OrganoClick slutför integrationen av Biokleen, genomför omorganisation och utser Mikael Wickström till Operativ direktör

För att effektivisera OrganoClick-koncernens verksamhet ytterligare och sänka koncernens fasta kostnader genomförs nu sista delen av integrationen av Biokleen miljökemi. I samband med detta utförs en omorganisation inom OrganoClick-koncernen för att effektivisera produktion och försäljning. De insatser som nu utförs förväntas ge besparingar i form av sänkta kostnader om ca 5 miljoner kr på årsbasis fr.o.m. första kvartalet 2019.

För närvarande bedrivs lagerverksamhet både i koncernens lager i Vaggeryd som tillkom vid förvärvet av Biokleen miljökemi och vid koncernens produktionsanläggning i Täby. I och med att OrganoClick tagit över den mesta av produktionen av BIOkleen®-produkterna från tidigare legotillverkare utförs idag ett dubbelarbete då varor skeppas från Arninge till Vaggeryd och därefter till slutkund. För att effektivisera denna logistikkedja och minska dubbelarbetet i koncernen avvecklas lagret i Vaggeryd och dess uppgifter tas över av lagret i Täby. Biokleen miljökemis VD Robert Weber som tidigare både ansvarat för försäljning, inköp och lagret i Vaggeryd kommer nu enbart fokusera på att utveckla och leda försäljningen av BIOkleen®-produkterna tillsammans med säljkåren inriktad mot färg- och byggvarufackhandeln.

För att effektivisera produktion, inköp, lager och logistik av koncernens kemiprodukter och biokompositer och samtidigt öka affärsområdenas fokus på försäljning genomförs även en omorganisation. En operativ organisation med ansvar för produktion, inköp, lager och logistik av koncernens kemiprodukter och biokompositer skapas. Ny Operativ direktör och del av Koncernens ledningsgrupp blir OrganoClicks tidigare produktionschef för Biokompositer Mikael Wickström. Mikael har arbetat hos OrganoClick sedan 2017, varit en nyckelperson för att få igång och kvalitetssäkra bolagets tillverkning av biokompositer och har sedan tidigare mer än 25 års erfarenhet från att leda produktion inom ett flertal olika områden.

Efter omorganisationen kommer affärsområdena bestå av Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter, Biokompositer och Funktionellt trä bestående av det delägda dotterbolaget OrganoWood AB. Affärsområdena (förutom OrganoWood AB) kommer efter omorganisationen helt fokusera på försäljning och marknadsföring inom sina områden. I samband med detta avvecklas den centrala tjänsten som marknadsdirektör och Elisabet Heinrich avgår från koncernens ledningsgrupp.

Totalt avvecklas fem tjänster och lagret i Vaggeryd via denna effektivisering och omorganisation. Full besparingseffekt om ca 5 miljoner kr i sänkta fasta kostnader beräknas uppnås i slutet av fjärde kvartalet. I och med att ingen neddragning sker inom koncernens försäljningsorganisationer bedöms ingen negativ effekt ske på koncernens försäljningstillväxt.

”I och med detta effektiviseringsprogram och omorganisation skapas en betydligt vassare och kostnadseffektivare organisation som snabbare kommer nå god lönsamhet. Vi tar bort nuvarande dubbelarbete, skapar mindre felkällor och ökar fokus på försäljning och marknadsföring inom affärsområdena. Med Mikael som ny Operativ direktör känner jag mig trygg att vi kommer kunna leverera produkter med hög kvalitet och leveranssäkerhet samt fortsätta effektivisera och vässa vår produktionskedja. Jag vill även passa på att tacka Elisabet Heinrich för hennes tid och utmärkta arbete som marknadsdirektör för koncernen och jag önskar henne all lycka i hennes framtida karriär”, kommenterar Mårten Hellberg, VD OrganoClick 

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 10:30.

Om oss

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® samt material av biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning baserat på forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har vunnit ett flertal priser som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", samt mottagit flera utmärkelser som exempelvis en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och vart med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt huvudkontor, produktion och R&D i Täby, norr om Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar