Välkommen till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 november 2013 kl. 15.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg. Inregistrering till stämman är mellan kl. 14.30 – 15.00.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 november 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 22 november 2013, gärna före kl. 12.00, per telefon 031-748 34 93, per brev under adress Opus Group AB, ”Extra bolagsstämma 2013”, Att. Peter Stenström, Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal eller via e-post ir@opus.se.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 22 november 2013.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd fredagen den 22 november 2013 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordning.

5.      Val av justeringsmän.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.

8.      Stämmans avslutande.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 6 november 2013 om nyemission av aktier på i huvudsak följande villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 27 november 2013, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 3 december 2013.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 5 december 2013 till och med den 19 december 2013, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 27 december 2013. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Övrig information

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 233 470 508 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

Tillgång till handlingar m m

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 7 framgår ovan. Styrelsens förslag samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 7 november 2013 på bolagets kontor med adress Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus.se. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Göteborg i november 2013

Opus Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 71 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2077:528).

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar