Fritidstrafiken skapar positivt resultat

Øresundsbro Konsortiets resultat under första kvartalet 2013 blev ett överskott på 145 miljoner DKK före värdeförändringar, 77 miljoner DKK mer än motsvarande kvartal förra året. Det positiva resultatet har uppnåtts främst genom lägre räntor och stigande intäkter, särskilt från fritidstrafiken.

– Vi är mycket glada för den här framgången och det positiva resultatet. Vi arbetar dagligen med att förmedla till danska och svenskar de många möjligheter som finns för shopping och upplevelser på den andra sidan Öresund. Det gläder mig, att se det arbetet bära frukt, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet.

Vid mars månads utgång hade Øresundsbro Konsortiet 319.000 avtalskunder, däribland 279.000 med fritidsavtalet BroPass, som ger halvt pris på turen över bron. Det är 31.000 fler än vid motsvarande tidpunkt förra året. Fritidstrafiken har också stigit med 10 procent under det första kvartalet 2013. Att påsken 2013 inföll under första kvartalet är en av orsakerna.

Även frakttrafiken ökar, med 1,4 procent, och Øresundsbron har konsoliderat en marknadsandel på över hälften av fraktmarknaden över Øresund. Affärstrafiken och pendlingen har däremot gått tillbaka med 5 respektive 13 procent.

– En naturlig konsekvens av den aktuella och generella ekonomiska lågkonjunkturen är att affärs- och arbetspendlingstrafiken utvecklar sig långsammare än tidigare. Integrationen drivs nu av de alltfler människor som väljer att lägga sin fritid och semester på andra sidan Öresund. Den fortsatta tillbakagången i arbetspendlingen är dock bekymrande, säger Caroline Ullman-Hammer.

Intäkterna från vägtrafiken steg med 7 miljoner DKK, medan intäkterna från järnvägen steg med 2 miljoner DKK (inflationsjustering). Samtidigt har Øresundsbro Konsortiet reducerat sina driftsomkostnader med 3 miljoner DKK. Det ger ett resultat av den primära driften på 229 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 12 miljoner DKK.

Øresundsbro Konsortiets ränteutgifter var 84 miljoner DKK under första kvartalet 2013. Det är 65 miljoner DKK mindre än samma kvartal förra året. Förklaringen ligger främst i den låga inflationen och de historiskt låga räntenivåerna i Europa. Resultat för värdeförändringar blir därmed ett överskott på 145 miljoner DKK, vilket är en förbättring på 77 miljoner DKK.

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

Jan – mar. 2013 Jan – mar. 2012 Utveckling
Intäkter väg 227 220 7
Intäkter järnväg 123 121 2
Övriga intäkter 5 5 0
Summa intäkter 355 346 9
Driftskostnader - 62 - 65 3
Avskrivningar -64 -64 0
Rörelseresultat 229 217 12
Finansiella poster -84 -149 65
Resultat före värdeförändring 145 68 77
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* 279 313
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* -78 -25
Periodens resultat 346 356

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.

Vägtrafikutvecklingen under perioden januari-mars 2013

Fordonstyp Avtalsform Daglig trafik 2013 Daglig trafik 2012 Utveckling
Personbilar* Bropass 3.933 3.570 10,2%
Pendlare 5.939 6.804 -12,7%
Övriga 4.691 4.772 -1,7%
Personbilar total 14.563 15.146 -3,8%
Lastbilar 1.021 1.007 1,4%
Bussar 77 80 -3,8%
Total 15.661 16.233 -3,5%

* Personbilar inkluderar även varubilar, personbilar med släp samt motorcyklar.

För ytterligare information

Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet, telefon +46 676 60 00

Kaj V. Holm, vice VD för Øresundsbro Konsortiet, telefon +46 676 60 00

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera