Stark trafiktillväxt och förbättrat resultat

Trafiken på Øresundsbron ökade med 4,6 procent under januari-september 2016. Resultatet före värdeförändring blev 818 miljoner DKK, en förbättring med 86 miljoner DKK jämfört med samma period förra året.

Under årets första nio månader har trafiken på Øresundsbron ökat kraftigt jämfört med samma period 2015. Det är en fortsatt god ekonomi i Sverige och Danmark som gör att resandet ökar, då framför allt fritidsresandet med BroPass, som ökat med 6,6 procent under perioden. Även lastbilstrafiken ökar, med 3,4 procent jämfört med samma period 2015. Delar av trafikökningen kan kopplas till gränskontrollerna, busstrafik med 14,1 procent, pendlingstrafik 4,1 procent samt businesstrafik, där hyrbilar ingår, som ökat med 12,3 procent.

- Före finanskrisen såg vi liknande tillväxt i trafiken. Framgången med fritidsresor med BroPass har skett genom den medvetna satsning i regionen vi gjort på dessa kunder. Det är glädjande att se att satsningen fortsätter att visa så bra resultat, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet.

Antalet kunder med BroPass för fritid är nu 396.500 och totalt har Øresundsbron 441.000 avtalskunder.

Intäkterna från vägtrafiken ökade från 1.003 miljoner DKK till 1.066 miljoner DKK. Det är en ökning med 63 miljoner DKK jämfört med samma period 2015.

Rörelseresultatet blev 1.040 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 63 miljoner DKK.

Øresundsbro Konsortiets räntekostnader minskade under perioden, från 245 miljoner DKK till 222 miljoner DKK. Det beror på fortsatt låga räntenivåer, låg inflation samt att den räntebärande nettoskulden fortsatt minskar.

Totalt sett blev resultatet före värdeförändring ett överskott på 818 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 86 miljoner DKK jämfört med samma period förra året.

Det förväntade resultatet före värdeförändringar för helåret 2016 justeras upp med 60 miljoner DKK i förhållande till prognosen på 940 miljoner DKK före värdeförändring. Detta beror på att trafiktillväxten är högre och de finansiella omkostnaderna är lägre än förväntat, bland annat som följd av låg inflation. Årsresultatet före värdeförändringar förväntas härefter bli cirka 1.000 miljoner DKK. Denna prognos kan påverkas av osäkerheten kring inflationsutvecklingen under årets sista månader.

Huvudposterna i resultaträkningen (milj DKK)

  Jan – sept 2016 Jan – sept 2015 Utveckling
Intäkter väg 1.066 1.003 63
Intäkter järnväg 373 371 2
Övriga intäkter 17 16 1
Summa intäkter 1.456 1.390 66
Driftskostnader -200 -206 6
Övriga rörelsekostnader -4 - -4
Avskrivningar -212 -207 -5
Rörelseresultat 1.040 977 63
Finansiella poster -222 -245 23
Resultat före   värdeförändring 818 732 86
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* -586 217  
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 108 -28  
Periodens   resultat 340 921  

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.

Vägtrafikutvecklingen under perioden januari-september

  Trafik per dag 2016 Trafik per dag 2015 Utveckling trafik
Fritid 6.156 5.774 6,6%
Pendlare 5.999 5.763 4,1%
Business 3.085 2.748 12,3%
Kontant 4.108 4.213 -2,5%
Personbilar   totalt* 19.348 18.499 4,6%
Lastbilar 1.273 1.231 3,4%
Bussar 151 133 14,1%
Totalt 20.773 19.863 4,6%

* Personbilar inkluderar även varubilar, personbilar med släp samt motorcyklar.

För ytterligare information, kontakta Øresundsbro Konsortiets verkställande direktör Caroline Ullman-Hammer, tel 040-676 60 00 eller presstelefonen 040-676 61 16.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm.
Varje dag kör 20.000 motorfordon över Øresundsbron. 391.000 hushåll har fritidsavtalet BroPass.
Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera