Bokslutskommuniké 2017

Stabil tillväxt med flera projekt under utveckling

Rapportperiod (januari – december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 857,5 MSEK (1 697,2), en omsättningstillväxt om 9,4 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till 3,8 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 308,1 MSEK (332,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 16,6 procent (19,5).
 • Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -39,0 MSEK (53,4).
 • Årets resultat uppgick till 73,8 MSEK (85,4).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,27 kronor (0,29).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 185,7 MSEK (204,2).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,05 kronor per aktie (0,12).

Rapportperiod (oktober – december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 496,0 MSEK (430,3), en omsättningstillväxt om 15,3 procent. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till 9,9 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62,4 MSEK (67,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12,5 procent (15,7).
 • Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -15,4 MSEK (33,6).
 • Periodens resultat uppgick till 24,5 MSEK (21,4).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,09 kronor (0,08).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34,8 MSEK (39,2).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Opus emitterade en företagsobligation i USA om 50 MUSD.
 • Opus erhöll en kontraktsförlängning från New York Taxi & Limousine Commission.
 • Opus tog upp ett femårigt banklån om 25 MUSD.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Opus förvärvade det amerikanska bilprovningsföretaget Gordon-Darby.

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar