Rapport för andra kvartalet 2013

Läs koncernchefens Tom Erixons kommentarer om Ovakos andra kvartal 2013 och ladda ner den finansiella rapporten i sin helhet.

Andra kvartalet 2013

  • Orderingången fortsatte vara stabil och ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år, men var 3 procent lägre än första kvartalet på grund av säsongsvariationer.
  • Leveransvolymerna var i nivå med motsvarande period föregående år och ökade med 12 procent jämfört med föregående kvartal.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19 MEUR, en ökning med 4 MEUR jämfört med föregående kvartal, trots negativa effekter av branden i Imatra.

Januari - juni 2013

  • Orderingången ökade med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år samt med 45 procent jämfört med andra halvåret 2012.
  • Leveransvolymerna ökade med 24 procent jämfört med det andra halvåret 2012.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 33 MEUR, en förbättring på 29 MEUR jämfört med andra halvåret 2012, men 29 MEUR lägre än första halvåret 2012.

(I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.)

Koncernens nyckeltal

2013
Kv 2
2012
Kv 2
2013
Kv 1-2
2012
Kv 1-2
2012
Helår
Försäljning MEUR 240 263 460 540 937
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MEUR 19 30 33 62 66
% av försäljning % 7,8 % 11,3 % 7,3 % 11,4 % 7,0 %
Rörelseresultat (EBIT) MEUR 6 19 10 40 20
Rörelsemarginal (% av försäljning) % 2,6 % 7,0 % 2,2 % 7,3 % 2,1 %
Nettoresultat MEUR 2 7 -2 17 -4
Resultat per aktie EUR 38 142 -36 329 -74
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 8 21 -6 38 87
Nettoskuldsättningsgrad % 146 % 117 % 146 % 117 % 130 %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % -2 % 10 % -2 % 10 % 4 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 3 004 3 101 3 004 3 101 3 040

Koncernchefens kommentarer
"Marknadsläge och orderingång under andra kvartalet var stabila jämfört med föregående kvartal och fortsatt signifikant bättre än under den kraftiga inbromsningen mot slutet av 2012. Jämfört med samma period föregående år var orderingången 9 procent bättre. Både fakturering och resultat förbättrades jämfört med första kvartalet, men låg som tidigare indikerat på en lägre nivå jämfört med samma kvartal 2012.

Trots förbättrad lönsamhet påverkades Ovako av en svagt negativ prisutveckling samt en ofördelaktig produktmix under kvartalet. De viktigaste målen i Ovakos besparingsprogram överträffade planen. Besparingarna uppgick till 15 MEUR under det första halvåret och den tidigare beräknade helårseffekten på 25 MEUR kan komma att överträffas.

I maj inträffade en brand i Imatras stålverk. Efter fem veckors driftstopp, främst för att återställa elsystemet, kunde stålproduktionen startas om på nytt i slutet av juni. Branden påverkade resultatet i andra kvartalet negativt med cirka 5 MEUR. Ännu inte utbetalda försäkringsersättningar förväntas påverka andra halvårets resultat positivt.

Expansionen av Ovakos marknadsorganisation fortsatte enligt plan, med förvärvet av BE Groups kinesiska försäljningsbolag samt etableringen av en ny säljenhet i Italien. Dessa verksamheter kommer ingå i den finansiella rapporteringen från och med det tredje kvartalet. Enheterna förväntas vara resultatneutrala under 2013 och bidra positivt till resultat och försäljning under 2014.

Den nya svarvlinjen i Hällefors invigdes under andra kvartalet och skapar goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt inom bland annat bränsleinsprutning. Ett avtal om att bygga om och uppgradera stränggjutningen i Smedjebacken undertecknades i början av juni. Med förbättrad produktkvalitet och ett utökat dimensions-område skapas nya möjligheter för att växa inom affärsområdet Bar SmeBox. Investeringen beräknas till cirka 15 MEUR. Den första delen av projektet tas i drift i augusti 2014.

Under de senaste två åren har Ovako vidtagit en rad åtgärder för att stärka produktkvalitet, leveransförmåga, samt utveckla marknadsorganisationen. Samtidigt har verksamheten effektiviserats och de totala fasta kostnaderna reducerats med 10 procent. Det återstår mycket arbete med att färdigställa redan beslutade investeringar och fortsatta verksamhetsförbättringar, men vi är på god väg att bli Europas mest kundorienterade komponentstålsbolag.

Utsikter på kort sikt
Efterfrågan under andra halvåret förväntas fortsätta på oförändrad nivå jämfört med första halvåret. Osäkerheten är dock fortsatt stor, och koncernen bibehåller flexibilitet för att justera produktionskapaciteten i bägge riktningar. Det tredje kvartalet påverkas säsongsmässigt av produktionsstopp som en följd av underhållsarbeten.”

Tom Erixon
VD och Koncernchef

Stockholm, 18 juli 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen omfattar låglegerat stål och kolstål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Bolaget har 11 produktionsorter och ett flertal säljbolag i Europa och USA. Omsättningen 2012 uppgick till 937 miljoner euro och antalet anställda var 3 040. Den totala produktionskapaciteten är 1,3 miljoner ton stål per år.

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager¬, transport¬ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har fler än 3 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 en del av den japanska stålkoncernen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation som är världens tredje största stålproducent med 92,000 anställda globalt och en årlig omsättning på 37 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nssmc.com.