Ortoma genomför nyemission

Styrelsen i Ortoma AB har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 17 december 2015 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget närmare 15,2 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen är fullt garanterad av Ortomas huvudägare Roy Forslund.

Ortomas operationssystem Ortoma Treatment SolutionTM står inför ett marknadsgenombrott. Delsystemet Ortoma PlanTM erhöll i somras CE-certifiering och den andra delen av systemet Ortoma GuideTM förväntas även den erhålla CE-certifiering. Då denna certifiering är klar kommer systemet att kunna användas kliniskt och marknadslanseringen av systemet kommer att påbörjas. För att ha tillräckliga resurser för marknadslanseringen har styrelsen beslutat om att genomföra denna fullt garanterade nyemission. Teckningsgarantin har lämnats helt utan ersättning från Ortomas huvudägare.

Villkor för nyemissionen
-  
Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
-   Tjugofem (25) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.
-   Emissionskursen är 35 SEK per aktie.
-   Nyemissionen omfattar maximalt 433 894 aktier, varav 42 000 A-aktier och 391 894 B-aktier.

Tidsplan för nyemissionen
-   Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 12 januari 2016.
-   Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 13 januari 2016.
-   Avstämningsdag är 14 januari 2016.
-   Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 18 januari – 9 februari 2016.
-   Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
-   Handel med teckningsrätter för teckning av B-aktier kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 januari – 5 februari 2016.
-   Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) i B-aktien kommer att ske på AktieTorget från och med den 18 januari 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i slutet av februari 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.ortma.com, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Matts Andersson, tel. 070-821 70 51 eller via mail matts.andersson@ortoma.com

Om Ortoma AB
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat med syfte att uppnå optimal behandling till nytta för klinker, läkare och patienter.

Prenumerera

Dokument & länkar