Styrelsen i Opus Group fastställer villkoren för företrädesemissionen


• Opus Group (publ) ("Opus Group" eller "Bolaget") offentliggjorde den 6 november 2013 att Bolaget tecknat avtal om att förvärva Envirotest samt styrelsens beslut om en företrädesrättsemission om cirka 150 MSEK i syfte att delfinansiera förvärvet.

• Aktieägare i Opus Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje tretton (13) befintliga aktier

• Teckningskursen är 8,50 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 152,7 MSEK före emissionskostnader

• Teckningsperioden löper från och med den 5 december 2013 till och med den 19 december 2013

• Företrädesemissionen är i sin helhet förankrad via teckningsåtaganden, garantiåtaganden och avsikts förklaringar

• Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, som hålls den 28 november 2013

Företrädesemissionen

Opus Group offentliggjorde den 6 november 2013 att Bolaget tecknat avtal om att förvärva Envirotest samt styrelsens beslut om en företrädesrättsemission om cirka 150 MSEK i syfte att delfinansiera förvärvet. Styrelsen har nu fastställt teckningskursen och villkoren för företrädesemissionen.

Aktieägare i Opus Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje tretton (13) aktier som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen. Varje aktie i Opus Group berättigar till en (1) teckningsrätt och tretton (13)teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 8,50 kronor per aktie. I företrädesemissionen kan högst 17 959 269 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 359 185,38 kronor till totalt 5 028 595,54 kronor. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till 152 653 786,50 kronor före emissionskostnader vid full teckning.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman äger rum den 28 november 2013 kl. 15:00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg.

Kallelsen till stämman offentliggjordes den 7 november 2013 i Post- och Inrikes Tidningar samt finns tillgänglig på www.opus.se. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 3 december 2013. Teckningstiden löper från och med den 5 december 2013 till och med den 19 december 2013, eller den senare dag som beslutas om av styrelsen. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 19 december 2013.

Stöd från aktieägare

Åtta aktieägare i Opus Group, inklusive personer i ledningen och styrelsen samt Andra AP-fonden, vilka tillsammans representerar 37,8 procent av aktiekapitalet i Opus Group, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Vidare har Andra AP-fonden och ytterligare sju aktieägare, inklusive personer i ledningen och styrelsen, förbundit sig att garantera teckning av aktier motsvarande 52,9 procent av företrädesemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden och garantiåtaganden motsvarande sammanlagt 90,7 procent av företrädesemissionen erhållits. Därutöver har aktieägarna Nordea Småbolagsfond, AMF Aktiefond Småbolag och Länsförsäkringar Småbolagsfond, vilka representerar 9,3 procent av aktiekapitalet i Opus Group, uttryckt sin avsikt att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Sammantaget uppgår de totala teckningsåtagandena, garantiåtagandena samt avsiktsförklaringarna till 100 procent av företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

28 november 2013 Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen

28 november 2013 Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen

29 november 2013 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

3 december 2013 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

5 - 19 december 2013 Teckningsperiod för nya aktier i företrädesemissionen

27 december 2013 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Början av 2014 Genomförande av Förvärvet

Rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå juridiska rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Göteborg 26 november 2013

Opus Group AB (publ)

This press info is available in English at www.opus.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 71 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2077:528).

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar