Oresa Ventures Holding s.a. 26 februari 2001

Highlights · Oresa Ventures fokuserar fullt ut på hälso- och sjukvård och byter namn till Medicover. · Fortsatt stark utveckling i Medicover. Omsättningen ökade med 77 procent med god resultatutveckling. · Årets resultat uppgick till 6,3 miljoner euro, motsvarande 0,54 (0,12) euro per aktie, före goodwillavskrivning och en förlust på 11,8 miljoner euro, motsvarande -1,0 (0,12) euro per aktie, efter goodwillavskrivning. · Mycket framgångsrik försäljning av vårt innehav i rumänska Brewery Holdings. Mer än 100 procents årlig avkastning på investerat kapital. Detta skrivs bara några veckor efter att vi har meddelat att styrelsen kommer att rekommendera aktieägarna att Oresa Ventures ska fokusera på hälso- och sjukvård och bli ett renodlat operativt hälsovårdsföretag. Vårt nuvarande innehav av investeringar i onoterade aktier ska successivt realiseras. Som ett resultat av vår nya inriktning föreslås Oresa Ventures också byta namn till Medicover. Årets resultat Årets resultat uppgick till 6,3 miljoner euro före goodwillavskrivningar, motsvarande 0,54 (0,12) euro per aktie. Total goodwill från konsolideringen av Medicover uppgick till 18,2 miljoner euro. Beloppet har i sin helhet skrivits av mot årets resultat, vilket lett till en nettoförlust om 11,8 miljoner euro för året, motsvarande -1,0 (0,12) euro per aktie. Eget kapital efter full avskrivning av goodwill uppgår till 44,6 miljoner euro. Marknadsutvecklingen Den makroekonomiska utvecklingen i de länder där vi bedriver verksamhet, framför allt Polen och andra centraleuropeiska länder men även Rumänien, fortsatte att utvecklas positivt. Ansträngningarna för att förbereda EU- medlemskap fortsatte att vara en viktig politisk och ekonomisk faktor i de olika länderna och påverkade därmed många olika aspekter i samhället. Detta har inneburit en fortsatt förstärkning av de demokratiska institutionerna i regionen. Regionen fortsätter att visa en ekonomisk tillväxt över genomsnittet. Polens tillväxt uppgick till cirka 5 procent och även den rumänska ekonomin visade god tillväxt under år 2000. Investeringar Oresa Ventures gjorde två nya investeringar samt två uppföljningsinvesteringar under året. Den första nyinvesteringen skedde i Medinsite AB, i vilket Oresa Ventures tillsammans med det svenska riskkapitalföretaget IT Provider, investerade 1,6 miljoner euro för en ägarandel om 33 procent. Under årets sista kvartal satsade också Oresa Ventures upp till 3,2 miljoner euro på en investering i i-Start. Affären är inte helt slutförd men Oresa Ventures räknar med att ägarandelen då affären är slutförd kommer att uppgå till cirka 40 procent. Under året gjorde vi en uppföljningsinvestering på 0,8 miljoner euro i Churchill Media, ett rumänskt utomhusreklambolag, där Oresa Ventures nu äger 30 procent av aktierna. Vi har också gjort en uppföljningsinvestering på 0,7 miljoner euro i Intersource, ett personaluthyrnings- och rekryteringsbolag i Polen. Intersource utvecklades mycket starkt under det gångna året. Avyttringar Som tillkännagivits under året kunde vi göra en utomordentligt lyckad försäljning av vår investering i Brewery Holdings Ltd, den största bryggerikoncernen i Rumänien. Investeringen gav en årlig avkastning överstigande 100 procent. Vi är stolta över att aktivt ha deltagit i att utveckla Brewery Holdings till det framgångsrika företag det är idag. Medicover Medicover fortsatte att utvecklas mycket starkt under året. Jämfört med föregående år ökade omsättningen med 77 procent till 19,9 miljoner euro. Rörelseresultatet pro forma, dvs inklusive övriga kostnader i Oresa Ventures, förbättrades med 2,8 miljoner euro till en förlust om 2,4 miljoner euro för år 2000. Omkring 70.000 premiekunder var anslutna till Medicover vid årets slut. De medicinska kostnaderna har hållits väl under kontroll. Administrations- och försäljningskostnaderna ökade i avsevärt lägre takt än omsättningen, vilket förklarar resultatförbättringen. Innehavet i ryska obligationer Värdet på den återstående portföljen av ryska obligationer ökade under året från 0 till 2,4 miljoner euro. Allteftersom likviditeten ökar kommer vi att gradvis avveckla portföljen. Likviditet Vid utgången av året fanns likvida medel på cirka 14,6 miljoner euro inklusive checkräkningskredit. Ny strategisk inriktning Oresa Ventures investerade i Medicover under 1995, när bolaget var i uppstartsfasen. Vi har lagt betydande ?nansiella- och managementresurser på att bygga och utveckla företaget. Vi har gradvis ökat vår ägarandel och under 1999 emitterade vi Oresa Venturesaktier i utbyte mot i stort sett samtliga utestående Medicoveraktier. För närvarande äger vi 95 procent av Medicovers kapital. Medicover är marknadsledande som leverantör av hälso- och sjukvård till företag framförallt i Polen, men även i Rumänien, Ungern och Estland. Totalt driver vi mer än 30 kliniker och har en bas på över 70.000 premiekunder. Hälsovården är fortfarande underutvecklad och under?nansierad i alla länder där Medicover ?nns och det ?nns en stark politisk konsensus om att den framtida utvecklingen av sektorn måste ske genom ett partnerskap mellan offentliga och privata initiativ. Marknaden för privat hälso- och sjukvård i Polen och den övriga regionen bedöms komma att växa mycket starkt under många år framöver. Att bygga och styra ett multinationellt hälsovårdvårdsbolag är en komplex och utmanande uppgift som ställer stora krav på fokusering och engagemang. Styrelsen beslutade därför att föreslå ett byte av strategisk inriktning för Oresa Ventures till att bli ett renodlat och fokuserat hälsovårdsbolag, med fortsatt notering på OM Stockholmsbörsen. Bolaget föreslås byta namn till Medicover för att det fullt ut ska återspegla vår nya inriktning. Vi är övertygade om att det är en affärsmöjlighet med stor potential och att förändringen kommer att gynna aktieägarna i bolaget. Existerande portfölj av icke noterade aktier Det nya Medicover kommer inte att göra några nya investeringar i onoterade företag. Vår existerande portfölj kommer fortsatt att förvaltas till naturliga avyttringar de närmaste tre åren, för att maximera värdet av innehaven. Värdet på portföljen, exklusive Medicover, uppgår till 39 miljoner euro och vi förväntar oss att investeringarna ska realiseras inom de närmaste åren. Överskotten ska användas till investeringar i Medicover samt utdelning till aktieägarna. Ledning Det kommer inte att ske några förändringar i bolagets legala struktur. Fredrik Rågmark kommer att fortsätta som verkställande direktör och Joe Ryan som ekonomidirektör. Dr. Paul Lenz, som för närvarande är ansvarig för verksamheten i Medi- cover N.V., kommer att fortsätta som ansvarig för affärsutveckling med övergripande medicinskt ansvar. Själv kommer jag att fortsätta som styrelsens ordförande. Utsikter Medicover fortsätter att fokusera på ytterligare expansion i Polen och vi kommer gradvis att förbättra och bredda vårt tjänsteutbud. Verksamheten i de andra länderna, som idag är små i jämförelse med verksamheten i Polen, kommer att växa kraftigt och vi kommer dessutom att söka möjligheter i grannländerna där vi kan utnyttja våra be?ntliga kunskaper i hur man leder och utvecklar företag inom hälsobranschen. Vi ser därigenom att Medicover som marknadsledare på en marknad i stark tillväxt har goda möjligheter att uthålligt växa med minst 25 procent per år och nå en rörelsemarginal före avskrivningar på 20 procent. Jonas af Jochnick Styrelsens ordförande ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00320/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00320/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar