Rättelse: Delårsrapport kvartal 1, 2018

Nyckeltalen för ”Fritt kassaflöde” på sidan 1 och ”Nettoskuld/EBITDA” på sidan 12 i Opus delårsrapport för första kvartalet 2018, var felaktiga.

Nyckeltalet ”Fritt kassaflöde” på sidan 1 ska för de senaste tolv månaderna vara -65 MSEK istället för -82 MSEK, och -42 istället för -59 för helåret 2017.

Nyckeltalet ”Nettoskuld/EBITDA, ggr” på sidan 12 ska vara 3,3 istället för 1,5 för perioden januari – mars 2018, 2,1 istället för 0,7 för perioden januari – mars 2017, och 3,0 istället för 1,0 för perioden januari – december 2017.

Denna korrigering påverkar inte någon annan rapporterad information. Korrigerad delårsrapport bifogas.

Rapportperiod 1 januari – 31 mars, 2018

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 555 MSEK (429), en tillväxt om 29,5%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska tillväxten till 8,5%.
  • EBITDA uppgick till 100 MSEK (72), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 18,0% (16,8).
  • EBITA uppgick till 69 MSEK (42), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 12,5% (9,7).
  • Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser om -6 MSEK (-1).
  • Periodens resultat uppgick till 10 MSEK (8).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 kronor (0,03).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39 MSEK (51) och Fritt kassaflöde uppgick till -13 MSEK (10).

Göteborg, 16 maj, 2018

Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 15:35 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.