VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl. 19.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 – 38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 18.00 – 18.45.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 17 maj 2013 per telefon 031 – 748 34 93, per brev under adress ”Årsstämma 2013”, Opus Group AB, Att. Peter Stenström, Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal eller via e-post ir@opus.se.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.opus.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 20 maj 2013.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd fredagen den 17 maj 2013 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordning.

5.      Val av justeringsmän.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
         koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill
         anförande av verkställande direktören.
8.      Beslut

a)      om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b)      om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c)      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.      Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.

10.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11.    Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

12.    Förslag till principer för utseende av valberedningen.

13.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14.    Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission.

15.    Beslut om incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) samt riktad emission av teckningsoptioner av serie 2013/2016:1 med åtföljande rätt till teckning av aktier.

16.    Övriga frågor

17.    Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 0,02 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 28 maj 2013. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske fredagen den 31 maj 2013 genom Euroclear Sweden AB.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och utan suppleanter.

Valberedningen förslår vidare att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 350 000 kr till styrelsens ordförande och med 140 000 kr till envar stämmovald ledamot, vilken inte är anställd i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att om styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott, arvode ska utgå med 70 000 kr för arbete i sådant utskott, att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund, Lothar Geilen, Eva-Lotta Kraft, Jan-Åke Jonsson och Anders Lönnqvist. Det föreslås vidare omval av Göran Nordlund till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs som revisor och med auktoriserade revisorn Harald Jagner som huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för utseende av valberedningen (punkt 12)

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedningen enligt följande.

Förslaget innebär i sammanfattning.

Valberedningen skall bestå av lägst fem och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter skall utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen skall vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.

En majoritet av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot skall vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen ska utgöras av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den rörliga delen avser bonus. Den rörliga delen skall vara baserad på resultatutveckling eller andra på förhand mätbara fastställda mål. Den rörliga delen ska som huvudregel vara maximerad och inte överstiga 50 procent av den fasta ersättningen. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och som huvudregel vara premiebaserade.

Inga avgångsvederlag till ledande befattningshavare skall utgå.

Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst tio procent av aktiekapital och röster.

Styrelsen skall, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del, skall kunna tecknas mot betalning genom apport eller kvittning. Sådan nyemission skall syfta till att genomföra förvärv. Därutöver äger styrelsen med företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission genom kontantbetalning.

Beslut om incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) samt riktad emission av teckningsoptioner av serie 2013/2016:1 med åtföljande rätt till teckning av aktier (punkt 15)

Styrelsen för bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett kompletterande incitamentsprogram (”Optionsprogram 2013:1”) omfattande cirka 255 ledande befattningshavare och andra anställda inom Opus-koncernen i Sverige och USA genom att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall emittera sammanlagt högst 5 500 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Opus Bima AB.

Teckningsoptionerna skall utges till Opus Bima AB utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 30 augusti 2013. De svenska deltagarna i incitamentsprogrammet skall ges möjlighet att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde och de amerikanska deltagarna i incitamentsprogrammet skall erhålla teckningsoptioner vederlagsfritt.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 125 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under perioden från och med den 23 april 2013 till och med den 23 maj 2013. Teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 1 juli 2016 till den 15 augusti 2016. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt sex månader.

Vid full teckning av teckningsoptionerna samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 110 000 kronor genom emission av högst 5 500 000 aktier, motsvarande en ökning av antalet utestående aktier med cirka 2,4 procent.

De teckningsoptioner som överlåts till anställda i Sverige till av bolaget bedömt marknadspris har inte bedömts medföra varken redovisningsmässiga lönekostnader enligt IFRS 2 eller kostnader i form av sociala avgifter för deltagarna. För deltagarna i USA uppkommer sociala avgifter för det fall den anställde avyttrar aktierna inom ett år efter det att de har förvärvats genom utnyttjande av teckningsoptionerna. De totala sociala avgifterna för deltagare i USA beräknas uppgå till cirka 60 000 kronor, baserat på en uppskattning att cirka 20 procent av aktierna avyttras inom ett år. Den maximala totala kostnaden för incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 400 000 kronor och inkluderar, förutom kostnader för sociala avgifter i USA, juridisk rådgivning.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande. Bolaget har sedan tidigare tre pågående incitamentsprogram, vilka omfattar ledande befattningshavare samt anställda i Europa och USA. Bolaget har efter förvärvet av ESP Inc. och en del av Bilprovningen (Opus Bilprovning AB) ett antal ledande befattningshavare och andra aktuella anställda som inte omfattas av dessa incitamentsprogram. Med anledning härav har bolagets styrelse utarbetat föreliggande förslag till incitamentsprogram, som baseras på teckningsoptioner, på i allt väsentligt motsvarande villkor som i Optionsprogram 2012:1. Styrelsen är övertygad om att incitamentsprogrammet kommer att vara till nytta för både de anställda som omfattas av incitamentsprogrammet och bolagets aktieägare samt att det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, eftersom det ger anställda möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt, vidmakthåller förtroendet för bolaget och ökar aktiens värde. Incitamentsprogrammet förväntas även medföra ökat engagemang och ökad motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Opus-koncernen och att de likställs med deltagare i Optionsprogram 2012:1.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkten 14 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet. För beslut enligt punkten 15 måste aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 231 674 455 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13, 14 och 15 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 9 maj 2013 på bolagets kontor med adress Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus.se. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande inför årsstämman 2013 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.opus.se senast två veckor innan årsstämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Göteborg i april 2013

Opus Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Opus Groups Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Krokslätts parkgata 4
431 24 Mölndal
Telefon: 46 31 745 50 00

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustningsteknologi. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Groups dotterbolag Systech bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru. Opus Groups dotterbolag ESP är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är listade på Nasdaq OMX First North Premier.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar