Orexo förvärvar Biolipox - ett innovativt specialty pharmabolag skapas

Orexo AB (OMX Nordiska listan, mid cap: ORX) och huvudägarna i Biolipox AB har nått en överenskommelse om att Orexo skall förvärva Biolipox, ett innovativt svenskt forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar nya behandlingar för inflammationssjukdomar inklusive smärta och luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Förvärvet skapar ett innovativt specialty pharmabolag med en bred produktportfölj, globala partnerskap med stor finansiell potential samt etablerade försäljningskanaler. Betydande aktieägarvärden kan skapas genom samordningsfördelar och optimering av den kombinerade produktportföljen.

Transaktionen sker genom en apportemission till Biolipox aktieägare. I transaktionen värderas Biolipox till 856 miljoner kronor och betalning sker genom en nyemission av högst 8 560 000 Orexoaktier. Transaktionens slutliga utformning är bland annat beroende av Orexos genomförande av en due diligence av Biolipox. Transaktionen är även villkorad av ett godkännande av apportemissionen av en extra bolagsstämma i Orexo och eventuella myndighetsgodkännanden.

Presskonferens kommer att hållas gemensamt av Orexo och Biolipox idag måndag den 15 oktober 2007, klockan 10.00. Presskonferensen äger rum på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Håkan Åström, styrelseordförande för Orexo kommenterar: ”Kombinationen av Orexo och Biolipox skapar ett större och starkare läkemedelsbolag med en bred och attraktiv produktportfölj. Orexos affärsmodell i kombination med Biolipox forskningsprofil ger oss goda förutsättningar för värdetillväxt i Orexo.”

Transaktionens huvuddrag
Orexo förvärvar Biolipox genom en apportemission. Med den avräkningskurs som använts vid transaktionen, 100 kr per aktie baserat på ett genomsnitt av de senaste 45 handelsdagarnas aktiekurs, beräknas det nya Orexo få ett marknadsvärde på ca 2,3 miljarder kronor. Bolaget kommer att behålla namnet Orexo. Efter transaktionen kommer Biolipox aktieägare att äga 38 procent av det kombinerade bolaget. Biolipox huvudägare har förbundit sig att inte sälja sina aktier i Orexo under en period av tre månader från det datum transaktionen genomförs.

Anställda och ledning
De två bolagen har idag tillsammans ca 120 anställda varav närmare 90 arbetar med läkemedelsutveckling. Orexos huvudkontor kommer att ligga kvar i Uppsala. Ny VD blir med dr. Torbjörn Bjerke, idag VD i Biolipox. Claes Wenthzel kvarstår som vice VD och finansdirektör och Håkan Åström som styrelseordförande. Orexos nuvarande VD, Zsolt Lavotha, kommer av personliga skäl att lämna sin operativa funktion i bolaget och bli Senior Advisor till Orexos styrelse.

Verksamhet
Orexo kommer att utvecklas som ett växande läkemedelsbolag med inriktning på specialty pharma-området. Fokus kommer främst att ligga på utveckling och kommersialisering av produkter inom framförallt smärta och luftvägar, med inriktning på väl definierade patientgrupper och specialistläkare. Detta möjliggör för Orexo att bli helt integrerat från forskning till marknad.
Biolipox portfölj innehåller flera produktkandidater inom smärta och luftvägssjukdomar. Strategin har varit att tidigt söka nya partnerskap för att reducera den finansiella risken. Det kombinerade företagets produktportfölj kommer att bestå av ett antal prioriterade projekt, vilka till större delen befinner sig i senare utvecklingsfaser, samt ett antal projekt som kommer att utvärderas av ledningen. Påtagliga synergier och effektiviseringsvinster kan därmed uppnås.

“Orexo har sedan börsnoteringen 2005 arbetat aktivt med att identifiera och utvärdera ett antal förvärvskandidater. Vi betraktar denna transaktion som ett viktigt steg mot att uppnå en bredare produktportfölj som kommer att ta oss närmare vår vision om att skapa ett betydande specialty pharma-bolag”, säger Zsolt Lavotha, VD för Orexo.

Torbjörn Bjerke, blivande VD för Orexo och verkställande direktör för Biolipox, säger:
”Jag ser fram emot att leda det kombinerade företaget för att snabbast möjligt kommersialisera bolagets produktportfölj. Vi står på en stabil kunskapsgrund och får nu ökade möjligheter till att utveckla våra produkter för patienternas behov. ”

Finansiell ställning
Pro forma har det kombinerade bolaget likvida medel för mer än 12 månader, exklusive eventuella utlicenseringsintäkter eller delmålsersättningar. Per den 30 september 2007 hade Orexo och Biolipox tillsammans likvida medel och kortfristiga placeringar om 242 miljoner kr. Därutöver får Orexo och Biolipox garanterade intäkter och kapitaltillskott om sammanlagt ca 171 miljoner kr under återstoden av 2007.

Finansiell information perioden januari – juni 2007
(miljoner kr) Orexo Biolipox Pro forma
Kombinerade bolaget
Omsättning 15,2 15,6 30,8
- Kostnad sålda varor -6,8 - -6,8
Bruttoresultat 8,4 15,6 24,0
- Försäljningskostnader -3,5 - -3,5
- Administrativa kostnader -32,9 -14,5 -47,4
- Forsknings- och utvecklingskostnader -70,4 -57,9 -128,3
- Övriga intäkter och kostnader -0,2 0,2 -
Rörelseresultat -98,6 -56,6 -155,2


ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare åt Orexo. HDR Partners har varit finansiell rådgivare till Biolipox.

Tidplan

Extra bolagsstämma i Orexo hålls omkring den 1 november 2007
Förvärvet beräknas vara slutfört under november 2007

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Zsolt Lavotha, VD och koncernchef Orexo
Tel: 018 - 780 88 12
E-post: zsolt.lavotha@orexo.com

Claes Wenthzel, vice VD och finansdirektör Orexo
Tel: 018 - 780 88 44
E-post: claes.wenthzel@orexo.com

Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef Biolipox
Tel: +46 8 5248 3102
E-post: torbjorn.bjerke@biolipox.com

Information om presskonferens

Orexo och Biolipox kommer att hålla en gemensam press- och analytikerkonferens på måndag den 15 oktober 2007 klockan 10.00 på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Om oss

Orexo develops improved pharmaceuticals based on innovative drug delivery technologies. The focus is primarily on opioid dependence and pain but the aim is to address therapeutic areas where our competence and technologies can create value. The products are commercialized by Orexo in the US or via selected partners worldwide. The main market today is the American market for buprenorphine/naloxone products, where Orexo sells the product Zubsolv®. Total net sales for 2017 amounted to SEK 643.7 million and the number of employees at year-end was 90. Orexo is listed on the Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) and is available as ADRs on OTCQX (ORXOY) in the US. The head office, where research and development is also performed, is situated in Uppsala, Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar