Rekordår och förbättrat resultat

2017 var ännu ett år som bjöd på förbättrat resultat och nya vägtrafikrekord för Øresundsbron. Resultatet blev ett överskott på 1.070 miljoner DKK före värdeförändring, vilket är en ökning med 50 miljoner DKK jämfört med 2016.

På Øresundsbron fortsatte vägtrafiken att öka under 2017. Liksom året innan slogs två rekord i juli, antal fordon under ett dygn (32.000 fordon den 22 juli) och antal fordon under en månad (847.100 passager). Vägtrafiken 2017 var 20.631 fordon i genomsnitt per dag. 7.530.255 fordon passerade sammanlagt bron under året, vilket överträffade det tidigare rekordet från 2016. I juni 2017 firades att 100 miljoner bilar passerat bron sedan den öppnade år 2000.

Totalt ökade vägtrafiken med 1,7 procent.

Fritidstrafiken är den största framgången. Den ökade med 336 bilar (5,6 procent) per dag. Under flera år har fritidstrafiken ökat starkt, som följd av intensiva marknadsinsatser. Fritidsresenärerna har inte bara blivit fler, de har också ökat det antal resor de gör under ett år. I genomsnitt gör en fritidsresenär nu 8 resor per år.

-          Att människor reser allt oftare över sundet är ett glädjande tecken på att bron stimulerar integrationen över sundet, säger Caroline Ullman-Hammer, VD vid Øresundsbro Konsortiet.

Businesstrafiken har ökat med 75 fordon per dag. Pendlingstrafiken minskar något. Orsaken är att gränskontrollerna på tågen förändrats, vilket har underlättat tågresan och åter förkortat restiden.  Tågen går också med tätare turer igen. Samtidigt är pendlingstrafiken med bil 3,3 procent högre än den var 2015, innan gränskontrollerna infördes.

Øresundsbron fick 68.600 nya fritidskunder och totalt har bron nu 497.000 avtalskunder.

-          Det är en stor framgång, som kommer av medvetet arbete för att stimulera trafiken. Vi erbjuder förmånliga avtal för våra kunder och utöver det en SnabbTursrabatt under vintersäsong, kvällar och helger. Tillsammans med samarbetspartners på båda sidor sundet servar vi kunderna med tips och erbjudanden för utflykter till andra sidan sundet. Responsen visar, att detta är mycket uppskattat av våra kunder, säger Caroline Ullman-Hammer.

Vägtrafikintäkterna ökade med 59 miljoner DKK till 1.405 miljoner DKK. Intäkter från järnväg, som är en fast avgift vilken regleras i takt med prisutvecklingen, ökade med 5 miljoner DKK.

Driftkostnaderna minskade med 13 miljoner DKK till 262 miljoner DKK.

-          Vi har lagt ner mycket arbete på att effektivisera driften av bron. Det mål vi ständigt arbetar mot är att sänka kostnaderna utan att det får negativa konsekvenser för våra kunder. Det har vi lyckats bra med,
säger Caroline Ullman-Hammer.

Rörelseresultatet blev 1.389 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 82 miljoner DKK.

Øresundsbro Konsortiets räntekostnader steg under perioden, från 287 miljoner DKK till 319 miljoner DKK. Det beror på högre inflation under 2017, jämfört med 2016. Den räntebärande nettoskulden minskade, med 1.247 miljoner DKK under 2017.

Med den senaste trafikprognosen kan Øresundsbro Konsortiets skuld komma att vara återbetald år 2033.

Styrelsen föreslår en utdelning 2018 med 1.070 miljoner DKK till ägarbolagen, så att de kan börja betala av på lånen som finansierat landanläggningarna.

Caroline Ullman-Hammer, VD vid Øresundsbro Konsortiet, kommenterar resultatet:  https://youtu.be/LR3MdlT51Cw

Huvudposterna i resultaträkningen (milj DKK):

Jan – dec  2017 Jan – dec 2016 Utveckling
Intäkter väg 1.405 1.346 59
Intäkter järnväg 502 497 5
Övriga intäkter 21 23 -2
Summa intäkter 1.928 1.866 62
Driftskostnader -262 -275 13
Övriga rörelsekostnader -2 -4 2
Avskrivningar -275 -280 5
Rörelseresultat 1.389 1.307 82
Finansiella poster -319 -287 -32
Resultat före värdeförändring 1.070 1.020 50
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* 367 -344
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 31 133
Årets resultat 1.468 809

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.


Vägtrafikutvecklingen under 2017:

Trafik per dag 2017  Trafik per dag 2016  Utveckling antal  Utveckling
procent
Marknadsandel 2017**procent  Marknadsandel 2016procent  Utveckling
  marknadsandel
(procent­enheter)
Kontant 3.670 3.691 -21 -0,6
BroPass 6.349 6.013 336 5,6
BroPass Pendlare 5.970 6.067 -97 -1,6
BroPass Business 3.176 3.101 75 2,4
Personbilar totalt* 19.165 18.872 293 1,6 84,0 83,3 0,7
Lastbilar 1.332 1.268 64 5,1 53,1 53,1 0,0
Bussar 134 144 -10 -6,8 72,9 72,1 0,8
Total 20.631 20.284 347 1,7 80,9 80,3 0,6

* Personbilar inkluderar även varubilar, personbilar med släp samt motorcyklar.
** Gäller 1 oktober 2016 till 30 september 2017 vilket är den senaste perioden med aktuella data.

För ytterligare information, kontakta Øresundsbro Konsortiets verkställande direktör Caroline Ullman-Hammer, tel 040-676 60 00 eller presstelefonen 040-676 61 16.

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm.
Varje dag kör 21.000 motorfordon över Øresundsbron.
Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera