Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011

Positiva signaler trots lägre ACV

Försäljningen fortsätter på en god nivå och motsvarade under det första kvartalet den genomsnittliga nivån under de senaste åren.

Segmenten Orc Financial Technologies och CameronTec visade en fortsatt god lönsamhet under kvartalet.

Årsvärdet av kundkontrakt minskade med 10 Mkr, exklusive valutaeffekter, jämfört med fjärde kvartalet 2010.

  • Årsvärdet av kundkontrakt (ACV) var 648,5 (653,3) Mkr vid utgången av kvartal 1 2011. En minskning med 4,8 Mkr, 1 %, jämfört med kvartal 1 2010.

  • Transaktionsnettot uppgick till 26,6 (-) Mkr och transaktionsmarginalen uppgick till 40 (-) % för kvartal 1 2011.

  • I bokslutskommunikén för 2010 gjordes bedömningen att Orc var på god väg att nå målet för 2012 - med en lägsta rörelsemarginal på 20 % i en svag marknad. Med nuvarande valutakurser och låga transaktionsvolymer i Neonet är det osäkert om detta kan nås redan 2012.

Januari – Mars 2011

  • Rörelsens intäkter 247,7 (170,4) Mkr
  • Omsättningstillväxt 45 %
  • Rörelseresultat 30,6 (27,2) Mkr
  • Rörelsemarginal 12 (16) %
  • Resultat efter skatt 21,8 (18,9) Mkr
  • Resultat per aktie före utspädning 0,93 (1,22) kr

Neonet-koncernen ingår från och med 1 april 2010. Faktisk transaktionsdag var den 7 april.

Koncernchef Thomas Bill kommenterar:
Vi har sett flera positiva signaler under kvartalet. Försäljningen fortsätter ligga på en god nivå liksom det potentiella ordervärdet av pågående förhandlingar med kunder. Vi har bland annat stängt ett flertal affärer inom market making i USA och vi ser bra efterfrågan på våra lösningar för strukturerade produkter. Under kvartalet har vi även tecknat ett stort kontrakt med en rysk kund och en första affär för Orc Financial Technologies i Brasilien.

Under årets första tre månader har dock nivån på neddragningar och uppsägningar av kontrakt – den så kallade churnen – fortsatt att vara hög, vilket detta kvartal framför allt beror på en stor kund som bytt till en annan lösning från Orc. Det främsta skälet till en generellt hög churn är försämrade marknadsförutsättningar i vissa av de segment där Orc verkar. Den fortsatta försvagningen av dollarn och euron påverkar oss också negativt. Sedan utgången av andra kvartalet 2010 har vårt ACV minskat med 86 miljoner kronor enbart till följd av kronans förstärkning.

Det är glädjande att se att CameronTec fortsätter att utvecklas bra och att efterfrågan på CameronTecs lösningar fortsätter att öka, inte minst på nya geografiska marknader som Brasilien och Centraleuropa.

För Neonet har den fortsatt låga aktiviteten på världens börser varit tuff. Trots att Neonet fått in många nya kunder har volymerna totalt sett minskat jämfört med förra kvartalet. Det är dock positivt att transaktionsmarginalen är starkare än på länge.

När man studerar utvecklingen för Orc under kvartalet vill jag dessutom framhålla den goda lönsamhet som verksamheterna inom Orc Financial Technologies och CameronTec uppvisar.

I bokslutskommunikén för 2010 gjordes bedömningen att Orc var på god väg att nå målet för 2012 - med en lägsta rörelsemarginal på 20 % i en svag marknad. Med nuvarande valutakurser och låga transaktionsvolymer i Neonet är det osäkert om detta kan nås redan 2012.

Om Orc Software
Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.

Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar. Orcs lösningar finns tillgängliga både genom mjukvara och i form av kompletta, driftade tjänster.

Företagets styrka vilar på en gedigen erfarenhet och kunskap inom finansiell handel. Denna ligger till grund för lösningar som Orc Trading och Orc Brokerage, vilka bland annat erbjuder starka analysfunktioner, oöverträffad marknadstäckning, stöd för högfrekvenshandel och automatiserad handel, extremt låg fördröjning och effektiv riskhantering.

Genom affärsområdet Neonet erbjuder Orc även sofistikerade, neutrala mäkleritjänster till professionella marknadsaktörer, med kunder i över 25 länder. Genom dotterbolaget CameronTec är Orc den ledande leverantören av infrastruktur och snabb konnektivitet för FIX-baserad handel.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc Software är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (SSE: ORC).

Ytterligare information finns på www.orcsoftware.com.

Kontaktinformation
VD Thomas Bill, telefon: +46 8 506 477 35

CFO Anders Berg, telefon: +46 8 506 477 24

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Orc Software AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2011 kl. 08:00.

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Prenumerera

Dokument & länkar