Opus Groups nyemission övertecknad

Nyemissionen i Opus Group AB (publ) (Opus Group) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 31 mars 2015, har fulltecknats. Cirka 98,46 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och cirka 1,54 procent av de erbjudna aktierna har tilldelats personer som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter och som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Totalt har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande cirka 185,03 procent av antalet aktier i emissionen. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den 11 mars 2015. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom nyemissionen tillförs Opus Group cirka 154,7 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 562 585,36 kronor från 5 172 683,26 kronor till 5 735 268,62 kronor och antalet aktier kommer att öka med 28 129 268 från 258 634 163 aktier till 286 763 431 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från omkring den 15 april 2015.

Rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Vinge Advokatbyrå juridiska rådgivare i sam­band med företrädesemissionen.

Göteborg 7 april 2015
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 74 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Kanada samt på Bermuda, i Chile, Peru och Pakistan och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2014 uppgick till ca 1 458 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar