Förbättrat resultat och trafikrekord under 2015

Vägtrafiken på Øresundsbron fortsätter öka. Under 2015 slogs ett flertal trafikrekord. Det finansiella resultatet 2015, före värdeförändring, blev ett överskott på 899 milj DKK vilket är 116 miljoner DKK högre än 2014.

På Øresundsbron har vägtrafiken fortsatt att öka under 2015 och når nu ett genomsnitt på 19.300 fordon per dag. Det innebär en ökning med 1,8 procent jämfört med 2014. I juli slogs rekord i antal bilar under ett dygn samt per månad.

Satsningen på BroPass-kunder, genom marknadsföring, Club Øresundsbron och SnabbTursrabatten, har resulterat i 32.000 nya sådana avtal under året. Øresundsbron har nu totalt 366.000 BroPass-kunder. Sammantaget har det lett till en ökning av BroPass-trafiken med 4,8 procent. Frakttrafiken ökade med 6,4 procent. Pendlingstrafiken var oförändrad jämfört med 2014.

- Det finansiella resultatet är tillfredsställande. Det är också mycket positivt att människors resande över sundet ökar, inte bara för bron, utan för hela regionen. I november infördes gränskontrollerna, men vi har inte kunnat se någon större påverkan på motorvägstrafiken under 2015. Hur trafiken påverkas på längre sikt återstår att se, säger Caroline Ullman-Hammer, VD Øresundsbro Konsortiet.

Vägtrafikintäkterna ökade med 60 miljoner DKK till 1.271 milj DKK. Intäkter från järnväg, som är en fast avgift vilken regleras i takt med prisutvecklingen, ökade med 4 miljoner DKK.

Øresundsbron är en väl underhållen motor- och järnvägssträcka, med fortsatt få olyckor och hög tillgänglighet. Driftkostnaderna minskade med 5 miljoner DKK till 279 miljoner DKK.

Den räntebärande nettoskulden minskade med 747 milj DKK under perioden. Räntekostnaderna sjönk med 57 miljoner DKK till 327 miljoner DKK, som följd av den minskade skulden, men också de fortsatt låga marknadsräntorna.

Resultatet blev ett överskott (före värdeförändring) som, tack vare ökade vägintäkter och minskade räntekostnader, steg med 116 milj DKK till 899 milj DKK jämfört med 2014.

Med den senaste trafikprognosen räknar Øresundsbro Konsortiet med att företagets skuld kommer att vara återbetald år 2034. I beräkningen ingår att ägarbolagen får utdelning från år 2018.

Huvudposterna i resultaträkningen (milj DKK)

     Jan – dec   2015 Jan – dec 2014 Udvikling
Intäkter väg 1.271 1.211 60
Intäkter järnväg 494 490 4
Övriga intäkter 32 21 11
Summa intäkter 1.797 1.722 75
Driftskostnader -279 -284 5
Övriga rörelsekostnader -18 - -18
Avskrivningar -274 -271 -3
Rörelseresultat 1.226 1.167 59
Finansiella poster -327 -384 57
Resultat före värdeförändring 899 783 116
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* 318 -849
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* -83 178
Årets resultat 1.134 112

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.


Vägtrafikutvecklingen under 2015

      Trafik per dag 2015 Trafik per dag 2014 Utveckling trafik Marknadsandel 2015** Marknadsandel 2014 Utveckling
marknadsandel
Kontant 3.775 3.713 1,7 %
Bropass 5.640 5.382 4,8 %
Pendlare 5.779 5.818 - 0,7 %
Business 2.757 2.757 0,0 %
Personbilar totalt* 17.951 17.671 1,6 % 82,5 % 82,2 % 0,3 %-enheter
Lastbilar 1.229 1.155 6,4 % 53,7 % 53,1 % 0,6 %-enheter
Bussar 129 138 -7,0% 69,8 % 71,4 % - 1,6 %-enheter
Totalt 19.308 18.964 1,8 % 79,7 % 79,5 % 0,2 %-enheter

* Personbilar inkluderar även varubilar, personbilar med släp samt motorcyklar.
** Gäller perioden oktober 2014 till september 2015


För ytterligare information, kontakta Øresundsbro Konsortiets verkställande direktör Caroline Ullman-Hammer, tel 040-676 60 00 eller presstelefonen 040-676 61 16.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Varje dag kör cirka 20.000 motorfordon över bron. 366.000 hushåll har BroPass, avtal för att köra över på sin fritid. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera