Valberedning inför Oscar Properties årsstämma 2016

Valberedning i Oscar Properties Holding AB (publ) inför årsstämman 2016 har utsetts.

Oscar Properties årsstämma 2015 beslutade att valberedningen, jämte styrelsens ordförande, ska bestå av tre ledamöter som ska agera i samtliga aktieägares intresse. I enlighet med årsstämmans beslut har de tre största aktieägarna erbjudits möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts.

De tre största ägarna per den 31 augusti 2015, Oscar Properties Värdepapper AB, Zimbrine Holding BV och Fjärde AP-fonden, har nu nominerat ledamöter till valberedning inför årsstämman 2016.

Oscar Properties Värdepapper AB har utsett Fredrik Palm, advokat och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, till ledamot i valberedningen. Zimbrine Holding BV har utsett Monika Lundström, CFO på Swedia Capital AB, till ledamot i valberedningen. Fjärde AP-fonden har utsett Olof Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate på Fjärde AP-fonden, till sin ledamot i valberedningen. Vidare är Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande, ledamot i valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöternas enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren – det vill säga Oscar Properties Värdepapper AB. Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som antagits av årsstämman och, såvitt tillämpligt, i linje med svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna dessa så snart som möjligt, dock senast den 2 mars 2016 till Oscar Properties Holding AB (publ), Valberedningen, Box 5123, SE-102 43 Stockholm.

För frågor vänligen kontakta: Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande, 070-574 44 41, jakobgrinbaum@gmail.com


Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Om oss

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Prenumerera

Dokument & länkar