Bokslutskommuniké för 2012

Fjärde kvartalet 2012

 • Omsättningen i lokal valuta minskade med 2 procent och omsättningen i euro var i nivå med förra året och uppgick till 410,6 miljoner euro (408,7).
 • Den genomsnittliga säljkåren minskade med 7 procent till 3,2 miljoner konsulenter och vid kvartalets slut hade säljkåren minskat med 5 procent till 3,4 miljoner.
 • EBITDA uppgick till 64,1 miljoner euro (50,5).
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 13,7 procent (12,8), vilket gav ett justerat rörelseresultat på 56,2 miljoner euro (52,2).
 • Justerat resultat efter skatt uppgick till 37,2 miljoner euro (35,0) och justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,65 euro (0,61).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 77,9 miljoner euro (90,2).
 • Den extra bolagsstämman godkände det föreslagna aktieåterköpsprogrammet och gav styrelsen mandat att återköpa upp till 10 procent av utestående aktier fram till årsstämman 2014. Den första delen av aktieåterköpsprogrammet inleddes den 2 januari 2013 med ett återköp på ett sammanlagt nominellt belopp om 350 miljoner kronor fram till 23 april 2013.

Perioden januari–december 2012

 • Omsättningen i lokal valuta minskade med 1 procent och omsättningen i euro uppgick till 1 489,3 miljoner euro (1 493,8).
 • EBITDA uppgick till 204,2 miljoner euro (182,2).
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 11,8 procent (11,0), vilket gav ett justerat rörelseresultat på 175,1 miljoner euro (164,1).
 • Justerat resultat efter skatt uppgick till 121,5 miljoner euro (105,7) och justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,13 euro (1,86).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 183,7 miljoner euro (135,3).
 • Uppdatering av första kvartalet: Den underliggande omsättningstillväxten under första kvartalet 2013 per idag ligger på cirka 2 procent i lokal valuta. Kvartalet som helhet kommer att påverkas negativt av det faktum att det var skottår 2012 och därmed en extra dag föregående år samt att påsken infaller tidigt i år. Jämförelsetalen i första kvartalet 2013 är mer utmanande än jämförelsetalen under resten av året.
 • Styrelsen för Oriflame kommer att föreslå en utdelning baserad på 2012 års vinst om 1,75 euro (1,75) att utbetalas efter årsstämman den 21 maj 2013. Från och med utdelningen baserad på 2013 års vinst, som ska utbetalas under 2014, har styrelsen för avsikt att i samband med bokslutskommunikén 2013 föreslå att utdelningen som beslutas av årsstämman i maj 2014 ska betalas vid fyra tillfällen för att optimera balansräkningen över året.

                  

VD Magnus Brännström kommentarer

”Jag är nöjd med att se en förbättring av försäljningsutvecklingen jämfört med tredje kvartalet. Trots utmaningarna vi har ställts inför under året har vi ändå lyckats förbättra rörelsemarginalen och vi har ett mycket bra kassaflöde. Vad gäller 2013 fortsätter vi att följa vår strategi som bildar en fast grund för vår ambition att åter nå tillväxt.”

                         

För mer information, kontakta:
Magnus Brännström, VD och koncernchef,    Tel: +352 691 151 930
Gabriel Bennet, finansdirektör,  Tel: +41 798 263 713
Anders Ågren, VP Investor Relations, Tel: +46 765 422 353
Johanna Palm, Director Investor Relations,  Tel: +46 765 422 672

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar