Opus Group: Bokslutskommuniké (Januari – december 2012)

Stark tillväxt i fjärde kvartalet och övertagande av en tredjedel av Bilprovningen

Januari – december 2012

Helårsperiod (januari – december 2012)

  • Omsättningen uppgick till 469,0 MSEK (230,0), en omsättningstillväxt om 103,9 procent
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 30,0 MSEK (28,6), vilket motsvarar en EBITDA marginal om 6,4 procent (12,3)
  • EBITDA inkluderar engångskostnader om 17,6 MSEK (0) för förvärvsrelaterade kostnader för Opus Bilprovning samt uppstartskostnader för nya program i Nordamerika 2,3 (0)
  • EBITDA justerat för engångskostnader uppgår till 49,8 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA marginal om 10,6 procent
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 55,5 MSEK (35,2). Kassaflödet förändrades positivt pga att Opus Bilprovning bidrog med rörelsekapital under perioden 5 november - 31 december
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK (-5,2)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kronor (-0,03)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0.02 SEK (0.02) per aktie för 2012

  Rapportperiod (oktober – december 2012)

   • Omsättningen uppgick till 176,6 MSEK (61,8) en omsättningstillväxt om 186,2 procent
   • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,7 MSEK (2,6), vilket motsvarar en EBITDA marginal om 3,2 procent (4,1)
   • EBITDA inkluderar engångskostnader om ca 13,6 MSEK (0) för förvärvs- och uppstartskostnader för Opus Bilprovning
   • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31,1 MSEK (15,2)
   • Resultat efter skatt uppgick till -6,0 MSEK (-5,7)
   • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,03 kronor (-0,03)

   Stark organisk tillväxt i USA och förvärv av en tredjedel av Bilprovningen i Sverige under 2012 bäddar för fortsatt tillväxt 2013

   Rensat för engångskostnader för förvärvet av Opus Bilprovning levererar bolaget som helhet ett rörelseresultat före avskrivningar på ca 49,8 MSEK för 2012 vilket motsvarar en marginal på cirka tio procent. För 2013 ser vi fortsatt tillväxt parallellt med förbättrad lönsamhet under året. Detta beror på de nya bilprovningskontrakten i USA och förvärvet av Opus Bilprovning. Dessutom kommer de IP-rättigheter som förvärvades i samband med Systech förvärvet 2008 att vara avskrivna i april i år, vilket också kommer påverka nettoresultatet positivt.

   Vi kan nu efter att tillträdesbalansräkningen blivit klar, konstatera att säljarreversen för Opus Bilprovning blev ca 10 MSEK lägre än beräknat och att avräkningar med AB Svensk Bilprovning ledde till positiva förändringar av kassan. Kassan för Opus Bilprovning uppgick till ca 76 MSEK vid utgången av 2012.

   Den internationella verksamheten inom affärsenheten Bilprovning (tidigare kallad Nordamerika) fortsätter att leverera en stark organisk tillväxt tack vare två nya bilprovningskontrakt, Wisconsin och North Carolina, som driftsattes under 2012. Dessutom bidrar förvärvet av ESP i januari 2012 med förvärvsdriven tillväxt i segmentet under året. Totalt ansvarar Opus affärsenhet Bilprovning för över 14 miljoner besiktningar årligen, varav två miljoner i Sverige. I USA har bolaget klättrat till en position som en av marknadens tre största aktörer. Under 2013 kommer fler upphandlingar på myndighetsnivå vilket gör att även detta kan bli ett spännande år för den internationella bilprovningsverksamheten.

   Det nya svenska segmentet "Bilprovning Sverige" består av Opus Bilprovning AB som förvärvades den 5 november från AB Svensk Bilprovning. Sedan vi tagit över driften av samtliga besiktningsstationer har integrationen av verksamheten pågått för fullt. Verksamheten går bra och vår personal lägger stort fokus på kundnöjdhet. Vi har även rekryterat Per Rosén som ny VD till Opus Bilprovning. Per kommer närmast från Upplands Motor, där han också var VD, och tillträder den 1 april 2013. Direkt efter övertagandet lanserade Opus Bilprovning den nya tjänsten "Drive-In" som innebär att bilisterna kan få sin bil besiktigad utan att boka tid i förväg. På Opus Bilprovnings hemsida www.opusbilprovning.se kan kunderna se vilka stationer som har öppet för Drive-In en viss dag. Vi ser fram emot att erbjuda mer innovativa tjänster till den svenska bilprovningsmarknaden inom en snar framtid. Eftersom förvärvet har medfört betydande kostnader av engångskaraktär blir det redovisade rörelseresultatet negativt under den korta period under fjärde kvartalet 2012 som vi ägt Opus Bilprovning.

   Opus affärsenhet Utrustning (tidigare kallad Europa & Asien) hade ett tufft 2012 med en kraftig volymminskning (ca 17%) relaterat till det allmänna konjunkturläget och det makroekonomiska läget i Europa. Tack vare en strikt kostnadskontroll och en framgångsrik service-verksamhet levererar segmentet ändå ett positivt EBITDA resultat för året som helhet.

   Utrustningsmarknaden i Europa förväntas inte förbättra sig inom en snar framtid men vi ser att några av våra produktområden kommer att prestera bättre än förra året. Dessutom arbetar vi för närvarande på att effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamheten ytterligare.

   Göteborg i februari 2013

   Magnus Greko

   Verkställande direktör och koncernchef

   För ytterligare information, vänligen kontakta
   Magnus Greko, VD och koncernchef
   Telefon: 46 31 748 34 00
   E-post: magnus.greko@opus.se

   Peter Stenström, Investor Relations
   Tel: 46 765 25 84 93
   E-post: peter.stenstrom@opus.se

   Opus Certified Adviser
   Thenberg & Kinde Fondkommission AB
   Krokslätts parkgata 4
   431 24 Mölndal
   Telefon: 46 31 745 50 00

   Opus Group bedriver bilprovningsprogram samt utvecklar, producerar och säljer utrustning och IT-system till besiktningsbranschen. Opus Bilprovning bedriver bilprovning med 70 besiktningsstationer i Sverige. Opus Groups dotterbolag Systech bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru. Opus Groups dotterbolag ESP är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment, Opus Bima och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Group skrev i juli 2012 på ett avtal med Bilprovningen om att förvärva en tredjedel av Bilprovningens verksamhet. Opus Groups aktier är listade på Nasdaq OMX First North Premier.

   Om oss

   Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

   Prenumerera

   Dokument & länkar