Delårsrapport 1 januari–30 september 2017

Tredje kvartalet 2017

 • Omsättningen i lokal valuta ökade med 11 procent och omsättningen i euro ökade med 6 procent till 295,3 miljoner euro (278,9).
 • Antalet registrerade aktiva var stabilt på 2,6 miljoner.
 • EBITDA uppgick till 40,0 miljoner euro (30,8).
 • Rörelsemarginalen var 11,0 procent (9,0), med negativ påverkan från valuta på 160 punkter, och rörelseresultatet var 32,5 miljoner euro (25,2).
 • Resultat efter skatt var 17,4 miljoner euro (12,7) och resultat per aktie efter utspädning var 0,30 euro (0,23). Som en följd av den framgångsrika refinansieringen av den revolverande kreditfaciliteten under kvartalet påverkades resultatet efter skatt negativt av en icke återkommande avskrivning av den ersatta facilitetens kapitaliserade avgift på cirka 1,0 miljon euro.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,2 miljoner euro (-5,8).
 • Under kvartalet undertecknade Oriflame en ny revolverande kreditfacilitet om totalt 160 miljoner euro. Den nya femåriga kreditfaciliteten ersatte tidigare facilitet på 110 miljoner euro.
 • Försäljningsutvecklingen för året fram till dagens datum ligger på cirka 10 procent i lokal valuta, och utvecklingen under fjärde kvartalet fram till dagens datum ligger på cirka 11 procent i lokal valuta.

Perioden januari–september 2017

 • Omsättningen ökade med 10 procent i både lokal valuta och i euro, och uppgick till 983,0 miljoner euro (894,3).
 • EBITDA uppgick till 128,3 miljoner euro (99,1).
 • Rörelsemarginalen var 10,5 procent (8,6), med negativ påverkan från valuta på 10 punkter, och rörelseresultatet var 102,8 miljoner euro (77,2).
 • Resultat efter skatt var 56,8 miljoner euro (41,5) och resultat per aktie efter utspädning var 0,99 euro (0,74).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,7 miljoner euro (51,4).

VD Magnus Brännström kommenterar
”Under tredje kvartalet 2017 fortsatte vi att genomföra våra strategiska prioriteringar, vilket ledde till ytterligare ett kvartal med sund tillväxt och förbättrad lönsamhet. Den sammantagna utvecklingen i Asien & Turkiet var fortsatt stark, även om det finns variationer inom regionen. Tillväxten i CIS fortsatte med stöd av bibehållet höga produktivitetsnivåer. Latinamerika påverkades av jordbävningar och ogynnsamma tidpunkter. Vårt arbete för att förbättra kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen fortsatte att ge resultat under kvartalet och antalet registrerade aktiva var stabilt. Omsättningsutvecklingen i lokal valuta för koncernen under fjärde kvartalet är i linje med våra långsiktiga finansiella mål.”

Övrigt
Det engelska originalet till denna rapport återfinns på www.oriflame.com.

Telefonkonferens för finansmarknaden
Oriflame inbjuder till en telefonkonferens onsdagen den 8 november 2017 klockan 9:30 (CET).

För att delta, ring från:
SE: +46856642664
DK: +4535445576
FI: +358981710492
NO: +4723500252
Storbritannien +442030089808
USA: +18558315947

Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast ljud) på Oriflames webbplats: www.oriflame.com eller via http://oriflame-ir.creo.se/171108

8 november 2017

Magnus Brännström
VD och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Brännström, VD och koncernchef        Tel: +41 798 263 754
Gabriel Bennet, finansdirektör                         Tel: +41 798 263 769
Nathalie Redmo, IR-chef                                 Tel: +41 799 220 173

Denna information är sådan information som Oriflame Holding AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 07.15 CET.


Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar