KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (publ)

Aktieägarna i OrganoClick AB (publ) (556704-6908) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015, klockan 16.00, i Summit, Hitech-terassen, Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 2, 101 52 Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2015, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress OrganoClick AB (publ), Ritarslingan 20, 187 66 Täby eller per e-post ir@organoclick.com.

ANMÄLAN

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 28 april 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress, dock senast den 28 april. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.organoclick.com.      

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 28 april 2015. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Valberedningens förslag: Se nedan

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Upprättande och godkännande av röstlängden

5. Godkännande av dagordningen

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning

Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag: Se nedan

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer

Valberedningens förslag: Se nedan

13. Fastställande av arvode för styrelseuppdrag och arvode åt bolagets revisor

Valberedningens förslag: Se nedan

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag: Se nedan

15. Val av revisorer

Valberedningens förslag: Se nedan

16. Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag: Se nedan

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Ashkan Pouya väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10: Disposition av bolagets resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets stående vinstmedel om
1 733 923 kronor balanseras i ny räkning.

Punkterna 12 och 14: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ordinarie ledamöterna Ashkan Pouya, Bertil Hagman, Claes-Göran Beckeman och Armando Córdova samt nyval av Göran Larsson. Valberedningen föreslår omval av de nuvarande suppleanterna Jonas Hafrén och Saeid Esmaeilzadeh.

Valberedningen föreslår omval av Ashkan Pouya som styrelseordförande.

Punkt 13: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor medan övriga ordinarie ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 100 000 kronor vardera.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkterna 15: Val av revisor
Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget Deloitte AB för en mandatperiod som sträcker sig fram till t.o.m. slutet av årsstämman 2016. Det noteras att Deloitte AB har meddelat att, för det fall Deloitte AB utses till revisor, den auktoriserade revisorn Therese Kjellberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 17: Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2015 att utse varsin ledamot att utgöra valberedning. Om någon av de fem största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. 
  

Valberedningen ska inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

……………………….

Årsredovisningshandlingarna, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med måndagen den 13 april 2015 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.organoclick.com.

Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till enklare förtäring.

Välkomna!

Stockholm i april 2015

Styrelsen

VD Mårten Hellberg, OrganoClick AB, telefon: 08-684 001 10, email: marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

Om oss

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® samt material av biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning baserat på forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har vunnit ett flertal priser som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", samt mottagit flera utmärkelser som exempelvis en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och vart med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt huvudkontor, produktion och R&D i Täby, norr om Stockholm.