Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2017 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 17.00.

  

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 11 maj 2018 per brev under adress "Årsstämma 2018", Opus Group AB, Att. Helene Carlson, Basargatan 10, 411 10 Göteborg eller via e-post ir@opus.se.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.opus.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 11 maj 2018.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd fredagen den

11 maj 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.

8. Beslut

     a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

     b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

     c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Beslut om att anta ny bolagsordning.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

13. Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2018/2021).

16. Beslut att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.

17. Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller kon vertibler.

18. Övriga frågor.

19. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 10, 11, 12 OCH 13

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2017, har bestått av Martin Jonasson (för Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (för AB Kommandoran), Carl Schneider (för Lothar Geilen), Jimmy Tillotson (för RWC) samt styrelsens ordförande Katarina Bonde, vilka tillsammans representerar cirka 47,2 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid vid Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen förslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 500 000 (480 000) kr till styrelsens ordförande och med 230 000 (220 000) kr till varje stämmovald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottet ska utgå med totalt 220 000 (147 000) kronor, varav 90 000 (85 000) kr till revisionsutskottets ordförande och 65 000 (62 000) kr till revisionsutskottets övriga ledamöter. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Katarina Bonde, Friedrich Hecker, Anne-Lie Lind, Magnus Greko och Ödgärd Andersson samt nyval av Håkan Erixon och Jimmy Tillotson. Det föreslås vidare omval av Katarina Bonde till styrelsens ordförande. Anders Lönnqvist har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor. KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Ordförande, omval:

Katarina Bonde

Född 1958. Styrelsens ordförande sedan 2016.

Bakgrund: VD UniSite Software Inc. 2000–2004, VD Captura International 1997–2000, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc 1996–1996, VP Sales and Marketing, Timeline Software Inc. 1994–1995, VD Programator Industri AB 1989–1992.

Övriga styrelseuppdrag: Grundare och VD för managementkonsultbolaget Kubi LLC. Styrelseordförande i Propellerhead AB och i Imint Intelligence AB. Styrelseledamot i Micro Systemations AB, Nordax Bank AB, Aptilo Networks AB och Mycronic AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen KTH samt ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 40 000.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Ledamöter, omval:

Friedrich Hecker

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016. 

Bakgrund: VD ROSEN Swiss AG (Schweiz) 2012–2015, Friedrich Hecker Consulting 2011–2012, VD TÜF Rheinland AG (Tyskland) 2010–2011, COO TÜF Rheinland AG 2009–2010, styrelseledamot TÜF Rheinland AG 2009–2011, Vice VD Industrial Services och styrelseledamot SGS SA (Schweiz) 2003–2009, COO och styrelseledamot SGS SA 2002–2003, Managing Director TÜF SÜD Bau und Betrieb GmbH (Tyskland) 2001–2002.

Övriga styrelseuppdrag: Senior Advisor till COBEPA S.A., styrelseledamot i Underwriters Laboratory (UL) Inc. och vice VD i OiER, Organization for International Economic Relations.

Utbildning: Dipl.-Kfm. vid Ludwig-Maximilian universitet i München, Tyskland.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Anne-Lie Lind

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2016.  

Bakgrund: Vice President Camfil Power Systems Europe & Middle East 2016- . VD AkkaFRAKT 2015–2016, Business Unit Director SKF Logistics Services 2011–2015, Business Unit Manager Engineering SKF Sverige 2010–2011, försäljningschef ID Sales Nordic, SKF Sverige AB 2006–2010, produktionschef SKF Sverige 2004–2006 och tillverkningschef Tetra Pak Stålvall AB 2002–2004.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AkkaFRAKT och styrelseledamot i Bulten AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola. Executive MBA från Göteborgs universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 40 000.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Ödgärd Andersson

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund: Vice President Software and Electronics Volvo Car Group 2016- , VP Product Development Unit Packet Core Ericsson 2011–2016. Flera olika chefspositioner på Ericsson Radio & Fiber Network R&D 2000–2011. Designer Ericsson Radio Base Stations 1997–2000.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Magnus Greko

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund: VP Strategic Business Development Opus Group 2017- , VD och koncernchef Opus Group 2006–2017 och arbetat i branschen sedan 1984. År 1990 medgrundare till bolaget som idag är Opus Group AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Kommandoran, Dalfrid Invest AB och AB Krösamaja.

Utbildning: Ingenjörsutbildning från Polhemsgymnasiet i Göteborg.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 21 447 542 aktier privat och genom AB Kommandoran vilket är till lika delar ägt mellan Magnus Greko och Jörgen Hentschel.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Ledamöter, nyval:

Håkan Erixon

Född 1961.

