Elnäts- och fjärrvärmepriser under riksgenomsnittet i Helsingborg och Ängelholm

Elnätspriserna i Helsingborg och Ängelholm är cirka tio procent lägre än riksgenomsnittet och fjärrvärmepriserna ungefär sex procent lägre. Det visar fastighetsbranschens årliga rapport Nils Holgersson.

Fjärrvärmepriset för ett mindre flerfamiljshus är 65 öre per kilowattimme i de båda nordvästskånska kommunerna, jämfört med medelpriset i landet som är 70 öre per kilowattimme. Elnätpriset är 37,8 öre/kWh exkl moms i Helsingborg och 37,4 öre/kWh i Ängelholm, att jämföra med 41,89 öre/kWh som är medelvärdet i hela landet.

Öresundskraft har en lång fjärrvärmehistoria i Helsingborg. I 44 år har helsingborgarna försetts med fjärrvärme via ett distributionsnät som idag når i princip alla tätbebyggda områden inom kommunen. El har företaget levererat ännu längre, sedan 1891.

- Årligen investerar Öresundskraft drygt 200 miljoner kronor på miljö- och driftsäkerhetsförbättrande åtgärder. Utöver detta investerar vi mycket i enskilda projekt, exempelvis övergången till fjärravlästa energimätare som är en investering på runt 200 miljoner kronor, berättar Anders Östlund, VD för Öresundskraft.

- Sedan 2006 använder vi enbart biobränsle vid fjärrvärmeproduktionen i Helsingborg. Men efterfrågan på biobränsle ökar och därmed priset. Att vi hittills kunnat hålla en så pass låg prisnivå förklaras av att vi tar tillvara mycket spillvärme från tillverkningsindustrin i staden samt att vi har väl utbyggda distributionsnät med låga driftkostnader.

Liksom all annan energi har fjärrvärme ökat i pris under senare år. Prisökningarna är dock måttliga jämfört med andra energislag. Under perioden 1998-2007 ökade priset på fjärrvärme i flerbostadshus i Sverige med 19 procent, enligt Energimarknadsinspektionen (2008). Det motsvarar 11 öre per kilowattimme. Under samma period mer än fördubblades priset på eldningsolja. Elkostnaden för en villakund gick upp med 66 procent.

Diskussionerna om fjärrvärmepriserna har resulterat i en ny lag, Fjärrvärmelagen, som trädde i kraft den 1 juli 2008. Lagens syfte är att stärka kundens ställning. Enligt den nya lagen ska fjärrvärmeföretagen bland annat se till att tydlig prisinformation finns tillgänglig för alla kunder. Företagen ska också redovisa drifts- och affärsförhållanden.

Om oss

Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. www.oresundskraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar