: Optovents delårsrapporter och pressmeddelanden är tillgängliga via www.optovent.se, www.optovent.com och www.huginonline.se/OPTV Räkenskaper RESULTATRÄKNING KoncernModerbola Koncern Koncern g Belopp i tkr jan-sep jan-sep jan-sep Helår 1999 1999 1998 1998 Nettoomsättning 749 749 140 180 Övriga - 598 - 34 rörelseintäkter Rörelsekostnader -7 409 -6 742 -6 554 -7 799 Avskrivningar -831 -831 -626 -1 059 Återföring av 1 860 - 642 1 800 negativ goodwill Rörelseresultat -5 631 -6 226 -6 398 -6 844 Finansnetto -40 -311 86 46 Resultat efter -5 671 -6 537 -6 312 -6 798 finansiella poster Skatter - - - -17 Minoritetsandelar 2 - 3 4 Periodens resultat -5 669 -6 537 -6 309 -6 810 BALANSRÄKNING KoncernModerbola Koncern Koncern g Belopp i tkr 1999-09- 1999-09- 1998-09- 1998-12- 30 30 30 31 Balanserade FoU-utgifter 1 670 1 670 1 262 1 697 Patent 113 113 187 168 Inventarier, verktyg & 1 100 1 099 819 1 139 installationer Andelar i dotterbolag - 1 990 - - Summa 2 883 4 872 2 268 3 004 anläggningstillgångar Fordringar hos - 1 617 - - koncernföretag Varulager 200 200 637 421 Kundfordringar 233 233 107 10 Övriga kortfristiga 263 263 384 5 596 fordringar Förutbetalda kostnader & 256 256 - 156 upplupna intäkter Kassa och bank 2 011 1 004 3 945 4 980 Summa 2 963 3 573 5 073 11 163 omsättningstillgångar Summa tillgångar 5 846 8 445 7 341 14 167 Bundet eget kapital 20 707 20 707 13 377 20 707 Fritt eget kapital -17 299 -18 380 -11 257 -11 678 Summa eget kapital 3 408 2 327 2 120 9 029 Minoritetsintressen 8 - 13 12 Negativ goodwill 620 - 3 638 2 480 Skulder till dotterföretag - 4 569 - - Långfristiga skulder - - 89 45 Kortfristiga skulder 1 810 1 549 1 481 2 601 Summa skulder & eget 5 846 8 445 7 341 14 167 kapital FINANSIERINGSANALYS KoncernModerbola Koncern Koncern g Belopp i tkr jan-sep jan-sep jan-sep Helår 1999 1999 1998 1998 Nettoförändringar av likvida medel från rörelsen efter -2 924 -3 589 -947 -7 332 investeringar Lånefinansiering -45 611 34 -11 Aktieägarfinansiering - - 2 452 9 917 Förändring av -2 969 -2 978 1 539 2 574 likvida medel NYCKELTAL - KONCERN jan-sep jan-sep helår 1999 1998 1998 Resultat per aktie, kr -1,81 -2,72 -2,18 Avkastning på eget kapital, neg neg Neg % Avkastning på sysselsatt neg neg Neg kapital, % Soliditet, % 58 29 64 Eget kapital per aktie vid 1,09 0,91 2,90 periodens slut, kr Antal aktier vid periodens 3 118 1002 318 1003 118 100 slut Bromma, den 23 november 1999 Ingvar Pettersson Verkställande direktör R Optovent RR 9700 är ett patenterat portabelt system för andningsövervakning i realtid utvecklat vid Linköpings Universitet. Systemet följer en patients andningsmönster och larmar vid andningsstillestånd. Teknologin har många användningsområden men Optovent prioriterar initialt användning inom transportmedicin/akutvård, bilddiagnostik, dagkirurgi och öppen vård. R Optovent RR 9700 är godkänt för marknadsföring i både Europa och USA. Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför system för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Optovent är sedan september 1998 noterat på Stockholm Fondbörs Nya Marknaden med Aragon Fondkommission AB som sponsor. För ytterligare information kontakta: Ingvar Pettersson, VD Peter Benson, styrelseledamot Tel. 08 - 564 808 90 Tel. 08 - 564 808 90 alt 0706 - 69 11 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00580/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00580/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Prenumerera

Dokument & länkar