Opus förtidsinlöser sina seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, 2013/2018, före den slutliga återbetalningsdagen

Opus Group AB (publ) (”Opus”) emitterade den 20 november 2013 ett icke-säkerställt obligationslån om maximalt SEK 500 000 000 med ISIN SE0005556834 (”november 2018-obligationer”). Opus meddelar härmed oåterkalleligen att Opus kommer att förtidsinlösa samtliga utestående november 2018-obligationer.

I enlighet med villkoren för november 2018-obligationerna skickar Opus idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Opus förtidsinlöser samtliga utestående november 2018-obligationer. Varje november 2018-obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 101,00% av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen (20 maj 2018) till, och inklusive, den förtida inlösendagen (25 juni 2018).

Betalning sker till alla som den 15 juni 2018 är registrerade i skuldboken som ”Bondholder” i enlighet med villkoren för november 2018-obligationerna. Inlösendagen är bestämd till den 25 juni 2018. Sista dag för handel med november 2018-obligationerna är planerad till den 13 juni 2018.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 16:30 CET.

Detta meddelande om förtidsinlösen regleras av svensk rätt. Till undvikande av missförstånd, detta meddelande utgör inte ett erbjudande om att förvärva eller att sälja finansiella instrument.

Göteborg 28 maj 2018
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Phone: +46 722 44 09 05  
E-mail: linus.brandt@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar