EP Access: Opus Group - Opus uppvisar styrka och stabilitet

Omsättningen uppgick till 386 (361) SEKM för kvartalet, vilket var marginellt högre än vår prognos om 372 SEKM. Omsättningen ökade således med 6,9% Y/Y. EBITDA landade på 71,2 (62,7) SEKM vilket resulterade i en marginal om 18,4 % (17,3) samt något under vår förväntan om 72,1 SEKM. Det var primärt engångsposter som var bakrunden till avvikelsen. Dessa utgörs bland annat av en realisations-förlust om 6,6 SEKM, kopplat till försäljningen av Opus Equipment samt uppstartkostnader för Eaas-programmet om 2,8 SEKM. Den svenska bilprovnings-marknaden fortsätter vara allt mer konkurrensutsatt. Under Q315 uppgår Opus marknadsandelar till 27,7% (29,0%). Trots den allt tuffare konkurrensen växer Opus i Sverige med 6,7% organiskt, mycket drivet av högre priser. Utlandsverksamheten uppvisar en tillväxt om 19,2% i Q3. Rensat för valutaeffekter, förvärvet av Drew Tech och Eaas-programmet uppgår den organiska tillväxten till 1,8% i Q3. EBITDA marginalen uppgick till 24,5% (21,7) vilket visar på en stabilitet och styrka i verksamheten. Vi väljer att göra nedjusteringar i våra prognoser för 2016E och 2017E. Anledningen till nedrevideringen är i huvudsak kopplat till något sänkta förväntningar på organisk tillväxt för koncernen samt ökande avskrivningar, då vi tidigare legat för lågt.

Läs den fullständiga analysen på: http://epaccess.penser.se/analys/opus-uppvisar-styrka-och-stabilitet-4/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera