Rapport för tredje kvartalet 2013

Läs koncernchefens Tom Erixons kommentarer om Ovakos tredje kvartal 2013 och ladda ner den finansiella rapporten i sin helhet.

Tredje kvartalet 2013

  • Orderingången ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år
  • Leveransvolymerna ökade med 2 procent jämfört med samma period föregående år, medan försäljningen minskade med 8 procent, till stor del relaterat till minskade skrot och legeringstillägg som en följd av lägre råmaterialpriser, och i mindre grad hänförligt till mix och pris
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) blev marginellt högre än föregående år och uppgick till 5 (5) MEUR
  • Kassaflöde från löpande verksamhet förbättrades till 22 (16) MEUR
  • Ett effektivitetsprogram har initierats inom samtliga delar av koncernen och beräknas reducera kostnaderna med 35 MEUR fram till 2016

Januari - september 2013

  • Orderingången ökade med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39 (66) MEUR

(I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.)


2013
Kv3
2012
Kv3
2013
Kv1-3
2012
Kv1-3
2012
Helår
Försäljning MEUR 185 201 645 741 937
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MEUR 5 5 39 66 66
% av försäljning % 2,9 % 2,3 % 6,0 % 9,0 % 7,0 %
Rörelseresultat (EBIT) MEUR -6 -7 4 33 20
Rörelsemarginal (% av försäljning) % -3,4 % -3,3 % 0,6 % 4,5 % 2,1 %
Nettoresultat MEUR -12 -12 -14 4 -4
Resultat per aktie EUR -248 -245 -284 84 -74
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 22 16 16 54 87
Nettoskuldsättningsgrad % 155 % 124 % 155 % 124 % 130 %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % -2 % 8 % -2 % 8 % 4 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 2 988 3 120 2 988 3 120 3 040


Koncernchefens kommentarer

”Efterfrågan var stabil under tredje kvartalet. Orderingången förbättrades och låg på en högre nivå än under samma period förra året. Leveransvolymerna påverkades negativt av ett förlängt underhållsstopp i Smedjebacken och av driftsstörningar i Imatra. I Smedjebacken gjordes slutinstallationen av det nya rökgasfiltret och i Imatra återställdes gjutplattformen efter produktionsstörningen i andra kvartalet. Sedan mitten av augusti löper produktionen normalt på samtliga stålverk. Trots att resultatet för perioden påverkades negativt av underhållsstopp och driftsstörningar blev kassaflöde från löpande verksamhet bättre än föregående år. EBITDA blev marginellt bättre än föregående år, om än på en otillfredsställande nivå.

Under perioden 2011-2013 har ett antal viktiga investeringar och satsningar genomförts inom både marknad och produktion. Med installationen av den nya stränggjutningen i Smedjebacken sommaren 2014 och slutförandet av det nya rörkonceptet i Hofors 2014/15, har vi tagit viktiga steg i uppgraderingen av produktionen. Samtidigt har marknadsorganisationen byggts ut med nya säljbolag i Kina, Italien och Östeuropa. En starkare samordning och förstärkningar av existerande säljenheter i Norden och Nordeuropa har också genomförts. Grunden för en stabil tillväxt är lagd för de kommande åren.

Som tidigare kommunicerats har Ovako ett pågående besparingsprogram om 25 MEUR för 2013, som utvecklats enligt plan. För att säkerställa en fortsatt lönsamhetsförbättring initieras nu ett långsiktigt effektiviseringsprogram inom samtliga delar av koncernen. Grunden för effektiviseringen är redan lagd i den nuvarande strategiska inriktningen, som bygger på starkare synergier inom koncerngemensamma funktioner och långsiktiga processförbättringar inom produktionen, med syfte att stärka Ovakos konkurrenskraft. Totalt beräknas programmet reducera kostnaderna med 35 MEUR fram till 2016, varav cirka 17 MEUR påverkar resultatet redan 2014. Fram till slutet av 2014 förväntas personalstyrkan minska med drygt 100 personer, både tjänstemän och kollektivanställda. Kapaciteten kommer att bibehållas på nuvarande nivå för att klara tillväxtmålen för 2014. Arbetet med programmet kommer att fortsätta under det fjärde kvartalet.

Utsikter på kort sikt

Efterfrågan för fjärde kvartalet beräknas bli bättre än samma period förra året och ligga i linje med tredje kvartalet i år. Även om många kunder kommer att optimera lagernivåer under december bedömer vi att lagernivåerna i stort är i balans och att nuvarande efterfrågan återspeglar produktionstakten i industrin”.

Tom Erixon
VD och Koncernchef

Stockholm, 4 november 2013

Du finner Ovakos rapport för tredje kvartalet 2013 i sin helhet på:
http://www.ovako.com/Financial-information/


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96


Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2012 uppgick till 937 miljoner euro och antalet anställda var 3 040. För mer information besök oss på www.ovako.com.

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager¬, transport¬ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har fler än 3 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 en del av den japanska stålkoncernen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation som är världens tredje största stålproducent med 92,000 anställda globalt och en årlig omsättning på 37 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nssmc.com.