Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

Den första gemensamma Orc/Neonet-affären klar
– Kostnadssynergierna säkrade

Integrationen mellan Orc och Neonet är i det närmaste klar och de förväntade kostnadssynergierna om 40 Mkr är säkrade. Under kvartalet genomfördes också den första gemensamma affären efter samgåendet med Neonet. Teknologiverksamheten fortsätter att växa med fortsatt hög marginal. Ett arbete har också inletts för att öka intäkter och marginal i transaktionsverksamheten. Under kvartalet har resultatet belastats med 29,3 Mkr i engångskostnader relaterade till samgåendet.

Justerat för 29,3 Mkr i engångskostnader blir rörelseresultatet 39,3 Mkr. Därtill är synergier säkrade vilket gör att kostnaderna kommer att sjunka med ytterligare 10 Mkr på kvartalsbasis. Med dessa synergier inräknade skulle rörelsemarginalen vara 18 %. 

Årsvärdet av kundkontrakt (ACV) var 750,6 (674,6) Mkr vid utgången av kvartal 2 2010. En ökning med 76,0 Mkr, 11 %, jämfört med kvartal 2 2009. Vid samgåendet uppgick ACV i Neonet till 52,1 Mkr.

Transaktionsnettot uppgick till 31,7 (-) Mkr och transaktionsmarginalen uppgick till 35 (-) % för kvartal 2 2010. 

April - Juni 2010

 • Rörelsens intäkter 282,7 (180,1) Mkr
 • Omsättningstillväxt 57 %
 • Rörelseresultat 10,0 (42,1) Mkr
 • Rörelsemarginal 4 (23) %
 • Resultat efter skatt 6,0 (31,0) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning 0,26 (2,04) kr 

Januari - Juni 2010

 • Rörelsens intäkter 453,0 (343,9) Mkr
 • Omsättningstillväxt 32 %
 • Rörelseresultat 37,3 (92,0) Mkr
 • Rörelsemarginal 8 (27) %
 • Resultat efter skatt 24,9 (67,3) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning 1,30 (4,43) kr 

Neonetkoncernen ingår från och med 1 april 2010. Faktisk transaktionsdag var den 7 april. 

Koncernchef Thomas Bill kommenterar:
Den goda försäljningen i samtliga regioner under kvartalet ledde till en ökning av årsvärdet av kundkontrakt, så kallat ACV, med 19 miljoner kronor trots att neddragningarna av kundkontrakt - churnen - ökade. Till detta kommer positiva valutaeffekter och de kundkontrakt som erhölls vid samgåendet med Neonet, vilket sammantaget innebar att ACV ökade med 97 miljoner kronor. Den ökade churnen beror främst på verksamheter som lagts ned på grund av ändrade förutsättningar eller bristande lönsamhet. Vår bedömning är dock att detta inte innebär en långsiktig återgång till de nivåer som gällde under 2009. 

Integrationen mellan Orc och Neonet är nu i det närmaste färdig. Vi kan konstatera att vi gjort vår första gemensamma affär, och fler är på gång. Vi kan redan bekräfta våra kostnadssynergier och den nya organisationen är på plats och arbetar mot gemensamma mål. Vi känner stor tillförsikt om att detta kommer att leda till bra tillväxtmöjligheter, inte minst när det gäller tjänstebaserade lösningar.

Vi har inlett ett arbete att öka omsättningen och marginalen i transaktionsverksamheten och är övertygade om att detta kommer att bära frukt. 

I USA har nya lagar antagits och i Europa pågår diskussioner inom det finansiella området. Exakt vad dessa kommer att få för effekter vet ingen. Vår bedömning är dock att möjligheterna som skapas av dessa är väsentligt större än riskerna för Orc. 

Den nya gemensamma och starka teknologiportföljen, vår satsning på tjänstebaserade lösningar, den nya effektiva organisationen och ett fokuserat och målmedvetet arbete med att utnyttja möjligheterna inom transaktionsverksamheten gör att vi ser positivt på utvecklingen under resten av året. 

Om vi redan nu skulle räkna in de säkrade kostnadssynergierna skulle vi ha 18 % i justerad rörelsemarginal, vilket gör att vi känner oss trygga med att kunna nå våra mål om en förväntad lägsta rörelsemarginal på cirka 20 % i en svag marknad och bedöms kunna ge en rörelsemarginal på 35 % eller mer i goda tider.

Om Orc Software
Orc Software är en världsledande leverantör av teknik och tjänster för avancerad handel med finansiella instrument. Företagets styrka vilar på en gedigen erfarenhet och kunskap om de globala finansmarknaderna som byggts upp under de mer än 20 år som Orc levererat avancerade handelslösningar till marknadsaktörer med höga krav. 

Med lösningar som Orc Trading och Orc Connect erbjuder Orc verktyg för att fatta de bästa besluten inom finansiell handel respektive konnektivitet, med kraftfulla analysmöjligheter, oöverträffad räckvidd till många marknader, strategier och utförande av automatiserad handel, stöd för avancerad handel med terminer och optioner, extremt låg fördröjning, samt riskhantering. 

Genom samgåendet med Neonet erbjuder Orc även sofistikerade, neutrala mäklartjänster och effektiva systemlösningar till professionella marknadsaktörer, med kunder i över 20 länder. Genom dotterbolaget CameronTec är Orc den ledande leverantören av infrastruktur och snabb konnektivitet för FIX-baserad handel. 

Bland Orcs kunder finns ledande banker, trading- och market making-firmor, börser, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder. 

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet. 

Mer information finns på: www.orcsoftware.com 

Kontaktinformation
VD Thomas Bill, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Anders Berg, telefon: +46 8 506 477 24

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Dokument & länkar