Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo AB

Styrelsen i Orexo AB (publ) har beslutat att senarelägga extra bolagsstämma till den 13 november 2007 och extra bolagsstämma den 1 november 2007 är således inställd. Aktieägarna i Orexo AB (publ), org nr 556500-0600, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 november 2007 kl. 10.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, i Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 7 november 2007, dels anmäla sig hos Orexo per post under adress: Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala eller per telefon 018-780 88 00 eller per telefax 018-780 88 88 eller via e-post malena.stenson@orexo.se senast torsdagen den 8 november 2007 kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 13.961.250.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 7 november 2007, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud mm
Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan bolagsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Formulär till fullmakt tillhandahålls på bolagets hemsida www.orexo.se och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
8. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
9. Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att i samband med förvärvet av Biolipox AB och utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 8.560.000 nya aktier och emission av teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital skall till följd av sådana emissioner av aktier och teckningsoptioner kunna öka med högst 3.424.000 kronor. Betalning för de nyemitterade aktierna skall ske med apportegendom bestående av aktier och optioner i Biolipox AB. Bemyndigandet skall gälla längst intill tiden för nästa årsstämma.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter (punkt 8)
Med anledning av det planerade förvärvet av Biolipox AB är avsikten att styrelsen i Orexo skall utökas med ytterligare styrelseledamöter från Biolipox. Förslag avseende val av styrelseordförande och styrelseledamöter kommer att offentliggöras genom särskilt pressmeddelande så snart sådant förslag slutligen fastställts.

________________________


Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 7 ovan hålls tillgängligt hos bolaget på Virdings allé 32 A i Uppsala samt på bolagets hemsida och kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.


Uppsala i oktober 2007

Orexo AB
Styrelsen

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar