Kommuniké från extra bolagsstämma 2013

Den 28 november 2013 avhölls extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr. 556390-6063.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 6 november 2013 om nyemission av aktier. I enlighet med vad som kommunicerats genom ett pressmeddelande den 26 november 2013 har aktieägare i Opus Group företrädesrätt att teckna 1 ny aktie för varje 13 befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen (3 december 2013). Teckningskursen är 8,50 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 152,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 5 december 2013 till och med den 19 december 2013.

Protokoll fört vid den extra bolagsstämman publiceras på bolagets hemsida inom två veckor där även övrigt material från stämman finns tillgängligt.

Göteborg 28 november 2013
Opus Group AB (publ)

This press info is available in English at www.opus.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Göran Nordlund
Styrelsens ordförande
Tel: +46 704 33 13 20

Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 71 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar