Kallelse till årstämma 2017 i Oriflame Holding AG

Aktieägarna i Oriflame Holding AG, Schaffhausen (Bolaget) välkomnas härmed till Bolagets årsstämma (Årsstämman) som kommer att äga rum på Radisson Blu Hotel, Zürich flygplats, Schweiz, den 9 maj 2017 klockan 09.30 CET. Dörrarna öppnas klockan 09.00 CET.

Denna kallelse är en översättning av det engelska originalet. Vid eventuella avvikelser mellan den engelska och den svenska språkversionen ska den engelska ha företräde.

A. Dagordning och Förslag

1. Godkännande av årsredovisning samt Bolagets räkenskaper och koncernräkenskaper för räkenskapsåret 2016

Bolagets styrelse (Styrelsen) föreslår att stämman godkänner årsredovisningen, Bolagets räkenskaper samt koncernräkenskaperna för räkenskapsåret 2016.

2. Rådgivande Röstning avseende Ersättningsrapporten för 2016

Styrelsen föreslår att stämman, i rådgivande syfte, godkänner rapporten över ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare för verksamhetsåret 2016 (sidorna 56 till 62 i årsredovisningen).

 
Förtydligande: Enligt schweizisk praxis söker Styrelsen aktieägarnas godkännande av ersättningsrapporten 2016 i rådgivande syfte. Ersättningsrapporten innehåller bland annat de allmänna principer för ersättning som Bolaget tillämpar.

3. Disposition av Bolagets resultat 2016

EUR CHF
Ackumulerad balanserad förlust (44 677 634) (47 709 763)
Periodens vinst 14 476 715 15 782 516
Valutaomvandlingsreserv      (1 101 163)
 
Att balanseras (30 200 919) (30 826 084)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att nettoförlusten ska balanseras i ny räkning.

4. Utdelning från Kapitaltillskottsreserven

Styrelsen föreslår (i) att 112 250 000 CHF av Bolagets “kapitaltillskottsreserv” (Kapitaltillskottsreserven) frigörs och allokeras till “övrig reserv från kapitaltillskott” (Utdelningsreserven), (ii) en utdelning om 1,50 EUR per utestående aktie i Bolaget att utbetalas från, och begränsat till det maximala beloppet av, Utdelningsreserven, att betalas vid fyra tillfällen enligt följande: 0,75 EUR till registrerade aktieägare den 15 maj 2017, 0,25 EUR till registrerade aktieägare den 15 augusti 2017, 0,25 EUR till registrerade aktieägare den 15 november 2017 och 0,25 EUR till registrerade aktieägare den 15 februari 2018, samt (iii) att eventuellt kvarstående belopp i Utdelningsreserven efter det sista utbetalningstillfället automatiskt ska återföras till Kapitaltillskottsreserven. Utbetalning av utdelning ska göras baserat på Bolagets utestående aktiekapital per avstämningsdagen för den aktuella utbetalningen, med avdrag för sådana aktier som innehas av Bolaget eller något av dess direkt eller indirekt ägda dotterbolag.

Kapitaltillskottsreserv Utdelningsreserv*
EUR CHF EUR CHF
Disponibla medel per den 31 december 2016 623 924 246 651 619 033 8 160 468 9 131 719
Föreslagen omallokering från Kapitaltillskottsreserven till övrig reserv från kapitaltillskott (Utdelningsreserven) (104 525 561) (112 500 000) 104 525 561  112 500 000
 
Disponibla medel att balanseras 519 398 685  539 119 033 112 686 029  121 631 719

* Utdelningsreserven om 8 160 468 EUR (9 131 719 CHF) per den 31 december 2016 motsvarar det resterande överskottet till följd av bokföringen av utbetalningarna från Utdelningsreserven relaterade till 2016 års årsstämmas utdelningsbeslut. Detta utdelningsöverskott har, i enlighet med utdelningsbeslutet på årsstämman 2016, allokerats tillbaka till Kapitaltillskottsreserven efter det senaste utbetalningstillfället den 15 februari 2017. Utdelningsreserven uppgår således för tillfället till 0, och Kapitaltillskottsreserven till 632 084 714 EUR (660 750 752 CHF).
 
Förtydligande:

(a) Styrelsen söker aktieägarnas godkännande för utdelning från Kapitaltillskottsreserven med ett sammanlagt belopp om 1,50 EUR per utestående aktie i Bolaget, att utbetalas vid fyra tillfällen enligt vad som anges ovan. Betalning förväntas ske inom sju bankdagar från respektive avstämningsdag för utdelning.

(b) Till skillnad från utdelning av disponibla vinstmedel är utdelning från Kapitaltillskottsreserven inte föremål för schweizisk kupongskatt.

(c) Utdelning kommer att utbetalas baserat på antalet utestående aktier i Bolaget per avstämningsdagen för respektive utbetalning, dock med undantag för aktier som innehas av Bolaget eller något av dess direkt eller indirekt ägda dotterbolag.

(d) Styrelsen föreslår att 112 250 000 CHF av det befintliga, ytterligare inbetalda tillskottkapitalet (vilket refereras till som “kapitaltillskottreserv” enligt schweizisk lag) ska tillgängliggöras för utdelning om 1,50 EUR per aktie genom frigörande och omallokering till kontot “övrig reserv från kapitaltillskott (Utdelningsreserv). Sådan allokering måste ske i CHF. Baserat på antalet utestående aktier per den 31 december 2016, uppgår det föreslagna sammanlagda utdelningsbeloppet till 83 611 207,50 EUR. Utdelningsreserven om 112 250 000 CHF (104 525 561,04 EUR) överstiger således, baserat på växlingskursen per den 31 december 2016 om 1,0739 EUR/CHF), det sammanlagda utdelningsbeloppet med cirka 25%.

(e) Styrelsen föreslår detta överstigande belopp för att skapa en buffert för att minimera risken att ändringar i EUR/CHF-växelkursen skulle minska utrymmet i EUR för utdelning ur Utdelningsreserven.

(f) I det osannolika fall att Utdelningsreserven, oaktat allokeringen av detta överstigande belopp, av någon anledning skulle överskridas vid tidpunkten för något av utdelningstillfällena, skulle Bolaget vara tvunget att, i enlighet med det föreslagna stämmobeslutet, justera ner den aktuella utbetalningen pro rata så att de sammanlagda utbetalningarna inte överstiger Utdelningsreserven. Utdelningen kommer inte i något fall att överstiga 1,50 EUR per aktie. Om det sammanlagda utdelningsbeloppet är lägre än allokeringen till Utdelningsreserven, kommer skillnaden att återgå till Kapitaltillskottsreserven.

5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och Bolagets affärsledning (Ledande Befattningshavare) för räkenskapsåret 2016.

6. Val

6.1. Omval av nuvarande styrelseledamöter

Styrelsen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, var och en för en tid om ett år fram till tiden för slutet av nästa årsstämma:

– Mona Abbasi
– Magnus Brännström
– Anders Dahlvig
– Alexander af Jochnick
– Jonas af Jochnick
– Robert af Jochnick
– Anna Malmhake
– Christian Salamon
– Karen Tobiasen

Förtydligande: Samtliga omval sker individuellt. De befintliga styrelseledamöternas CV finns tillgängliga i årsredovisningen för 2016 och även på Bolagets hemsida under http://investors.oriflame.com / Bolagsstyrning / Styrelse.

6.2. Omval av ordförande

Styrelsen föreslår omval av Alexander af Jocknick som styrelseordförande för en tid om ett år fram till tiden för slutet av nästa årsstämma.

6.3. Omval av ledamöter till Ersättningsutskottet

Styrelsen föreslår omval av Alexander af Jochnick och Karen Tobiasen som ledamöter i ersättningsutskottet för en tid om ett år fram till tiden för slutet av nästa årsstämma.

Förtydligande: Båda omvalen sker individuellt.

6.4. Omval av oberoende ombud

Styrelsen föreslår omval av Dr. Florian S. Jörg, advokat, c/o Bratschi Wiederkehr & Buob AG, Zürich, Schweiz, till oberoende ombud för en tid om ett år fram till tiden för slutet av nästa årsstämma.

6.5. Omval av revisor

Styrelsen föreslår omval av KPMG AG (CHE-106.084.881), Zürich, Schweiz, som revisor för räkenskapsåret 2017.

7. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och Ledande Befattningshavare

7.1. Arvoden till styrelseledamöter (ledamöter som ej är anställda av Bolaget)


Styrelsen föreslår att stämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, godkänner ett maximalt belopp om totalt 410 000 EUR som ersättning till styrelseledamöter som ej är anställda av Bolaget.

Förtydligande: Förslaget ovan är baserat på att arvoden till styrelseledamöter och styrelseutskott kvarstår på samma nivå som 2016 enligt följande: 70 000 EUR till Styrelsens ordförande; 35 000 EUR till var och en av övriga ledamöter i Styrelsen som ej är anställda av Bolaget; 15 000 EUR till ordföranden i revisionsutskottet och 10 000 EUR till var och en av övriga utskottsledamöter. De arvoden som föreslås anses vara motiverade för att attrahera och behålla relevant kompetens inom Bolaget och anses stämma överens med svenska, och vara under schweiziska, ersättningsnivåer för bolag med motsvarande storlek och komplexitet samt inom samma bransch som Bolaget. Den faktiskt utbetalda ersättningen till varje ledamot som ej är anställd i Bolaget under ett räkenskapsår redovisas i ersättningsrapporten för respektive räkenskapsår och tillhandahålls (tillsammans med tillhörande revisionsrapport) aktieägarna i enlighet med gällande schweizisk lag.

7.2. Ersättning till Ledande Befattningshavare

7.2.1. Godkännande av det högsta sammanlagda beloppet för fast ersättning


Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett högsta sammanlagt belopp om 4 300 000 EUR som fast ersättning till Ledande Befattningshavare (inklusive sådan ledamot av Styrelsen som är anställd i Bolaget) för perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018.

Förtydligande: Förslaget till godkännande beträffande den maximala fasta ersättningen till Ledande Befattningshavare inkluderar en höjning för 2017 med cirka 5 procent jämfört med 2016. Det föreslagna beloppet innehåller vidare en signifikant buffert för att täcka bland annat eventuella växelkursförändringar, eftersom ersättningen till några av de Ledande Befattningshavarna avser andra valutor än vår rapporteringsvaluta.

7.2.2. Godkännande av det högsta sammanlagda beloppet för rörlig ersättning


Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett högsta sammanlagt belopp om 4 350 000 EUR (sådant belopp inkluderar högst 212 000 registrerade aktier i Bolaget med ett nominellt värde om 1,50 CHF per aktie, motsvarande det högsta antal prestationsaktier som kan tilldelas enligt Bolagets aktiebaserade incitamentsprogram 2016, med ett sammanlagt värde om 3 225 601 EUR) som rörlig ersättning till Ledande Befattningshavare (inklusive sådan ledamot av Styrelsen som är anställd i Bolaget) avseende deras insatser under räkenskapsåret 2016.

Förtydligande:

(a) Den faktiskt utbetalda ersättningen till Ledande Befattningshavare (inklusive sådan ledamot av Styrelsen som är anställd i Bolaget) under ett räkenskapsår redovisas i ersättningsrapporten för respektive räkenskapsår och tillhandahålls (tillsammans med tillhörande revisionsrapport) aktieägarna i enlighet med gällande schweizisk lag.

(b) Den rörliga ersättningen till Ledande Befattningshavare (inklusive sådan ledamot av Styrelsen som är anställd i Bolaget) består av (i) andel av rörelseresultatet enligt Bolagets vinstdelningsplan och (ii) värdet av de rätter som belöper på investeringsaktier som tilldelats under 2016 enligt Bolagets aktiebaserade incitamentsprogram. Det sammanlagda värdet av sådana rätter (3 225 601 EUR) är baserat på värdering vid datumet för tilldelning om 15,22 EUR per investeringsaktie och på antagandet om en maximal tilldelning om 8 prestationsaktier per investeringsaktie. Det faktiska antalet prestationsaktier som tilldelas vid intjänandetidpunkten kommer variera mellan 0 till 8 prestationsaktier per investeringsaktie, baserat på utvecklingen av Bolagets rörelseresultat under investeringsperioden. Det faktiska värdet av aktietilldelningen vid utbetalningstidpunkten (under åren 2019-2021) kan vidare fluktuera beroende på framtida förändringar i aktiekursen.

(c) För vidare information om Bolagets ersättning till Styrelsen och Ledande Befattningshavare, vänligen se ersättningsrapporten (sidorna 56 till 62 i årsredovisningen), som finns tillgänglig på http://investors.oriflame.com / Bolagsstämmor.

8. Tillåtet aktiekapital (förlängning av mandat)

Styrelsen föreslår en ändring av artikel 3bis i Bolagets bolagsordning[1] (Tillåtet Aktiekapital) enligt följande:

Art. 3bis
Genehmigtes Aktienkapital
Art. 3bis
Authorized Share Capital
[1] Der Verwaltungsrat ist ermächtigt (einschliesslich im Falle eines öffentlichen Angebots für Aktien der Gesellschaft), jederzeit bis zum 19. Juni 2017 9. Mai 2019 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 13‘174‘326 8‘355‘000 durch Ausgabe von höchstens 8‘782‘884 5‘570‘000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.50 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. 
[1]The Board of Directors shall be authorized (including in case of a public offer for shares of the Company) to increase the share capital in an amount not to exceed CHF 13174326 8’355’000 through the issuance of up to 8782884 5’570’000 fully paid-in registered shares with a nominal value of CHF 1.50 per share by not later than 19 June 2017 9 May 2019. Increases in partial amounts shall be permitted.
[2] Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wird für maximal 2‘875‘949 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.50 entzogen und SEB (wie nachfolgend definiert), handelnd als Umtauschagent namens und für Rechnung der Eigentümer von Oriflame SDRs (wie nachfolgend definiert), welche das Tauschangebot (wie nachfolgend definiert) im Rahmen der allenfalls verlängerten Nachfrist(en) annehmen, oder François Brouxel (wie nachfolgend definiert), handelnd als Umtauschagent namens und für Rechnung der Namen- und Inhaberaktionäre der Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, welche das Tauschangebot im Rahmen der allenfalls verlängerten Nachfrist(en) annehmen, zugewiesen.

[2] The pre-emptive subscription rights of the shareholders of the Company are withdrawn and revoked for up to 2,875,949 fully paid-in registered shares with a nominal value of CHF 1.50 per share and allocated to SEB (as defined hereinafter), acting as exchange agent, in the name and for the account of the holders of Oriflame SDRs (as defined hereinafter), who accept the Exchange Offer (as defined hereinafter) within (a) potentially extended acceptance period(s), or to François Brouxel (as defined hereinafter), acting as exchange agent, in the name and for the account of the holders of registered shares and bearer shares in Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg, who accept the Exchange Offer within (a) potentially extended acceptance period(s).
[32] Der Verwaltungsrat ist ferner (einschliesslich im Falle eines öffentlichen Angebots für Aktien der Gesellschaft) ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben oder Dritten zuzuweisen, auch bezüglich des genehmigten Aktienkapitals gemäss Art. 3bis Abs. 2 (soweit dieses genehmigte Aktienkapital im Rahmen der Abwicklung und nach Abschluss des Vollzugs des Tauschangebotes nicht mehr benötigt wird), im Falle der Verwendung der Aktien: 
[32] The Board of Directors is authorized further authorized (including in case of a public offer for shares of the Company) to restrict or deny revoke the pre-emptive subscription rights of shareholders or allocate such rights to third parties, also regarding the authorized capital according to art. 3bis section 2 (to the extent such authorized share capital is no longer required for the purposes of and upon completion of the execution of the Exchange Offer), if the shares are to be used:
 
(a) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder für neue Investitionsvorhaben oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen;
 
(a) for the acquisition of enterprises, parts of enterprises, or participations, or for new investments, or for the financing or refinancing of such transactions;
(b) für Zwecke der Beteiligung strategischer Partner oder zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises in bestimmten Investorenmärkten oder im Zusammenhang mit der Kotierung der Aktien an inländischen oder an ausländischen Börsen, inklusive im Zusammenhang mit der Gewährung einer Mehrzuteilungsoption an ein Bankenkonsortium;
 
(b) for the purpose of the participation of a strategic partner or for the purpose of broadening the shareholder constituency in certain investor markets or in connection with a listing of the shares on domestic or foreign stock exchanges, including in connection with the grant of an over-allotment option to a consortium of banks;
(c) Bis zu einem Maximum von 400‘000 Namenaktien für Beteiligungen von Mitarbeitern der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften;
 
(c) Up to a maximum of 400‘000 registered shares for the participation of employees of the Company or of group companies;
(d) für die rasche und flexible Beschaffung von Eigenkapital durch eine Aktienplatzierung, welche mit Bezugsrechten nur schwer möglich wäre.
 
(d) in order to quickly and flexibly raise equity capital by a share placement, which would be difficult to achieve with preferential subscription rights.
[43] Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Bestimmungen gemäss Art. 5 der Statuten.
[43] The subscription and acquisition of the new shares, as well as each subsequent transfer of the shares, shall be subject to the provisions of art. 5 of the Articles of Association.
 
[54] Der Verwaltungsrat legt den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.
[54] The Board of Directors shall determine the issue price, the type of payment, the date of issue of new shares, the conditions for the exercise of the pre-emptive subscription rights, and the beginning date for dividend entitlement. In this regard, the Board of Directors may issue new shares by means of a firm underwriting through a banking institution, a syndicate or another third party and a subsequent offer of these shares to the current shareholders. The Board of Directors may permit pre-emptive subscription rights that have not been exercised to expire or it may place these rights and shares to which pre-emptive subscription rights have been granted but not exercised, at market conditions or use them for other purposes in the interest of the Company.

Förtydligande: Den föreslagna ändringen av artikel 3bis i Bolagets bolagsordning (Tillåtet Aktiekapital) tjänar ett dubbelt syfte. Efter det framgångsrika domicilbytet som genomfördes under 2015 där Oriflame-koncernens säte flyttades från Luxemburg till Schweiz, tar den föreslagna ändringen bort de nu obsoleta referenserna till sådant domicilbyte från Bolagets tillåtna aktiekapital. Vidare behålls den kvarvarande tillgängligheten enligt det nuvarande tillåtna aktiekapitalet i syfte att behålla en adekvat flexibilitet för Styrelsen att besluta om aktiekapitalökningar om det anses vara i Bolagets bästa intresse. Det antal aktier som kan komma att emitteras som en del av nuvarande och framtida tilldelningar under det aktiebaserade incitamentsprogrammet till anställda har vidare begränsats för att spegla det faktum att – i enlighet med Bolagets villkor för aktiebaserade incitamentsprogram – utspädningseffekten till följd av sådana aktiebaserade incitamentsprogram aldrig skall överstiga mer än 1 procent per investeringsår. 

B. Dokumentation

Årsredovisningen för 2016, bestående av förvaltningsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten, ersättningsrapporten, rapporten om intern kontroll, koncernräkenskaperna, Bolagets räkenskaper samt de respektive rapporterna från Bolagets revisorer, finns tillgängliga för aktieägarna på Oriflame Holding AG:s huvudkontor (Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen) eller på vår hemsida under http://investors.oriflame.com / Bolagsstämmor. Utskrivna kopior kommer att tillställas aktieägare efter begäran.
 

C. Deltagande och rösträtt

Aktieägare som är rösträttsregistrerade i aktieboken per den 2 maj 2017 är berättigade att delta och rösta på Årsstämman. Från den 2 maj 2017 till och med den 9 maj 2017 kommer inga nya införanden att göras i aktieboken som kan medföra rösträtt vid Årsstämman. Aktieägare som avyttrar del av eller hela sitt aktieinnehav före Årsstämman är inte längre berättigade att rösta för sådana aktier. Sådana aktieägare är skyldiga att byta ut sina inträdeskort och rösthandlingar för att reflektera ändringen i aktieinnehav.

Aktieägare som önskar delta på eller vara representerad vid Årsstämman kan antingen ladda ner anmälningssedeln på vår hemsida http://investors.oriflame.com alternativt begära en fysisk kopia genom att skicka begäran per e-post till oriflame@computershare.ch. Anmälningssedeln ska fyllas i och returneras via post eller e-post till följande adress: Computershare Schweiz AG, Bolagsstämma - Oriflame Holding AG, P.O. Box 4601, Olten, Schweiz; e-post: oriflame@computershare.ch så snart som möjligt och helst inte senare än den 4 maj 2017. När anmälningssedeln mottagits kommer aktieägare att tillsändas ett inträdeskort och rösthandlingar (inklusive fullmaktsformulär) för Årsstämman.   

Aktieägare vars aktier (i) i enlighet med Bolagets bolagsordning är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller på annat sätt i enlighet med svensk lag, och (ii) är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och rösta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på Årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. För att aktierna ska omregistreras i tid bör aktieägaren instruera förvaltaren av aktierna om sådan tillfällig omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, i god tid före den 2 maj 2017. När sådana aktier har registrerats i aktieägarens eget namn, ska aktieägaren följa de instruktioner som följer ovan i detta avsnitt C.
 

D. Representation

Aktieägare som inte avser att närvara personligen vid Årsstämman kan delta och rösta på stämman genom att företrädas av:
 
– det oberoende ombudet, eller
 
– en utomstående person som inte behöver vara en aktieägare;
 
Vid den årsstämma som hölls den 17 maj 2016 utsågs Mr. Florian S. Jörg, advokat, c/o Bratschi Wiederkehr & Buob AG, Zurich, Schweiz, till oberoende ombud för Årsstämman.
 
Aktieägare som väljer att företrädas av det oberoende ombudet ska lämna in den ifyllda och undertecknade fullmakten i original (som återfinns i rösthandlingarna) tillsammans med röstinstruktioner till Computershare Schweiz AG, Bolagsstämmor - Oriflame Holding AG, P.O. Box 4601 Olten, Schweiz, i god tid före Årsstämman och helst inte senare än den 5 maj 2017. Aktieägare kan även rösta genom att lämna en elektronisk fullmakt och röstinstruktioner till det oberoende ombudet genom att rösta online via röstningsplattformen https://www.ecomm-portal.com/shrd (eComm) fram till den 8 maj 2017, kl. 12.00 CET. Ytterligare information finns tillgänglig i eComms användarmanual.
 
I den mån aktieägare som valt att företrädas av det oberoende ombudet inte har utfärdat särskilda röstinstruktioner till det oberoende ombudet, kommer det oberoende ombudet att rösta i enlighet med Styrelsens förslag.
 
Om aktieägare väljer att företrädas av en utomstående person ska ifylld och undertecknad fullmakt i original (som återfinns i rösthandlingarna) samt inträdeskort och rösthandlingar skickas direkt till företrädarens adress.
 

E. Aktier och röster

Per dagens datum uppgår Bolagets aktiekapital till 83 630 947,50 CHF, fördelat på 55 753 965 fullt inbetalda och registrerade aktier med ett kvotvärde om 1,50 CHF per aktie, motsvarande totalt 55 753 965 röster, varav 13 160 aktier innehas av Bolaget utan rösträtt.

 
Oriflame Holding AG

I April 2017, för Styrelsen

Alexander af Jochnick
Ordförande

 
Denna information är sådan information som Oriflame Holding AG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 19.30 CET.


[1] Bolagets bolagsordning är framtagen på tyska med en officiell engelskspråkig översättning. Någon officiell svensk översättning av bolagsordningen finns inte.

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.