Årsredovisning och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (publ), 556611–7585 får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för Ortoma AB (publ) (”Bolaget”) lämnar styrelsen följande information.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Som framgår i revisionsberättelsen är det befintliga kapitalet inte tillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Som även presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 5 april 2017 så har Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov, beslutat att söka ett bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2017 att besluta om en företrädesemission av aktier med målsättning att genomföra företrädesemissionen under andra kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Gunnar Németh
Mobil: 070-529 20 00
e-post: gunnar@nemeth.se  


Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017


Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Aktietorget.

Om oss

Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat med syfte att uppnå optimal behandling till nytta för klinker, läkare och patienter.

Prenumerera

Dokument & länkar