Bakgrund: Sedan 2011, verksam som styrelseledamot och rådgivare åt ett antal företag och institutioner, bl.a. styrelseord-förande Orio AB (fd Saab Automobile Parts) 2012-2017, styrelseledamot Norrporten AB 2015-2016 och ledamot av Nasdaq OMX Stockholm AB Bolagskommitté 2010-2016. Corporate Finance-rådgivare Regeringskansliet och Riksgälden 2007-2010. 1989-2007, ledande befattningar på olika internationella banker, inklusive 15 år på UBS och Merrill Lynch.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hemnet Group AB och Capacent Holding AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB (publ) och Alfvén & Didrikson Invest AB.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Jimmy Tillotson

Född 1979.

Bakgrund: Partner, RWC European Focus Fund (EFF) 2012- . Director Hermes European Focus Fund 2006-2012, Investment Manager JM Finn & Co 2002-2006. Över 15 års erfarenhet av investeringar och aktivt ägande. Hans kompetens-områden omfattar bolagsstyrning, strategi- och kapitalallokering, operational excellence, kapitalstruktur och relationer med kapitalmarknaderna.

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Utbildning: Masters (Hons) in Economics från Edinburgh Universitet, Storbritannien.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedningens ledamöter. Förslaget innebär i sammanfattning följande.

Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst sex ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per den sista bankdagen i september, fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den närmst följande största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 8B, 9, 14, 15, 16 OCH 17

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 0,05 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 21 maj 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske ontorsdagen den 24 maj 2018 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om att anta ny bolagsordning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas. Förutom smärre justeringar föranledda av ändrad lagstiftning utgörs förändringen av bolagsordningens § 6 antal styrelseledamöter.

§6 Nuvarande lydelse: Styrelsen består av lägst fyra och högst sex ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 6 Föreslagen lydelse: Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen ska utgöras av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den rörliga delen avser bonus. Den rörliga delen ska vara baserad på resultatutveckling eller andra på förhand mätbara fastställda mål. Den rörliga delen ska som huvudregel vara maximerad och inte överstiga 30 procent av den fasta ersättningen. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och som huvudregel vara premiebaserade.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

Beslut om införande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2018/2021) (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar införa ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2018). Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 6 000 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Opus Services Sweden AB som berättigar till teckning av högst 6 000 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Opus Services Sweden AB att hantera teckningsoptionerna enligt Optionsprogram 2018. Optionsprogrammet 2018 ska komplettera de tidigare beslutade och pågående optionsprogrammet Optionsprogram 2016:1.

Opus Services Sweden AB ska erbjuda ledande befattningshavare, övriga i management och vissa övriga anställda huvudsakligen i Sverige att förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet Black & Scholes, Binomial eller annan vedertagen värderingsmodell. Opus Services Sweden AB ska vidare vederlagsfritt erbjuda teckningsoptioner till ledande befattningshavare, övriga i management och vissa anställda i USA. Optionsprogrammet 2018 kommer att omfatta totalt cirka 25 anställda inom Opus-koncernen. Opus Services Sweden AB ska äga rätt att kvarhålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till nyanställda inom Opus-koncernen.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1a juli 2021 till och med den 15e augusti 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 120 procent av den genomsnittliga börskursen för Opusaktien under mätperioden den 16e april till den 17e maj 2018. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlägga teckningslikvid i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade teckningsoptioner. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 6 000 000 nya aktier att utges vilket tillsammans med nu pågående Optionsprogram 2016:1 motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,8 procent.

Teckningsoptionerna som överlåts till anställda i Sverige bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget. Teckningsoptionerna som ges till anställda i USA kommer att föranleda sociala avgifter för det fall anställd överlåter aktier som tecknats med stöd av teckningsoptionerna inom ett år från utnyttjandet av teckningsoptionerna. Utöver de sociala avgifterna tillkommer kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogrammet med cirka 100 000 kronor.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet 2018 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet 2018 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare får endast ske mot vederlag i pengar och ska ske till en kurs motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet med en maximal avvikelse av 30 % uppåt. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Styrelsen föreslår även stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelsen få ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17), i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller en och samma investering i samband med ingåendet av nytt kontrakt eller uppstart av nytt affärsområde, får antalet aktier som överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av emissionen.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/ eller konvertibler om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas förträdesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande investeringar. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget (i) vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden snabbt kan komma att behöva kapital för att täcka nödvändiga investeringskostnader.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16), i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller vid en och samma investering enligt ovan, får antalet aktier som överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av emissionen.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 15 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För beslut enligt punkten 9, 16 och 17 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 290 318 246 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9, 15, 16 och 17 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 26 april 2018 på bolagets kontor med adress Basargatan 10, 411 10 Göteborg. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus.se. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär. Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande inför årsstämman 2018 finns på bolagets hemsida www.opus.se.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Göteborg i april 2018

Opus Group AB (publ)

Styrelsen

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för avancerad fordonssupport. Opus har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar