Delårsrapport januari-september 1999

Delårsrapport januari-september 1999 - Vinsten efter skatt för nio månader till och med 30 september uppgick till MUSD 2,7 (MSEK 22,0) motsvarande USD 0,28 (SEK 2,27) per aktie. - Substansvärdet uppgick till MUSD 64,15, motsvarande USD 6,61 (SEK 53,87) per aktie. - 90% av de totala tillgångarna, motsvarande MUSD 65,47, i Direktinvesteringar i onoterade bolag. - 61% av Direktinvesteringarna i Polen. - Ett framgångsrikt erbjudande att förvärva utestående minoritetsintresse i Medicover initierades under perioden. Medicover, sjuk- och hälsovårdsbolaget, passerade en viktig milstolpe genom att huvud- marknaden i Polen uppnådde lönsamhet i september och medlemsantalet fortsätter öka. - Fortsatt stark utveckling i onoterade innehav, speciellt i Brewery Holdings Ltd., som i oktober för femte månaden i följd, var marknadsledande i Rumänien. Niomånadersperioden 1 januari - 30 september 1999 visade en vinst efter skatt på MUSD 2,7 (MSEK 22,0). Vårt substansvärde uppgick till USD 6,61 (SEK 53,87) per aktie, en ökning från USD 6,39 (SEK 51,40) per aktie, vid årets början. Det tredje kvartalet uppvisade en förlust efter skatt på MUSD 0,98. Denna förlust förorsakades primärt av en minskning på omkring MUSD 0,50 i värdet av återstående börsnoterade ryska aktier, vilka löpande säljs då marknadens villkor tillåter. Kostnaderna för kvartalet var i linje med budget och uppgick till MUSD 0,59. I enlighet med vår rapporteringspolicy beskriver vi våra existerande innehav i sex- och tolvmånadersrapporterna medan vi i tre- och niomånadersrapporterna behandlar nya investeringar samt händelser av speciell betydelse rörande existerande innehav. Under kvartalet gjorde vi inga investeringar i nya bolag. Vi slutförde den uppföljningsinvestering om MUSD 2,0 i Office Depot, vilken beskrevs i sexmånadersrapporten och konkurrensmyndigheten i Polen godkände Office Depots förvärv av tyska DIVACOs Office Centre kedja. Som vi meddelade till alla aktieägare den 15 september ökar vi vår ägarandel i sjuk- och hälsovårdsbolaget Medicover, som är vår största investering. Under kvartalet nådde vi en överenskommelse med den största minoritetsägaren i Medicover, den brittiska fondförvaltaren Taube-Hodson- Stonex Partners (THS-Partners), att förvärva samtliga deras klienters aktier i Medicover. Vi riktade dessutom ett erbjudande på samma villkor till samtliga övriga minoritetsägare i Medicover. Genom detta erbjudande, vilket fullföljdes efter rapporteringsperiodens utgång, kontrollerar ORESA Ventures 95%* av de utestående aktierna i Medicover. Betalning för de förvärvade aktierna sker genom nyemitterade aktier i ORESA Ventures. Genom transaktionen, som har ett värde motsvarande MUSD 11,75, ökar antalet utestående aktier i ORESA Ventures med 2,053,998 aktier till totalt 11,753,281 aktier. Substansvärdet ökar till MUSD 75,91, motsvarande USD 6,46 per aktie. Vi bedömer att den utspädning av substansvärdet per aktie på 2,3% som blir följden av affären mer än väl uppvägs av möjligheten till värdestegring i de förvärvade aktierna. Drivkraften för affären är den förväntade starka tillväxten i efterfrågan på privat sjuk- och hälsovård i Polen och regionen i övrigt samt Medicovers unika marknadsposition och väletablerade varumärke. Genom att förvärva ytterligare aktier i Medicover är vi i en bättre position att kunna kontrollera och rätt hantera en framtida strategisk försäljning. Genom affären blir THS-Partners den tredje största aktieägaren i ORESA Ventures med cirka 10% av aktierna. THS-Partners är en välkänd Londonbaserad fondförvaltare med mer än GBP 2 miljarder under förvaltning och jag önskar dem välkomna som aktieägare i ORESA Ventures. * 91,2% med hänsyn tagen till eventuell framtida utspädning från beslutade optionsprogram till ledande befattningshavare i Medicover. Investeringar i onoterade aktier exklusive låneinvesteringar ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00160/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00160/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar