Delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2015

Tredje kvartalet 2015

 • Omsättningen i lokal valuta ökade med 4 procent och omsättningen i euro minskade med 4 procent till 263,2 miljoner euro (274,5).
 • Antalet aktiva konsulenter minskade med 5 procent till 2,8 miljoner.
 • EBITDA uppgick till 25,1 miljoner euro (26,3).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent (7,2), vilket gav ett rörelseresultat på 19,1 miljoner euro (19,7), negativt påverkat av valutarörelser på cirka 300 punkter motverkat av en positiv pris- och produktmix samt minskade försäljnings- och marknadsföringskostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,9 miljoner euro (11,8) och resultat per aktie uppgick till 0,09 euro (0,21).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 miljoner euro (-4,9).
 • Uppdatering från fjärde kvartalet: Omsättningsutvecklingen för 2015 fram till dagens datum är cirka 2 procent i lokal valuta och för fjärde kvartalet fram till i dag cirka 9 procent i lokal valuta.
 • Fusionen mellan Oriflame Holding AG och Oriflame Cosmetics S.A. slutfördes framgångsrikt den 30 september 2015. Fusionen hör samman med aktieutbyteserbjudandet, som har gjort det möjligt för Oriflame att byta domicil från Luxemburg till Schweiz. Aktien i det nya moderbolaget, Oriflame Holding AG, noterades på Nasdaq Stockholm i juni och depåbevisen för Oriflame Cosmetics S.A. avregistrerades i juli.

Perioden januari–september 2015

 • Omsättningen i lokal valuta ökade med 1 procent och omsättningen i euro minskade med 4 procent till 872,1 miljoner euro (912,1).
 • EBITDA uppgick till 77,8 miljoner euro (88,5).
 • Justerad rörelsemarginal* uppgick till 7,0 procent (7,5), negativt påverkad av valutarörelser på över 200 punkter, delvis motverkat av säkringar och en positiv pris- och produktmix samt av kostnadsminskningar, vilket gav ett justerat rörelseresultat* på 61,3 miljoner euro (68,0). Den justerade rörelsemarginalen var 6,7 procent (7,3) och rörelseresultatet uppgick till 58,1 miljoner euro (66,3).
 • Justerat resultat efter skatt** uppgick till 28,0 miljoner euro (35,9) och justerat resultat per aktie** uppgick till 0,50 euro (0,65). Resultat efter skatt var 25,3 miljoner euro (34,1) och resultat per aktie var 0,45 euro (0,61).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,5 miljoner euro (24,0).

*Justerat för engångsposter om 1,7 miljoner euro under perioden 2014
*Justerat för engångsposter om 3,2 miljoner euro under perioden 2015
**Justerat för ytterligare engångsposter om -0,5 miljoner euro under perioden 2015

   
VD Magnus Brännström kommenterar

”Vi är nöjda med att kunna rapportera tvåsiffrig tillväxt i både Latinamerika och Turkiet, Afrika & Asien. Dessa marknader utgör nu nästan hälften av den totala försäljningen och bidrar allt mer till koncernens lönsamhet. Trots att utmaningar kvarstår i CIS och Europa kan vi se en förbättrad utveckling, vilket tyder på att insatserna för att driva aktivitet börjar ge resultat. Volymutvecklingen är fortsatt utmanande och sätter press på att ytterligare genomföra effektiviseringar i samtliga delar av organisationen. Det fjärde kvartalet har startat lovande även om det bör nämnas att vi står inför svårare jämförelsetal vad gäller försäljningen under andra hälften av kvartalet.”

  
Telefonkonferens för finansmarknaden

Oriflame inbjuder till en telefonkonferens torsdagen den 12 november klockan 09.30 (CET).

För att delta, ring från:
Luxemburg:              +35 227 300 158
Sverige:                    +46 8 505 564 53
Schweiz:                   +41 225 802 994
Storbritannien:        +44 203 009 24 55
USA:                         +1 855 228 37 19

Kod: 209633#
Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast ljud) på Oriflames webbplats: www.oriflame.com eller via
http://edge.media-server.com/m/p/airfb5rg

12 november 2015

Magnus Brännström
VD och koncernchef

För mer information, kontakta:
Magnus Brännström
, VD och koncernchef         Tel: +41 798 263 754
Gabriel Bennet,
finansdirektör                               Tel: +41 798 263 713
Johanna Palm,
IR-chef                                            Tel: +46 765 422 672
Nathalie Redmo
, IR Manager                                 Tel: +41 799 220 173

  
Oriflame Holding AG

Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz
www.oriflame.com
Organisationsnummer CHE-134.446.883

Informationen är sådan som Oriflame Holding AG ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 7:15 den 12 november 2015.

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar