Opus Group har emitterat en obligation om 200 MSEK på den svenska obligationsmarknaden som en del av finansieringen av förvärvet av Envirotest

Opus Group AB (publ.) har idag framgångsrikt emitterat ett femårigt obligationslån om 200 MSEK inom ramen om 500 MSEK med förfall den 20 november 2018. Obligationslånet ersätter den kortfristiga kreditfacilitet om 200 MSEK som var en del av finansieringspaketet för förvärvet av Envirotest Systems Holdings Corp. Obligationslånet löper med en kupongränta motsvarande 3 månaders STIBOR + 4,0%. Opus Group kommer att ansöka om notering av obligationen på NASDAQ OMX Stockholm. Swedbank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

“Vi emitterar nu en företagsobligation för att ersätta den kortfristiga kreditfacilitet vi erhöll från Swedbank och som var en del av det initiala finansieringspaketet av förvärvet av Envirotest Systems Holdings Corp. Utgivandet av obligationen innebär att en del av finansieringen av förvärvet nu är avklarad. Det som återstår av finansieringen är att genomföra företrädesemissionen som är garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden”, säger Magnus Greko, VD och koncernchef i Opus Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 71 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2077:528).

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar