Opus Group tecknar avtal om att förvärva Envirotest och blir marknadsledande inom bilprovning i USA samt genomför företrädesemission

Bilprovningsföretaget Opus Group AB:s (publ) dotterbolag Opus Inspection Inc. har tecknat ett avtal om att förvärva Envirotest Systems Holdings Corp., ett ledande bilprovnings- och teknikföretag i Nordamerika. Köpeskillingen uppgår till cirka 84 MUSD (cirka 550 MSEK) och förvärvet beräknas slutföras i början av 2014.

  • Opus Inspection har tecknat avtal om förvärv av Envirotest Systems Holdings Corp. (”Förvärvet” respektive ”Envirotest”), för en köpeskilling på skuldfri basis om cirka 84 MUSD. I Förvärvet ingår fastigheter till ett uppskattat värde av cirka 50 MUSD och en kassa om cirka 1 MUSD. Den förvärvade verksamheten, exklusive kassa och fastigheter, värderas därmed till cirka 33 MUSD.
  • Efter Förvärvet kommer Envirotest att bli ett dotterbolag till Opus Inspection och fortsätta försätta att bedriva verksamheten under namnet Envirotest Corp. med samma ledningsgrupp som idag.
  • Envirotest omsatte under 2012 cirka 86 MUSD med ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 20,7 MUSD.
  • Envirotest bedriver långsiktiga bilprovningsprogam i delstaterna Colorado, Maryland, Indiana, Ohio och Tennessee i USA samt i British Columbia i Kanada. Envirotest har dessutom flera kontrakt för tjänster inom Remote Sensing i flera delstater, bland annat i Texas.
  • Genom Förvärvet blir Opus Group marknadsledande på bilprovningsmarknaden i USA. Förvärvet ökar storleken på Opus Groups amerikanska verksamhet, speciellt inom den centraliserade bilprovningsmarknaden, och genererar starka kassaflöden och skapar därigenom värde för Opus Groups aktieägare.
  • Förvärvet förväntas bidra till ökad nettovinst per aktie i början av 2014.
  • Förvärvet kommer att finansieras med banklån om motsvarande cirka 500 MSEK bestående av en långfristig kreditfacilitet om 46 MUSD (cirka 300 MSEK) och en kortfristig kreditfacilitet om 200 MSEK. Lånelöfte har erhållits från Swedbank. Bolaget genomför en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om cirka 150 MSEK före emissionskostnader för att delvis finansiera resterande del av köpeskillingen. Företrädesemissionen förutsätter bolagsstämmans godkännande.
  • Opus Group avser att undersöka möjligheten och villkor för att emittera en företagsobligation för att ersätta den kortfristiga kreditfaciliteten.
  • Aktieägare som representerar 37,8 procent av aktierna i Opus Group har ingått teckningsförbindelser att teckna sina andelar (pro rata) och att garantera ytterligare 52,9 procent av Företrädesemissionen, således totalt 90,7 procent. Vidare har aktieägare som representerar 9,3 procent av aktierna i Opus Group uttryckt avsiktsförklaringar att teckna sina andelar (pro rata) i Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår de totala teckningsförbindelserna, garantiåtagandena och avsiktsförklaringarna till 100 procent av Företrädesemissionen.
  • Förvärvet är villkorat av att Envirotest vinner ett kontrakt för det nya bilprovningsprogrammet i Colorado som beräknas starta 2015; och att Opus Group erhåller finansiering för köpeskillingen inklusive godkännande från extra bolagsstämma att genomföra Företrädesemissionen.

”Vi är mycket glada att vi nu avtalat om att förvärva Envirotest, ett företag med mycket gott rykte, starka kassaflöden, god lönsamhet och långa centraliserade bilprovningskontrakt. Opus Inspection blir med förvärvet marknadsledande på bilprovningsmarknaden i USA. Vi är sedan tidigare marknadsledande på den decentraliserade bilprovningsmarknaden i USA och nu blir vi även marknadsledande på den amerikanska centraliserade bilprovningsmarknaden. Förvärvet ökar Opus Groups kontraktsbas av långsiktiga bilprovningskontrakt i USA. Opus Group kommer även att få kontroll över Envirotests patenterade Remote Sensing teknologi”, säger Magnus Greko, koncernchef och VD i Opus Group AB. ”Jag vill speciellt varmt välkomna Envirotests anställda, som har varit starkt bidragande till företagets framgång, till Opus Group-koncernen”, fortsätter Magnus Greko.

“Envirotests tillgångar och resurser kommer vara ett starkt komplement till Opus Inspection och kommer att stärka bolagets position på bilprovningsmarknaden”, säger Mark San Fratello, Koncernchef och VD av Envirotest.

Bakgrund och motiv till Förvärvet
Opus Inspection känner Envirotest väl med anledning av att bolaget tidigare var en del av Environmental Systems Products (ESP), vars verksamhet förvärvades av Opus Group i januari 2012. Opus Group och Envirotest kompletterar varandra och förväntas efter genomfört förvärv att uppnå både skalfördelar och ökad volym genom ökad kompetens och möjlighet att kombinera teknik från de båda bolagen.

Efter Förvärvet kommer Opus Group att ha tillgång till Envirotests "Remote Sensing Devices" (RSD) teknologi. RSD möjliggör mätning av fordons avgasutsläpp direkt i trafiken. Tekniken innebär att ett analysinstrument, som är placerat vid vägkanten, mäter avgaser med hjälp av infraröd och ultraviolett strålning. Efter Förvärvet kommer Opus Group att inneha de två ledande ”kontaktoberoende” teknologierna inom avgastester: RSD och Remote OBD. Opus Group äger redan patenterad teknologi för Remote OBD. Vidare kommer Opus Group efter Förvärvet att fortsätta vara ett ledande företag inom IT-system för både decentraliserade och centraliserade bilprovningsprogram.

Genom möjlighet till stabil intäktsström driven av långa kundkontrakt och tillgång till ny teknologi förväntas Opus Group, tillsammans med den förvärvade verksamheten, stärka bolagets ställning på marknaden, generera starka kassaflöden och därigenom skapa värden för sina aktieägare.

Förvärvet i korthet

Opus Inspection har ingått ett avtal om att förvärva Envirotest genom ett fusionsförfarande. Envirotest med huvudkontor i Windsor, Connecticut i USA, är marknadsledande i USA inom centraliserad bilprovning. Verksamheten inom drift av bilprovningsprogram bedrivs i Nordamerika och Envirotest erbjuder även Remote Sensing Device (RSD) - tjänster globalt. Envirotest har exklusiva rättigheter till viss patenterad RSD-teknologi och ett egenutvecklat databassystem för bilprovning (VID). Envirotest har 1 060 anställda. I Förvärvet ingår cirka 60 fastigheter som ägs av Envirotest. Därutöver hyr Envirotest 28 fastigheter.

Opus Inspection, med huvudkontor i East Granby, Connecticut, är marknadsledande inom decentraliserad bilprovning i USA. Operatörsdriften och utrustningsförsäljning sker i 17 delstater samt i Mexiko and Peru.

Köpeskillingen uppgår till cirka 84 MUSD (cirka 550 MSEK) inklusive en kassa om cirka 1 MUSD (cirka 6,5 MSEK), beroende av justering för rörelsekapitalet vid tidpunkten för Förvärvets genomförande, och fastigheter värderade till cirka 50 MUSD (cirka 327 MSEK). Enterprise value uppgår till cirka 83 MUSD. Köpeskillingen exklusive kassa och fastigheter uppgår till cirka 34 MUSD (cirka 222 MSEK). Tillträdet planeras till i början av 2014.

Förvärvet är villkorat av (i) att Envirotest vinner ett kontrakt för det nya bilprovningsprogrammet i Colorado som beräknas starta 2015; och (ii) att Opus Group erhåller finansiering för köpeskillingen inklusive godkännande från extra bolagsstämma att genomföra Företrädesemissionen.

Upphandlingarna för förnyelse av två av Envirotests bilprovningskontrakt i Colorado och Indiana pågår. Bilprovningsprogrammet i British Columbia förväntas avvecklas efter 2014. Inga av de övriga bilprovningskontrakten förväntas löpa ut under de närmaste åren. Dessa program förväntas utgöra en stabil och långsiktig kontraktsbas för Envirotest. Envirotest är innehavare av bilprovningskontraktet i Colorado och är väl positionerat för att vinna ett förnyat kontrakt, bland annat mot bakgrund av att företaget är befintlig innehavare av kontraktet samt företagets marknadsposition och meritlista. Envirotest äger alla befintliga bilprovningsstationer och har anställd, utbildad och erfaren personal på plats. Envirotest erbjuder också beprövad remote sensing teknologi, vilket är ett krav för det nuvarande och det kommande kontraktet i Colorado. Colorado är Envirotests största bilprovningskontrakt. För mer information om Envirotest, vänligen besök www.etest.com. För mer information om Opus Inspection, vänligen besök www.opusinspection.com.

Envirotest finansiell information i sammandrag

Envirotest omsatte cirka 86 MUSD (cirka 563 MSEK) under 2012 med ett rörelseresultat (EBIT) om 20,7 MUSD (cirka 135 MSEK). För perioden januari-juni 2013 hade Envirotest en omsättning om cirka 40,9 MUSD (cirka 268 MSEK) samt ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 10,7 MUSD (cirka 70 MSEK).

Envirotests omsättning rullande 12 månader för perioden 1 juli 2012 till 30 juni 2013 uppgick till 82,1 MUSD (cirka 537 MSEK)och rörelseresultatet (EBIT) för motsvarande period uppgick till 18 MUSD (cirka 118 MSEK).

Förvärvet förväntas bidra till ökad nettovinst per aktie i början av 2014.

Finansiering av Förvärvet

Köpeskillingen på skuldfri basis för det förvärvade bolaget uppgår till cirka 84 MUSD (cirka 550 MSEK). Förvärvet avses finansieras med banklån om cirka 500 MSEK bestående av långsiktig kreditfacilitet om 46 MUSD (cirka 300 MSEK) samt kortfristig kreditfacilitet om 200 MSEK och Företrädesemissionen om cirka 150 MSEK före emissionskostnader. Lånelöfte har erhållits från Swedbank. Finansierings- och förvärvskostnader beräknas uppgå till cirka 4 MUSD (cirka 26 MSEK). Överskjutande del av finansieringen kommer att användas som en buffert till investeringar i Opus Groups övriga verksamhet.

Opus Group avser att undersöka möjligheten och villkor för att emittera en företagsobligation för att ersätta den kortfristiga kreditfaciliteten.

Företrädesemission

Styrelsen för Opus Group har den 6 november 2013 beslutat, under förutsättning av stämmans godkännande, att genomföra en nyemission av aktier om cirka 150 MSEK före emissionskostnader. Likviden avses att användas för att delfinansiera Förvärvet. Företrädesemissionen kommer att genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktieägarna kommer att erbjudas att teckna nya aktier i Opus Group i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 3 december 2013. Teckningsperioden kommer att löpa under perioden 5 december 2013 till 19 december 2013, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Ökningen av aktiekapitalet, antalet emitterade aktier, och teckningskursen för de nya aktierna kommer att fastställas av styrelsen för Opus Group senast den 27 november 2013.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman äger rum den 28 november 2013 kl. 15:00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg. Kallelsen till stämman offentliggörs genom separat pressmeddelande och publiceras den 7 november 2013 i Post- och Inrikes Tidningar samt kommer att finnas tillgänglig på www.opus.se.

Stöd från aktieägare

Åtta aktieägare i Opus Group, inklusive personer i ledningen och Andra AP-fonden, vilka tillsammans representerar 37,8 procent av aktiekapitalet i Opus Group, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Vidare har Andra AP-fonden och sju ytterligare aktieägare förbundit sig att garantera teckning av aktier motsvarande 52,9 procent av Företrädesemissionen (garantiprovision utgår med 5 procent av garanternas respektive maximala garantiåtagande). Följaktligen har teckningsåtaganden och garantiåtaganden motsvarande sammanlagt 90,7 procent av Företrädesemissionen erhållits. Därutöver har aktieägarna Nordea Småbolagsfond, AMF Aktiefond Småbolag och Länsförsäkringar Småbolagsfond, vilka representerar 9,3 procent av aktiekapitalet i Opus Group, uttryckt sin avsikt att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår de totala åtagandena och avsiktsförklaringarna till 100 procent av Företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen                                                   

Preliminära datum anges nedan:

27 november 2013 (senast)     Teckningskurs och slutliga villkor i Företrädesemissionen                                                              offentliggörs genom pressmeddelande.

28 november 2013                     Extra bolagsstämma

28 november 2013                    Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

29 november 2013                     Beräknad dag för offentliggörande av prospekt                      
3 december 2013                       Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

5 december –

19 december 2013                     Teckningsperiod för nya aktier i Företrädesemissionen

30 december 2013                     Beräknad dag för offentliggörande av utfallet

Början av 2014                           Genomförande av Förvärvet

Rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. PricewaterhouseCoopers är finansiell rådgivare i transaktionen. Ellis & Winters i USA och Mannheimer Swartling och Vinge Advokatbyrå är juridiska rådgivare till Opus Group i transaktionen.

Göteborg 6 november 2013

This press info is available in English at www.opus.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Om Opus Group

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 71 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Om Envirotest Systems Holdings Corp.

Envirotest Systems Corp. grundades 1974 i Windsor, Connecticut, och är ett ledande företag inom den centraliserade bilprovningsmarknaden i Nordamerika där bolaget erbjuder utrustning för miljökontroll, tjänster och teknologi. Envirotest erbjuder tjänster inom Remote Sensing Device över hela världen och bedriver sex centraliserade och decentraliserade bilprovningsprogram I USA och Kanada under varumärket Envirotest (www.etest.com).

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2077:528).

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar