Bokslutskommuniké 2012

Läs koncernchefens Tom Erixons kommentarer på Ovakos bokslutskommuniké 2012 och få den finansiella rapporten.

Fjärde kvartalet 2012

  • Försäljningen uppgick till 196 (266) MEUR, en nedgång med 26 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2011. Justerat för driftstoppet vid stålverket i Imatra, Finland, var nedgången 23 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -13 (9) MEUR inklusive omstruktureringskostnader på 4 (0) MEUR.
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 33 (24) MEUR, en förbättring med 38 procent jämfört med föregående år, tack vare minskade lager och övriga förbättringar i arbetande kapital.

Helåret 2012

  • Försäljningen uppgick till 937 (1 121) MEUR, en nedgång med 16 procent jämfört med 2011. Justerat för driftstoppet vid stålverket i Imatra var nedgången 15 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 20 (90) MEUR, motsvarande 2,1 (8,0) procent av försäljningen. I resultatet ingick omstruktureringskostnader på 4 (0) MEUR. Jämfört med föregående år belastades resultatet med totalt 17 MEUR av valutaförändringar och poster av engångskaraktär hänförliga till omstrukturering och tidigare ingångna terminssäkringar av elpriset.
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 87 (56) MEUR, en förbättring med 55 procent jämfört med föregående år, tack vare minskade lager och övriga förbättringar i arbetande kapital.
  • Nettoskulden reducerades med 34 MEUR under året och bidrog till att förbättra nettoskuldsättningsgraden till 130 procent jämfört med 137 procent vid utgången av föregående år.

(I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.)

Koncernens nyckeltal

2012
Kv 4
2011
Kv 4
2012
Helår
2011
Helår
Försäljning MEUR 196 266 937 1 121
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MEUR 0 20 66 134
% av försäljning % -0,2 % 7,6 % 7,0 % 12,0 %
Rörelseresultat (EBIT) MEUR -13 9 20 90
Rörelsemarginal (% av försäljning) % -6,7 % 3,3 % 2,1 % 8,0 %
Nettoresultat MEUR -8 -2 -4 38
Resultat per aktie EUR -158 -42 -74 755
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 33 24 87 56
Nettoskuldsättningsgrad % 130 % 137 % 130 % 137 %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 4 % 17 % 4 % 17 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 3 040 3 239 3 040 3 239

Koncernchefens kommentarer

"Affärsklimatet försämrades gradvis under hela 2012 som en följd av den makroekonomiska oron. Takten i orderingång och fakturering var väsentligt lägre under andra halvåret jämfört med det första. Inbromsningen var särskilt märkbar i december. Vi påbörjade redan i början av 2012 anpassningen av kapacitet och övriga kostnader till en lägre nivå och har under året minskat bemanningen med 200 heltidsanställda. Lagernivåer och övrigt rörelsekapital har anpassats under året, vilket gjort att vi har kunnat stärka vårt kassaflöde väsentligt, samtidigt som rörelseresultatet påverkats negativt. Kassaflöde från löpande verksamhet har för helåret förbättrats med 55 procent till 87 MEUR.

Våra investeringar för 2012 fullföljdes enligt plan, och uppgick till 49 MEUR. Ett flertal nya investeringar och processförbättringar tas i bruk under 2013. Utbyggnaden av sälj- och marknadsorganisationen fortsätter i stadig takt, och har bland annat inneburit nya etableringar på flera östeuropeiska marknader. En ökad satsning på forskning och utveckling inom Ovako sammanföll med att Patrik Ölund, forskningschef för Ovako, blev belönad för ett mångårigt arbete med att utveckla ett extremt rent stål som fått sin stora applikation inom dieselinsprutning. Arbetet med nya applikationer för det så kallade IQ-stålet och utvecklingen av nästa produktgeneration pågår. Trots lågt kapacitetsutnyttjande har produktiviteten vid samtliga tre stålverk förbättrats under året. Leveransprecisionen har förbättrats till över 90 procent och även kvalitetsarbetet har gett positiva resultat under året.

Mot bakgrund av en svag och osäker marknad under hösten påbörjades ett nytt besparingsprogram. Programmet innebär besparingar på 25 MEUR jämfört med 2012 och implementeras fullt ut under 2013. Besparingsprogrammet som tidigare kommunicerats innehåller personalreduktioner på 150 heltidsanställda, där cirka 50 redan lämnat under det fjärde kvartalet. Övriga förväntas lämna under 2013. Därutöver är cirka 1 800 anställda vid verksamheterna i Hofors och Imatra inkluderade i avtal om reducerad arbetstid och lön under första halvåret 2013. Avtalen innebär att koncernen behåller en flexibilitet som gör det möjligt att möta en bättre efterfrågan när konjunkturen vänder upp. Det fjärde kvartalet belastades med 4 MEUR i omstruktureringskostnader kopplade till besparingsprogrammet. Totalt belastades årets resultat jämfört med föregående år med 17 MEUR av valutaförändringar och poster av engångskaraktär rörande omstruktureringskostnader och tidigare ingångna terminssäkringar av elpriset.

Ett omfattande arbete för förbättrad säkerhet pågår inom koncernen, och olycksfrekvensen minskade med 18 procent jämfört med 2011. Trots det är antalet arbetsrelaterade skador fortfarande för högt, och stort fokus under 2013 kommer att ligga på att säkerställa att nästa steg tas i säkerhetsarbetet.

Utsikter på kort sikt

Efterfrågan under första kvartalet 2013 förväntas fortsätta på ungefär samma nivå som under andra halvåret 2012, och därmed ligga lägre än första kvartalet föregående år."

Stockholm, 14 februari 2013

Tom Erixon
VD och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen omfattar låglegerat stål och kolstål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Bolaget har 11 produktionsorter och ett flertal säljbolag i Europa och USA. Omsättningen 2012 uppgick till 937 miljoner euro och antalet anställda var 3 040. Den totala produktionskapaciteten är 1,3 miljoner ton stål per år.

Taggar:

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager¬, transport¬ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har fler än 3 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 en del av den japanska stålkoncernen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation som är världens tredje största stålproducent med 92,000 anställda globalt och en årlig omsättning på 37 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nssmc.com.