Kommuniké från årsstämma 2018

Den 17 maj 2018 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr. 556390-6063. 

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.

• Det beslutades om en utdelning om 0,05 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 21 maj 2018 och utbetalning beräknas ske den 24 maj 2018 genom Euroclear Sweden AB.

• Styrelseledamöterna och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

• Ersättning till styrelsen ska, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 500 000 kr till styrelsens ordförande och med 230 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget samt att arvode för arbetet i revisionsutskottet ska utgå med 220 000 kr varav 90 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 65 000 kr till revisionsutskottets övriga medlemmar.

• Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

• Det beslutades om val av styrelse enligt följande:

  • Katarina Bonde, ordförande (omval)
  • Friedrich Hecker (omval)
  • Anne-Lie Lind (omval)
  • Magnus Greko (omval)
  • Ödgärd Andersson (omval)
  • Håkan Erixon (nyval)
  • Jimmy Tillotson (nyval)

Anders Lönnqvist har valt att tacka nej till omval. Bolaget tackar Anders Lönnqvist för hans insatser med styrelsearbetet. Anders Lönnqvist har varit styrelseledamot sedan 2012.

• Det beslutades omvälja det registrerade revisionsbolaget KMPG AB till revisor, med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

• Valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter till valberedningen godkändes.

• Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) primärt riktat till ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag. Optionsprogrammet innebär att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 6 000 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Opus Services Sweden AB som be­rättigar till teckning av högst 6 000 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Opus Services Sweden AB att hantera teckningsoptionerna enligt Optionsprogram 2018. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bidra till högre moti­vation och engagemang hos de anställda och öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

• Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier om maximalt 10 procent av befintligt aktiekapital. Styrelsen bemyndigades även att fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

• Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Avvikelse från aktieägarnas förträdesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande investeringar.

I sitt anförande redovisade bolagets CEO Lothar Geilen, dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2017 samt väsentliga händelser under samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under första kvartalet 2017 samt väsentliga händelser under samma period.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus Groups hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Göteborg 18 maj 2018

Styrelsen

Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.