Delårsrapport januari-Mars 1999

Pressmeddelande Oresa ventures s.a. (publ) Delårsrapport januari-Mars 1999 Oresa Ventures S.A. (publ) är ett investeringsbolag vars affärsidé är att skapa värdetillväxt till aktieägarna genom att vara en långsiktig investerare i Central- och Östeuropa. Bolaget investerar i onoterade företag i branscher i stark tillväxt. ORESA Ventures mål är att bli ett ledande investeringsbolag i Central- och Östeuropa. Substansvärdet per 990331 uppgick till MUSD 63,2, motsvarande USD 6,52 (SEK 54) per aktie. Aktiekurs den 14 maj SEK 37,50, resulterande i en substansvärdesrabatt på 31%. 79% av totala tillgångar investerade i onoterade innehav. 50% av totala tillgångar, motsvarande MUSD 34,8, investerade i Polen. MUSD 9,0 investerade i tre nya snabbväxande onoterade företag. Fortsatt stark utveckling i större existerande innehav. Starkt fokus på Centraleuropa. Starkt affärsflöde. Årets första kvartal utvecklades bra för ORESA Ventures med en vinst efter skatt på MUSD 1,8 (MSEK 14,7), motsvarande USD 0,18 (SEK 1,48) per aktie. Vinsten kom huvudsakligen från en bättre än förväntad uppgörelse beträffande de valutakontrakt vi tog ut för att valutaskydda vår ryska obligationsportfölj, vilka var nedskrivna till noll. Våra kostnader för kvartalet var i linje med budget och uppgick till MUSD 0,643, vilket på årsbasis motsvarar en minskning med cirka 40% från föregående år. Som rapporterats i vår årsredovisning har vi avslutat en genomgång av vår strategi och framtida inriktning, utmynnande i ett än starkare fokus på Centraleuropa och Rumänien och med en fortsatt stark inriktning mot sjuk- och hälsovård, distribution- samt konsumentvarusektorerna. Vi har dessutom beslutat att avsluta våra aktiviteter med noterade aktier. Dessa beslut möjliggör för oss att fokusera våra organisatoriska och finansiella resurser uteslutande på onoterade företag i regionens primära tillväxtmarknader. I linje med vår policy rapporterar vi de existerande onoterade innehaven i vår 6- och 12-månadersrapportering, medan vi i 3- och 9-månadersrapporteringen presenterar nya onoterade investeringar tillsammans med speciellt viktiga händelser i de existerande innehaven. Nya Direktinvesteringar Under första kvartalet genomfördes tre nya investeringar uppgående till MUSD 9. Dessutom genomfördes under april ytterligare en investering om totalt MUSD 5. Vidare genomfördes i maj en uppföljningsinvestering om MUSD 1,5 i Beverly Hills Video, resulterande i en total investering om MUSD 4,5 för 22,5% av bolaget. Drogerie a.s. I januari 1999 investerade bolaget MUSD 3,4 för en ägarandel på 12% i det tjeckiska bolaget Drogerie a.s. Drogerie är en kedja av drugstores i Centraleuropa med 75 butiker i Tjeckien, Polen och Slovakien. Bolaget, som marknadsförs under namnet Droxi, bildades 1996 som en greenfield-investering för att utvecklas till den ledande drugstorekedjan i Centraleuropa. Under kvartalet genomfördes två investeringar i Rumänien: Brewery Holdings Ltd Vi har investerat MUSD 2,6 för en minoritetspost i Brewery Holdings Ltd, vilket är den näst största bryggerigruppen i Rumänien med en 17-procentig marknadsandel. Bolaget har en erfaren ledning som kombinerar västerländskt kunnande med lokal förankring. VD John Gore har innehaft ledande befattningar inom både Heineken och Scottish & Newcastle. Jämfört med existerande värderingar för liknande bolag inom denna sektor i Central- och Östeuropa erbjuder denna investering en avsevärd värdeökningspotential under de kommande 2-3 åren. Motoractive S.A. Tillsammans med den största riskkapitalfonden i Rumänien har vi initierat Motoractive, vilket är den första fristående fordonsleasingaktören i landet. Bolaget har en västerländsk ledning med betydande erfarenhet från Rumänien. De båda institutionella investerarna har vardera gjort ett åtagande om totalt MUSD 3 för en 47,5-procentig ägarandel, vilket gradvis kommer att investeras allteftersom transaktionsvolymen byggs upp. Mot bakgrund av erfarenheten från övriga marknader i regionen som kommit längre i sin utveckling, finns det en avsevärd potential för denna typ av leasingverksamhet, då framförallt företagskunder bygger upp och expanderar sin distribution över landet. I båda dessa bolag är vi representerade i styrelsen och vi har etablerat ett nära samarbete med två branschexperter, som delar ansvaret tillsammans med våra lokala representanter. United Entertainment Company I april investerade vi MUSD 5 för en 37-procentig ägarandel i United Entertainment Company i Polen. Bolaget har etablerats för att under 1999 till 2004 öppna 28 nöjescenter i Polen, Ungern och Tjeckien. Varje center innehåller en bowlinganläggning, en temarestaurant och ett flertal aktiviteter riktade mot familjeunderhållning. Varje center ligger i anslutning till en större stormarknads- eller biografetablering. Bolagsledningen har betydande erfarenhet av att utveckla liknande verksamheter på den polska marknaden och VD, Marc Bushala, som var en av initiativtagarna till den mycket framgångsrika Atomic Entertainment Group i Polen 1994, investerar även personligen. Investeringen görs tillsammans med Poland Partners, vilket är en ledande riskkapitalfond på den polska marknaden. Vår analys konfirmerade en avsevärd efterfrågan för detta koncept generellt i regionen och framförallt i Polen. I takt med ökningen i disponibel inkomst och köpkraft, växer efterfrågan för nöjesaktiviteter för ungdom och familjer. Idag är utbudet mycket begränsat med motsvarande 1 miljon människor per bowlingbana, där motsvarande siffra för Västeuropa är 20.000. Utsikter Våra fyra nya investeringar under 1999 understryker tillväxtpotentialen inom våra nyckelsektorer och vår starka position i regionen. Investeringen på MUSD 5 i United Entertainment Company, vår hittills största initiala investering, illustrerar vår strategi att öka investeringarnas storlek. Vid utgången av det första kvartalet hade vi tillgängliga likvida resurser på totalt MUSD 17,5, inkluderande kreditfaciliteter och portföljen av noterade aktier, vilken är under utförsäljning. För att uppnå vårt syfte att söka ytterligare investeringsmöjligheter inom sjuk- och hälsovårdssektorn, engagerar vi en västerländsk konsultfirma, att assistera oss med att identifiera och utvärdera dessa möjligheter. Vi förväntar oss att kunna identifiera 3-4 tillväxtområden, där vi kommer att investera och kunna dra fördel av den erfarenhet, de kontakter och den kunskap vi bygger upp genom Medicover. Vi står fast vid vår positiva grundsyn till den framtida ekonomiska tillväxten och investeringsmöjligheterna på våra nyckelmarknader. Som uttryckts i tidigare rapporter är vår bedömning att vår position som en respekterad långsiktig investerare är en viktig konkurrensfaktor när alltmer kapital söker sig till denna region. Jonas af Jochnick »Våra fyra nya investeringar under 1999 understryker tillväxtpotentialen inom våra nyckelsektorer och vår starka position i regionen.« Resultaträkning 1999 1998 kvartal 1 till 31 1.000 1.000 MARs USD USD Portfölj 2.481 (1.637) Vinst/(Förlust) Ränteintäkter 39 1.034 Räntekostnader (89) (3) Erhållna 2 74 utdelningar Övriga intäkter 14 59 INTÄKTER 2.447 (473) Personalkostnader (374) (283) Administrationskos (280) (407) tnader Valutakurs 20 - Summa (634) (690) rörelsekostnader Rörelseresultat 1.813 (1.163) vinst/(förlust) före skatt Skatt (36) 59 (debitering)/kredi tering vinst/(förlust) 1.777 (1.104) efter skatt Vinst/(Förlust) 0,18 (0,11) per aktie USD USD Årets resultat 1999 1998 kvartal 1 till 31 1.000 1.000 mars USD USD Värdejusteringar - - uppåt mot direktinvesteringa r som ej redovisats i resultaträkningen Vinst/(Förlust) 1.777 (1.104) för året Årets resultat 1.777 (1.104) Vinst/(förlust) Årets resultat 0,18 (0,11) Vinst/(Förlust) USD USD per aktie Substansvärde per 6,52 9,66 USD aktie USD Balansräkning 31 mars 31 DEC 31 mars 1999 1998 1998 (Ej(Revider (Ej reviderad ad) reviderad) ) PER 1.000 USD 1.000 1.000 USD USD Tillgångar Direktinvesteringar Onoterade aktier 51.704 45.711 16.856 Låneinvesteringar 3.156 4.547 12.387 54.860 50.258 29.243 Fastigheter och inventarier 65 72 71 Finansiella anläggningstillgångar 54.925 50.330 29.314 Noterade aktier 9.908 11.000 28.274 Fordringar 1.546 541 310 Obligationer och övriga - 1.791 20.117 räntebärande värdepapper Likvida medel 3.173 3.128 15.682 Omsättningstillgångar 14.627 16.460 64.383 Summa tillgångar 69.552 66.790 93.697 Skulder och eget kapital Eget kapital och reserver Aktiekapital 48.496 48.496 48.496 Överkurs 24.260 24.260 24.260 Kapitalvinstreserv 13.741 13.741 1.138 Reserv för orealiserade vinster (24.912) (31.344) (1.331) Reserv för realiserade vinster 1.638 6.293 14.000 summa eget kapital 63.223 61.446 86.563 Leverantörsskulder, övriga 709 1.444 7.134 skulder Låneskulder 5.620 3.900 - Kortfristiga skulder 6.329 5.344 7.134 summa skulder och eget kapital 69.552 66.790 93.697 Kassaflödesanalys 1999 1998 kvartal 1 till 31 mars 1.000 1.000 USD USD Tillförda medel från vinst 210 6.628 Återbetalda 1.391 (1.838) låneinvesteringar/(tidigarelagda) Investeringar i onoterade värdepapper (5.993) (1.884) Investeringar i obligationer och 1.791 (4.733) räntebärande värdepapper Köp av materiella - (40) anläggningstillgångar Investeringar i noterade aktier (2.332) (4.648) Försäljning av noterade aktier 3.258 1.233 tillförda medel netto från (1.885) (11.910) investeringsverksamheten Erhållna lån 1.720 - Tillförda medel netto från 1.720 - finansieringsverksamheten ökning/(minskning) av kassa och 45 (5.282) likvida medel kassa och likvida medel Behållning per 1 januari 3.128 20.964 Behållning per 31 mars 3.173 15.682 ökning/(minskning) av kassa och 45 (5.282) likvida medel Redovisningsprinciper och revisorsgranskning De redovisningsprinciper som används i denna delårsrapport överensstämmer med de som används i ORESA Ventures S.A. reviderade årsredovisning. Delårsrapporten är inte granskad av företagets revisorer. ORESA Ventures årsredovisning 1998 kan beställas från ORESA Ventures N.V, Building O, Drève Richelle 161, B-1410 Waterloo. Den kan också beställas via företagets webbsida www.oresaventures.com Ekonomisk information Delårsrapport 6 mån 19 augusti 1999 Delårsrapport 9 mån 10 november 1999 Bokslutskommuniké 1999 25 februari 2000 oresa ventures s.a. avenue pasteur, 3, l-2311 luxembourg oresa ventures s.a. waterloo office park, building o, drève richelle 161 b-1410 waterloo, phone: +32-2-357 55 00, fax: +32-2-357 55 05 www.oresaventures.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00180/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar