Bokslutskommuniké Cidron Delfi Intressenter AB 1 maj – 31 december 2012

Denna bokslutskommuniké avser Cidron Delfi Intressenter AB och Cidron Delfi Intressenter-koncernen för perioden 1 maj-31 december 2012. Rörelsen i Cidron Delfi Intressenter-koncernen omfattar numera endast verksamheten i Orc. Av det skälet avser kommentarerna i denna

kommuniké främst utvecklingen inom Orc. Moderbolagets, och därmed också koncernens, räkenskapsår är numera kalenderår varför de perioder som kommenteras är januari-december samt oktober-december. De finansiella räkningarna från sid 7 och framåt omfattar de två förkortade räkenskapsåren 28 november 2011-30 april 2012 och 1 maj-31 december 2012 samt det senaste kvartalet oktober-december 2012.

Cidron Delfi Intressenter AB förvärvade i början av 2012 Orc-koncernen genom ett offentligt uppköpserbjudande riktat till aktieägarna i Orc Group AB. Efter försäljning av Orcs tidigare dotterbolag samt underkoncerner CameronTec och Neonet, genomförd i början av oktober, utgörs den kvarvarande rörelsen i Cidron Delfi Intressenter-koncernen numera endast av verksamheten i Orc. Cidron Delfi Intressenter AB bildades 28 november 2011 och Orc Group AB ingår från och med 1 januari 2012 i koncernredovisningen. Historik för Cidron-koncernen föreligger därmed inte och jämförelsetal för 2011 har därför hämtats från Orc verksamheten i Orc Group AB-koncernen. CameronTec och Neonet verksamheternas påverkan på Orc Group AB-koncernen redovisas som verksamheter under avyttring.

  • Rörelsens intäkter för perioden januari-december uppgick till 511 (574) Mkr, en minskning med 11 %. Reducerade kostnader samt CAPEX har till stora delar kompenserat för lägre intäkter. Justerad EBITDA uppgick till 238 (260) Mkr och EBITDA-CAPEX till 128 (146) Mkr.
  • Rörelsens intäkter för kvartalet oktober-december uppgick till 120 (142) Mkr, en minskning med 15 %. Summan av reducerade kostnader och CAPEX har till fullo kompenserat för lägre intäkter. Justerad EBITDA uppgick till 60 (56) Mkr och EBITDA-CAPEX till 32 (32) Mkr.
  • Kostnaderna under januari-december har reducerats främst tack vare omförhandlingar av tredjepartsavtal samt andra effektiviseringsprogram och anpassningar till rådande marknadsförutsättningar.
  • En framgångsrik obligationsemission om 60 miljoner euro genomfördes i november.


Verkställande direktör Torben Munch kommenterar:

“Marknadsläget de senaste 15 månaderna har varit ogynnsamt och Orcs omsättning 2012 har minskat med omkring 10 procent jämfört med 2011. De lägre intäkterna har dock till stor del kompenserats av flera framgångsrikt genomförda effektiviserings- och besparingsprogram. Under de senaste sex kvartalen har EBITDA-CAPEX legat stabilt på omkring 30 Mkr per kvartal. Det senaste initiativet, som lanserades i november, syftar till att realisera synergier från regionalisering

av kundservice och att anpassa sälj- och serviceorganisationen till rådande marknadsläge. Detta initiativ har genomförts enligt plan. Samtidigt som kostnadseffektivitet hela tiden står i fokus genomförs betydande satsningar på nya produkter och tjänster. Antalet medarbetare inom produkt- och utvecklingsorganisationen uppgår till omkring 100, nära hälften av totalt antal anställda.

Det gångna året var i flera avseenden präglat av omstruktureringar av verksamheten samt anpassningar till nya ägare liksom till ändrade förutsättningar på marknaden. Den tidigare Orc-koncernen delades upp i tre oberoende bolag, en ny organisation etablerades och kostnadseffektivitet samt interna processer förbättrades. Därutöver har den långfristiga finansieringen tryggats. Sammanfattningsvis har vi inför 2013 byggt en stabil plattform för att utveckla företaget vidare”.

Om Orc
Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.

Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc ägs av Cidron Delfi Intressenter AB vilket i sin tur ägs av Nordic Capital Fund VII.

www.orc-group.com

Kontaktinformation
VD Torben Munch, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Tomas Ljunglöf, telefon: +46 8 506 477 24

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Cidron Delfi Intressenter AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013 kl. 08:00.

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Prenumerera