Fokus på kommunikation av marknadspotential och marknadspenetration

Ortoma väljer att fortsatt inte uttala sig om framtida försäljning och marginal – fokuserar på kommunikation av marknadspotential och penetration av marknader

Ortoma har tidigare uttalat en målsättning om att bli marknadsledande av operationssystem för planering och positionering av implantat och att inom några år uppnå en försäljning om 100 MSEK med en rörelsemarginal om 25-30 procent. 

Ortoma har även fortsatt som målsättning att bli marknadsledande av operationssystem för planering och positionering av implantat. Ortomas styrelse upplever dock att indikationer på framtida försäljning och lönsamhet i relation till tidpunkt är förenat med stor osäkerhet och bidrar till otydlighet. Ortoma har därför valt att fortsatt inte uttala sig om potentiell framtida försäljning och marginal utan kommer fokusera på att kommunicera marknadspotential och penetration på de olika marknaderna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseordförande Gunnar Németh
Mobil: 070-529 20 00
e-post: 
gunnar@nemeth.se  

Om Ortoma AB 

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) gör det möjligt för kirurgen att inför operation exakt mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. 

Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget 

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 

Om oss

Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat med syfte att uppnå optimal behandling till nytta för klinker, läkare och patienter.

Prenumerera

Dokument & länkar