Delårsrapport (januari - september 2017)

Rapportperiod (januari – september 2017)
• Nettoomsättningen uppgick till 1 361,5 MSEK (1 266,9), en omsättningstillväxt om 7,5 procent.
  Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till 1,7
  procent.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 245,7 MSEK (264,2), vilket motsvarar en
  EBITDA-marginal om 18,0 procent (20,8).
• Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -23,7 MSEK (19,8).
• Periodens resultat uppgick till 49,3 MSEK (63,9).
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,18 kronor (0,22).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 150,9 MSEK (165,0).

Rapportperiod (juli – september 2017)
• Nettoomsättningen uppgick till 457,7 MSEK (419,4), en omsättningstillväxt om 9,1 procent. Justerat
  för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till 3,1 procent.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 83,5 MSEK (86,7), vilket motsvarar en
  EBITDA-marginal om 18,2 procent (20,6).
• Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -14,9 MSEK (9,9).
• Periodens resultat uppgick till 12,7 MSEK (11,3).
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 kronor (0,04).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68,0 MSEK (61,2).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
• Opus undertecknade en 20-årig bilprovningskoncession i Sindhprovinsen i Pakistan.
• Opus förvärvade Farsight, en leverantör av fjärrdiagnostik och fordonskommunikationsteknik för
  fordonseftermarknaden i Nordamerika.
• Opus mottog ett tilldelningsbeslut om ett kontrakt från delstaten New Jersey. En protest mot 
  denna tilldelning har lämnats in och utvärderas för närvarande av The State of New Jersey,
  Department of Treasury.

Göteborg i november 2017
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus

Opus Group är ett teknologidrivet tillväxtföretag på bilprovnings- och fordonsservicemarknaden. Opus har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik, utsläpps- och bilsäkerhetskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 700 MSEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att dubbla omsättningen till 400 MUSD och uppnå 100 MUSD i EBITDA år 2021. Huvuddelen av till-växten förväntas komma från expansion inom fordonskommunikation och -serviceaffären, samt från den internationella expansionen av bilbesiktningsaffären, med primärt fokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg och 30 regionala kontor, varav 20 i USA och de övriga i Stockholm, UK, Peru, Chile, Argentina, Mexiko, Australien och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus Group AB’s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar