Välkommen till årsstämma i Opus Prodox AB (publ)

Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2012 kl.19.00 på Elite Park Avenue Hotel (Taube Salen), Kungsportsavenyn 36 – 38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 18.00 – 18.45.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 18 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 21 maj 2012 kl. 12.00 per telefon 031 – 748 34 97, per fax 031-28 86 55, per brev under adress ”Årsstämma 2012”, Opus Prodox AB, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal eller via e-post ir@opus.se. I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska bifoga skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 21 maj 2012.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd senast fredagen den 18 maj 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Se PDF

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.