Bokslutskommuniké för 2017

Kvartalet oktober–december 2017

 • Omsättningen i lokal valuta ökade med 14 procent, något påverkad av positiv timing. Omsättningen i euro ökade med 7 procent till 380,1 miljoner euro (355,1).
 • Antalet registrerade aktiva ökade med 2 procent till 3,1 miljoner.
 • EBITDA uppgick till 63,5 miljoner euro (49,0).
 • Rörelsemarginalen var 14,8 procent (11,8), med negativ påverkan från valutaeffekter på 210 punkter, och rörelseresultatet var 56,3 miljoner euro (42,0).
 • Resultat efter skatt var 35,8 miljoner euro (25,2) och resultat per aktie efter utspädning var 0,62 euro (0,44).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 79,0 miljoner euro (61,7).
 • Omsättningsutvecklingen under första kvartalet fram till dagens datum är omkring 10 procent i lokal valuta.

Perioden januari–december 2017

 • Omsättningen i lokal valuta ökade med 11 procent och omsättningen i euro ökade med 9 procent till 1 363,1 miljoner euro (1 249,4).
 • Omsättningen i euro per globalt affärsområde uppgick till: Ryssland 241,5 miljoner euro (210,7), Kina 190,4 miljoner euro (139,1), Mexiko 88,5 miljoner euro (81,2) och Polen 51,5 miljoner euro (47,6).
 • EBITDA uppgick till 191,8 miljoner euro (148,2).
 • Rörelsemarginalen var 11,7 procent (9,5), med negativ påverkan från valutaeffekter på 60 punkter, och rörelseresultatet uppgick till 159,0 miljoner euro (119,2).
 • Resultat efter skatt var 92,6 miljoner euro (66,7) och resultat per aktie efter utspädning var 1,62 euro (1,18).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122,7 miljoner euro (113,1).
 • Styrelsen kommer att föreslå för årsstämman 2018 en total utdelning om 2,60 euro per aktie för 2017, varav 1,60 euro (1,00) per aktie ska betraktas som ordinarie och 1,00 euro (0,50) ska betraktas som en extra utdelning. Den ordinarie utdelningen ska ske i form av lika stora kvartalsvisa utdelningar på respektive 0,40 euro med start under det andra kvartalet 2018 och extrautdelningen betalas ut under andra kvartalet 2018. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Som en konsekvens av det starka utfallet 2017 och i enlighet med bolagets aktieincitaments- och kvarhållandeplaner har styrelsen beslutat att leverera prestationsaktier uppgående till totalt 729 921 aktier, varav 688 401 kommer att vara nyemitterade aktier från bolagets villkorade aktiekapital och återstoden från bolagets egna aktier och/eller upp till 40 000 aktier som återköps från Nasdaq Stockholm. Efter emissionen uppgår antalet aktier i bolaget till totalt 56 442 366 aktier.
 • Styrelsen har beslutat att fortsätta med sin långvariga praxis att erbjuda nyckelpersoner i Oriflame-koncernen möjlighet att årligen investera i ett aktieincitamentsprogram och har beslutat att, under det första kvartalet 2018, implementera ett nytt aktieincitamentsprogram för investeringsåret 2018. De huvudsakliga villkoren i det nya aktieincitamentsprogrammet stämmer överens med de villkor som gäller i befintliga aktieincitamentsprogram.
 • Medgrundaren och styrelseledamoten Jonas af Jochnick har meddelat bolagets valberedning och styrelse att han inte står till förfogande för omval till styrelsen.
 • Från och med den 1 januari 2018 inför Oriflame IFRS 15 och gör en förtida tillämpning av IFRS 16. Det här förväntas påverka resultat- och balansräkningen på olika nivåer.  Övergripande proforma-siffror finns tillgängliga i rapporten
      

VD Magnus Brännström kommenterar

”2017 var ytterligare ett år av sund tillväxt i euro och en tvåsiffrig tillväxt i lokala valutor, vilket även återspeglades under fjärde kvartalet. Vi levererade mycket starka lönsamhetsförbättringar i år, över våra förväntningar. Våra strategiska kategorier – hudvårdsrutiner och paketprodukter från Wellness – var viktiga drivkrafter för tillväxt och utvecklingen av prismixen. Effektiviseringsåtgärderna inom tillverkning- och försörjningskedjan genererade ytterligare resultat  Nu har vi ägnat 50 år åt att ständigt anpassa oss till en föränderlig och utmanande omvärld, en verklighet som vi kommer att fortsätta att stå inför. När jag blickar framåt anser jag att vår affärsmodell med social direktförsäljning, vår onlinepositionering och vår kapitalsnåla företagsstruktur gör Oriflame mer relevant än någonsin. Vi står fast vid våra långsiktiga finansiella mål – vi har en mer balanserad geografisk spridning med tillväxtmöjligheter och rätt människor för att göra det möjligt.”
    

Övrigt 

Det engelska originalet till denna rapport återfinns på www.oriflame.com.

Telefonkonferens för finansmarknaden
Oriflame inbjuder till en telefonkonferens torsdagen den 15 februari 2018 klockan 9.30 (CET).

För att delta, ring från:
SE: +46856642664
DK: +4535445575
FI: +358981710491
UK: +442030089809
NO: +4723500265
US: +18558315945
   

Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast ljud) på Oriflames webbplats: www.oriflame.com or through http://oriflame-ir.creo.se/180215
   

Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.
   

15 februari 2018

Magnus Brännström
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Brännström, VD och koncernchef  Tel: +41 798 263 754
Gabriel Bennet,
finansdirektör  Tel: +41 798 263 769
Nathalie Redmo
, IR-chef  Tel: +41 799 220 173
   

Denna information är sådan information som Oriflame Holding AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07.15 CET.

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar