Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Viktiga förtydliganden angående IFRS

 • Oriflame tillämpar IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” från den 1 januari 2018. En förtida tillämpning av IFRS 16 ”Leasingavtal” har gjorts för att alla förändringar ska kunna implementeras samtidigt.
 • Tillämpningen av IFRS 15 påverkar resultaträkningen på flera nivåer, både som engångsjusteringar och som omklassificeringar av kostnader. För att underlätta analysen av bolagets underliggande resultat och minimera påverkan från engångsjusteringen har Oriflame beslutat att tillämpa metoden för ackumulerad effekt för den nya standarden IFRS 15 per datumet för den initiala tillämpningen, utan omräkning av den jämförelseperiod som redovisas.
 • För att underlätta jämförelsen med siffrorna för år 2017 har bolaget tagit fram fullt justerade siffror för 2018 i första delen av delårsrapporten (sidorna 1–16), justerade för effekten av IFRS 15, IFRS 16 och tillhörande harmonisering av redovisningen. De fullt justerade siffrorna är jämförbara med de redovisade siffrorna för år 2017.
 • Observera att på grund av redovisningsprinciper och valda implementeringsalternativ för de nya IFRS-standarderna har koncernredovisningen i sammandrag på sidorna 17–21 i delårsrapporten beräknats i enlighet med IFRS (efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16). Dessa siffror är inte jämförbara med de redovisade siffrorna för år 2017.
 • Om inget annat anges bygger siffror, diagram och kommentarer i denna delårsrapport på de fullt justerade siffrorna för 2018, för att underlätta en jämförelse med siffrorna för år 2017.

Kvartalet januari–mars 2018

 • Omsättningen i lokal valuta ökade med 8 procent, med viss positiv påverkan av timing av kataloger. Omsättningen i euro minskade med 2 procent till 334,1 miljoner euro (340,1). Omsättningen i euro uppgick till 330,8 miljoner euro* i enlighet med IFRS.
 • Antalet registrerade aktiva ökade med 1 procent till 3,0 miljoner.
 • EBITDA uppgick till 42,1 miljoner euro (40,4) och till 46,3 miljoner euro* i enlighet med IFRS.
 • Rörelsemarginalen var 9,2 procent (8,8), med negativ påverkan från valuta på 320 punkter, och rörelseresultatet var 30,6 miljoner euro (29,8). Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 procent* och rörelseresultatet till 34,8 miljoner euro* i enlighet med IFRS.
 • Resultat efter skatt uppgick till 18,7 miljoner euro (19,5) och resultat per aktie efter utspädning till 0,32 euro (0,34). Skattesatsen påverkades ogynnsamt med omkring 350 punkter från källskatt på osedvanligt höga koncerninterna utdelningar under kvartalet. Resultat efter skatt uppgick till 21,0 miljoner euro* och resultat per aktie efter utspädning till 0,36 euro* i enlighet med IFRS.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,9 miljoner euro (-1,5) och 24,9 miljoner euro* i enlighet med IFRS.
 • Försäljningsutvecklingen för andra kvartalet fram till dagens datum ligger på cirka -2 procent i lokal valuta, negativt påverkat av timing av kataloger i CIS samt konferenser i de flesta regioner.

*Siffror efter antagandet av IFRS 15 och IFRS 16. 

Händelser av väsentlig betydelse efter kvartalets slut

 • Efter kvartalets slut emitterade Oriflame ett eurodenominerat US-obligationslån (Private Placement Note) om 50 miljoner euro i form av ett bilateralt avtal med den internationella investeraren Pricoa. Tillskottet omfinansierar det obligationslån som förfaller under tredje kvartalet 2018 och ska användas till allmänna koncernändamål.

VD Magnus Brännström kommenterar

”2018 har startat med en fortsatt stark utveckling i Asien & Turkiet drivet av en hög onlineaktivitet, ledarskapsutveckling samt försäljning av paketprodukter inom Hudvård och Wellness Jag är nöjd över att kunna redovisa ett stabilt underliggande rörelseresultat för kvartalet, trots en betydande negativ valutautveckling. Ryssland visade däremot en märkbar nedgång under senare delen av kvartalet på grund av både ett svagare konsumenterbjudande och hårdare konkurrens. Andra kvartalet har påverkats negativt av timing av kataloger i CIS samt konferenser i de flesta regioner. Vi vidtar åtgärder där vi möter försäljningsutmaningar och hyser tilltro till vår långsiktiga strategi.”

Övrigt
Det engelska originalet till denna rapport återfinns på www.oriflame.com.

Telefonkonferens för finansmarknaden
Oriflame inbjuder till en telefonkonferens fredagen den 4 maj 2018 klockan 09:30 (CET).

För att delta, ring från:
SE: +46856642664
DK: +4535445575
FI: +358981710491
UK: +442030089814
NO: +4723500265
USA: +18558315947

Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast ljud) på Oriflames webbplats: www.oriflame.com eller via http://oriflame-ir.creo.se/180504

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

4 maj 2018
Magnus Brännström
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Brännström, VD och koncernchef
Tel: +41 798 263 754
Gabriel Bennet, finansdirektör Tel: +41 798 263 769
Nathalie Redmo, IR-chef                 Tel: +41 799 220 173

Denna information är sådan information som Oriflame Holding AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 07.15 CET.

Oriflame Holding AG
Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz
www.oriflame.com
Organisationsnummer CHE-134.446.883

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar