EP Access: Opus Group - Sveriges bilprovningsbransch på efterkontroll

Den 29 oktober 2015 kom Transportstyrelsen med förslaget om glesare besiktningsintervall vilka är i linje med de inom Europa. Detta har påverkat aktien väsentligt. De regulatoriska riskerna i verksamheten har således gjort sig påminda. Nu ska förslaget ut på remiss och beslutet kommer troligtvis fattas någon gång under 2017 och implementeras först den 4 februari 2018. Vår bedömning är att marknaden kommer att vara relativt passiv fram till dess att förslaget skall godkännas. Vi kommer således inte se någon större aktivitet från aktörerna på marknaden och de strukturella affärerna kommer att utebli. Då förslaget ligger längre fram i tiden så kommer eventuellt beslut i linje med förslaget inte få några större effekter på våra prognoser. Därav låter vi dessa vara oförändrade. De finansiella effekterna av en omreglering kommer i en scenarioanalys innebära att de större aktörerna på kort sikt kommer svälta ut de mindre då de har större finansiell motståndskraft. Det är rimligt att vänta sig att därefter se en prishöjning på marknaden då de kvarvarande aktörerna får en bättre pricingpower.

Läs den fullständiga analysen på: http://epaccess.penser.se/analys/sveriges-bilprovningsbransch-pa-efterkontroll/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera