Ovako publicerar bokslutskommuniké för 2017

Ovako tillkännagav idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2017. För helåret 2017 stärktes EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader till 100 (57) miljoner euro och orderingången ökade med 24 procent jämfört med 2016. Ovakos omstruktureringsprogram är fortsatt före plan och har bidragit med 20 miljoner euro i form av lägre kostnader på årsbasis. Vid årets slut hade koncernen en likviditetsbuffert på 90 (88) miljoner euro.

Fjärde kvartalet 2017 (2016)

  • Orderingången ökade med 29 procent jämfört med föregående år och orderstocken vid utgången av året var väsentligt högre än vi årets ingång
  • Försäljningsvolymen uppgick till 205 (177) kton, vilket var 16 procent högre än föregående år, och intäkterna steg med 26 procent till 246 (196) MEUR
  • Den starka tillväxten tillsammans med en gynnsam utveckling för produktmix och försäljningspris har bidragit till en ökning av EBITDA före omstruktureringskostnader till 29 MEUR, från 5 MEUR föregående år
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 18 (21) MEUR, inklusive betalda omstruktureringskostnader på 1 (2) MEUR

Helåret 2017 (2016)

  • Orderingången ökade med 24 procent jämfört med föregående år
  • Försäljningsvolymen uppgick till 783 (708) kton, vilket var 11 procent högre än föregående år, och intäkterna steg med 18 procent till 921 (781) MEUR
  • EBITDA före omstruktureringskostnader förbättrades väsentligt till 100 MEUR från 57 MEUR, motsvarande en marginal på 11 (7) procent. Resultatet stärktes av ökade volymer, bättre produktmix, högre priser och sänkta kostnader tack vare omstruktureringsprogrammet
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 39 (35) MEUR, inklusive betalda omstruktureringskostnader på 4 (8) MEUR
  • Ovakos omstruktureringsprogram är fortsatt före plan och under året har programmet bidragit med 20 MEUR i form av lägre kostnader

- Vi avslutade 2017 på samma positiva sätt som vi började, med stigande orderingång, ökade leveranser och ett klart förbättrat finansiellt resultat. Under året har vi tagit marknadsandelar och samtidigt genomfört välbehövliga prisjusteringar. Trots att vi ökat den bemannade kapaciteten markant har vi fortsatt att leverera på vårt besparingsprogram och därmed stärkt vår konkurrenskraft. Vi befinner oss i ett bättre läge än på länge, redo att fortsätta att skapa tillväxt för Ovako, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Koncernens nyckeltal

2017 Kv4 2016 Kv4  2017 Helår 2016 Helår
Försäljningsvolym  kton 205 177 783 708
Intäkter  MEUR 246 196 921 781
EBITDA före omstruktureringskostnader  MEUR 29 5 100 57
Justerad EBITDA marginal    11,7 % 2,8 % 10,8 % 7,3 %
Rörelseresultat (EBITA) före omstruktureringskostnader  MEUR 21 -3 69 25
Justerad rörelsemarginal (EBITA)    8,6 % -1,4 % 7,4 % 3,2 %
EBIT  MEUR 18 -7 56 9
Nettoresultat  MEUR 2 -10 15 -17
Kassaflöde från löpande verksamhet  MEUR 18 21 39 35
Nettoskuldsättningsgrad exkl pensionsskulder    219 % 218 % 219 % 218 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE)  Antal 3 040 2 773 3 040 2 773

Utsikter på kort sikt

Mot bakgrund av den fortsatt höga industriella aktiviteten hos våra kunder, utökad bemannad kapacitet i flera av våra produktionsflöden samt en välfylld orderbok, bedömer vi att försäljningsvolymen det första kvartalet 2018 kommer vara högre än för motsvarande period föregående år.

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stina Thorman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)862 13 38
E-post: stina.thorman@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energi-snålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 3 040. För mer information besök oss på www.ovako.com.

Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari kl. 08:00 CET.

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager¬, transport¬ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har fler än 3 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 en del av den japanska stålkoncernen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation som är världens tredje största stålproducent med 92,000 anställda globalt och en årlig omsättning på 37 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nssmc.com.